Se-hoan-ngá 西 番 雅 書

1 2 3


1:1 Tng Iû-tāi ông A-bûn ê kiáⁿ Iok-se-a chē-ūi ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Hi-se-ka ê goân-sun, A-má-lī-ngá ê cheng-sun, Ki-tāi-lī ê sun, Kó͘-sī ê kiáⁿ Se-hoan-ngá.
1:2 Iâ-hô-hoa kóng, Góa beh tùi tōe-chiūⁿ it-chīn tû-bia̍t bān-mi̍h.
1:3 Góa beh tû-bia̍t lâng kap cheng-siⁿ, tû-bia̍t khong-tiong ê chiáu, hái-lāi ê hî, í-ki̍p that-gāi ê chio̍h kap pháiⁿ-lâng, Góa beh chiong lâng tùi tōe-chiūⁿ chián-tû; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:4 Góa beh chhun Góa ê chhiú, kong-kek Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ; ia̍h beh tùi chit ê só͘-chāi chián-tû Pa-le̍k só͘-chhun--ê, í-ki̍p Ki-má-lîm ê miâ kap chè-si.
1:5 Kìⁿ-nā tī chhù-téng pài thiⁿ-téng ê bān-siōng--ê kap hiah-ê kèng-pài--ê, kí Iâ-hô-hoa lâi chiù-chōa, kap kí Má-le̍k-kham lâi chiù-chōa--ê;
1:6 kap hiah-ê pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa--ê, í-ki̍p bô chhē Iâ-hô-hoa, ia̍h bô kiû I--ê, lóng beh chián-tû--i.
1:7 Lí tio̍h tī Chú Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chēng-chēng; in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t kūn--lah; in-ūi Iâ-hô-hoa í-keng pī-pān chi̍t ê chè-sū, chiong I ê lâng-kheh hun-piat chòe-sèng.
1:8 Kàu Iâ-hô-hoa chè-sū ê ji̍t, Góa beh pān chiah ê kùi-cho̍k, kap ông ê kiáⁿ, kap lóng-chóng chhēng gōa-pang-lâng ê saⁿ--ê.
1:9 Kàu hit-ji̍t Góa beh pān it-chhè thiàu-kè hō͘-tēng, chiong kiông-pō kap khúi-chà chhiong-móa chú-lâng ê chhù--ê.
1:10 Iâ-hô-hoa kóng, Tng hit-ji̍t, tī hî-mn̂g beh ū pi-ai ê siaⁿ, tùi tē-jī ê só͘-chāi beh ū âu-kiò, tùi chiah ê soaⁿ beh ū tōa pang-hām ê siaⁿ.
1:11 Khiā-khí Má-kek-thê-si ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h âu-kiò, in-ūi Ka-lâm lâng lóng pāi-hoāi, kìⁿ-nā taⁿ gûn ê lâng lóng siū chián-tû.
1:12 Hit-sî Góa beh ēng teng chhiau-chhē Iâ-lō͘-sat-léng, Góa beh pān hiah-ê chhin-chhiūⁿ tī che-tái-téng chē-chheng--ê, in sim-lāi kóng, Iâ-hô-hoa bô beh kàng hok-khì, iā bô beh kàng chai-ē.
1:13 In ê hè-châi beh hō͘ lâng chhiúⁿ, in ê chhù-the̍h beh pha-hng; in beh khí-chhù, iā bô thang khiā tī lāi-bīn; chai-chèng phû-tô-hn̂g, iā bô thang lim i ê chiú.
1:14 Iâ-hô-hoa ê tōa-ji̍t kūn--lah, hit ê ji̍t sī kūn koh chin-kín, Iâ-hô-hoa ê ji̍t ê siaⁿ; tī-hia ióng-sū tōa kan-khó͘ âu-kiò.
1:15 Hit-ji̍t sī tōa siū-khì ê ji̍t, sī hoān-lān khùn-khó͘ ê ji̍t, sī pāi-hoāi chhiⁿ-chhìn ê ji̍t, sī o͘-o͘ àm-àm ê ji̍t, sī ba̍t-hûn tōa-àm ê ji̍t;
1:16 sī pûn hō-thâu hoah-hiàm ê ji̍t, beh kong-kek kian-kò͘ ê siâⁿ, kap koâiⁿ ê siâⁿ-lâu.
1:17 Góa beh hō͘ lâng tú-tio̍h kan-khó͘, hō͘ in chhin-chhiūⁿ chhiⁿ-mî--ê teh kiâⁿ, in-ūi in tek-chōe Iâ-hô-hoa; in ê huih beh piàⁿ-chhut chhin-chhiūⁿ tîn-ai, in ê bah beh hiat-ka̍k chhin-chhiūⁿ pùn-sò.
1:18 Tng Iâ-hô-hoa siū-khì ê ji̍t, in ê gûn in ê kim bōe-ōe kiù in; choân-tōe beh hō͘ I tōa siū-khì ê hé sio-bia̍t; in-ūi I beh kín-kín châu-bia̍t tōe-chiūⁿ lóng-chóng khiā-khí ê peh-sìⁿ.


回聖經目錄