Sat-ka-lì-a 撒 迦 利 亞

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1:1 Tāi-lī-o͘ jī-nî, poeh-ge̍h, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu E̍k-to ê sun, Pí-lī-ka ê kiáⁿ, sian-ti Sat-ka-lī-a kóng:
1:2 Iâ-hô-hoa bat tōa siū-khì lín ê lia̍t-chó͘.
1:3 Só͘-í lí tio̍h kā in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h oa̍t-tńg lâi chhē Góa; Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Góa ia̍h beh oa̍t-tńg--lâi chhē lín; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:4 Bo̍h-tit o̍h lín ê lia̍t-chó͘, chêng ê sian-ti bat kiò in kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h hôe-thâu lī-khui lín ê pháiⁿ-lō͘, kap lín ê pháiⁿ só͘-kiâⁿ; chóng-sī in m̄ àⁿ hī-khang, iā m̄ thiaⁿ Góa; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:5 Lín ê lia̍t-chó͘ tī toh-lo̍h ah? Hiah ê sian-ti ōe éng-oán oa̍h--teh mah?
1:6 Chóng-sī Góa ê giân-gú, Góa ê lu̍t-lē, Góa só͘ hoan-hù Góa chiah ê lô͘-po̍k sian-ti--ê, kiám bô kàu-tī lín ê lia̍t-chó͘ mah? In chiū hôe-thâu kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa àn-sǹg beh chiàu lán ê só͘-kiâⁿ só͘-chòe, si-hêng tī lán, I í-keng chiàu án-ni khoán-thāi lán lah.
1:7 Tāi-lī-o͘ jí-nî cha̍p-it-ge̍h, chiū-sī Sè-pā-te̍k ge̍h jī-cha̍p-sì ji̍t, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu E̍k-to ê sun, Pí-lī-ka ê kiáⁿ, sian-ti Sat-ka-lī-a kóng,
1:8 Góa mî--sî koan-khòaⁿ, khòaⁿ ah, ū chi̍t-lâng khiâ chhiah-bé khiā tī kē-tōe kong-liam-chhiū ê tiong-kan; tī i ê āu-bīn, koh ū chhiah-sek, n̂g-sek, pe̍h-sek ê bé.
1:9 Góa kóng, Góa ê chú ah, che sī sím-mi̍h? Kap góa kóng ê sù-chiá chiū kā góa kóng, Góa beh chí-sī lí chai chiah-ê sī sím-mi̍h.
1:10 Hit-ê khiā tī kong-liam-chhiū tiong-kan ê lâng ìn kóng, Che sī Iâ-hô-hoa só͘ chhe óng-lâi tī tōe-chiūⁿ--ê.
1:11 In chiū ìn hit-ê khiā tī kong-liam-chhiū-tiong Iâ-hô-hoa ê sù-chiá kóng, Goán í-keng óng-lâi tī tōe-chiūⁿ, khòaⁿ ah, choân-tōe an-jiân pîⁿ-tiāⁿ.
1:12 Tùi án-ni Iâ-hô-hoa ê sù-chiá ìn kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Lí siū-khì Iâ-lō͘-sat-léng kap Iû-tāi chiah ê siâⁿ, í-keng chhit-cha̍p nî; Lí bô si lîn-bín beh kàu tī-sî ah?
1:13 Iâ-hô-hoa chiū ēng hó-ōe, an-ùi ê ōe, ìn hit-ê kap góa kóng-ōe ê sù-chiá.
1:14 Kap góa kóng-ōe ê sù-chiá tùi góa kóng, Lí tio̍h chhut-siaⁿ kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa ūi-tio̍h Iâ-lō͘-sat-léng, ūi-tio̍h Sek-an, jia̍t-sim kàu-ke̍k.
1:15 Góa chin siū-khì hiah-ê an-jiân khiā-khí ê lia̍t-kok; in-ūi Góa chêng chí-ū sió-khóa siū-khì, in chiū ke-thiⁿ i ê kan-khó͘.
1:16 Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Taⁿ Góa tò-tńg-lâi Iâ-lō͘-sat-léng, si lîn-bín; Góa ê tiān beh koh khí tī hit tiong-kan, chîn-soh beh khan tī Iâ-lō͘-sat-léng ê téng-bīn; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:17 Lí tio̍h koh chhut-siaⁿ kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Góa chiah ê siâⁿ, beh koh hong-sēng hoat-ta̍t; Iâ-hô-hoa beh koh an-ùi Sek-an, koh kéng-soán Iâ-lō͘-sat-léng.
1:18 Góa kia̍h-ba̍k koan-khòaⁿ, khòaⁿ ah, ū sì-ki kak.
1:19 Góa chiū mn̄g kap góa kóng-ōe ê sù-chiá kóng, Chiah-ê sī sím-mi̍h? I ìn góa kóng, Chiah-ê chiū-sī phah-sòaⁿ Iû-tāi Í-sek-lia̍t kap Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê kak.
1:20 Iâ-hô-hoa koh hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ sì ê sai-hū;
1:21 góa kóng, In lâi beh chòe sím-mi̍h? I ìn kóng, Hiah-ê sī phah-sòaⁿ Iû-tāi ê kak, hō͘ lâng m̄-káⁿ kia̍h-thâu; chóng-sī chiah ê sai-hū lâi sī beh hō͘ in kiaⁿ, phah-tó lia̍t-kok ê kak, chiū-sī bat kú-khí in ê kak kong-kek Iû-tāi hō͘ i sì-sòaⁿ--ê.


回聖經目錄