Thê-to 提 多 書

1 2 3

1:1 Siōng-tè ê lô͘-po̍k, Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ Pó-lô, ūi-tio̍h Siōng-tè kéng-soán ê peh-sìⁿ ê sìn, kap beh hō͘ in bat kèng-khiân ê chin-lí,
1:2 tī éng-oán oa̍h ê ǹg-bāng, chiū-sī bô pe̍h-chha̍t ê Siōng-tè tī éng sè-tāi ê tāi-seng só͘ èng-ún ê;
1:3 nā-sī kàu kî chiū hián-bêng I ê tō-lí, chiū-sī chiàu lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê bēng-lēng só͘ kau-thok góa thoân ê;
1:4 phoe kià hō͘ Thê-to, chiū-sī chiàu saⁿ-kap ū ê sìn chòe góa chin ê kiáⁿ ê: goān lí tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Kiù-chú Ki-tok Iâ-so͘ tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:5 Góa lâu lí tī Kek-lí-tí ê iân-kò͘, chiū-sī ài lí chiong hiah ê pān bē bêng-pe̍k ê sū lóng pān kàu chéng-chôe, koh chiàu góa só͘ hoan-hù lí ê, tī ta̍k ê siâⁿ siat-li̍p tiúⁿ-ló;
1:6 nā ū lâng bô thang hiâm, chòe chi̍t ê hū-jîn-lâng ê tiōng-hu, kiáⁿ-jî ū sìn, bô lâng kò in hòng-tōng put-hoat ê, chiah thang.
1:7 In-ūi kàm-tok tio̍h bô thang hiâm, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè ê koán-ke, bô chū-sī, bô khoài siū-khì, bô in-ūi chia̍h chiú lâi khí sū, bô ài phah lâng, bô tham put-gī ê chîⁿ;
1:8 tio̍h hó khoán-thāi chhut-gōa lâng, ài hó, siú-kí, kong-gī, sèng-kiat, chiat-chè;
1:9 kian-kò͘ siú hit ê chiàu chèng-kàu chin-si̍t ê tō-lí, hō͘ i ōe ēng toan-chiàⁿ ê kà-sī lâi khoàn-bián lâng, koh ōe piān-tó hiah ê pok-mn̄g ê lâng.
1:10 In-ūi ū chōe-chōe m̄ sūn-ho̍k ê lâng, chiū-sī kóng phû-phiò ê ōe, khi-phiàn lâng ê; sio̍k kat-lé ê lâng koh khah sī án-ni.
1:11 Chit hō lâng ê chhùi tio̍h kā i that-ba̍t; in ūi-tio̍h put-gī ê châi-lī kà-sī só͘ m̄ eng-kai kà-sī ê, lâi pāi-hoāi lâng ê choân ke.
1:12 In tiong-kan chi̍t lâng, chiū-sī in hit cho̍k ê sian-ti, ū kóng, Kek-lí-tí lâng siông-siông kóng pe̍h-chha̍t, chòe pháiⁿ siù, tham-chia̍h, koh pîn-tōaⁿ.
1:13 Chit ê kan-chèng sī chin-si̍t; só͘-í lí tio̍h giâm-giâm chek-pī in, hō͘ in tùi sìn ōe sûn-choân;
1:14 bô ài thiaⁿ Iû-thài lâng ê bô-iáⁿ ōe, kap pōe-biū chin-lí ê lâng ê kài-bēng.
1:15 Chāi chheng-khì ê lâng, bān mi̍h lóng sī chheng-khì; chāi hiah ê ù-òe bô sìn ê lâng, bô chi̍t hāng mi̍h chheng-khì, liân in ê sim-chì kap liông-sim iā lóng ù-òe.
1:16 In ka-kī sêng-jīn chòe bat Siōng-tè ê, nā-sī tī in ê só͘ kiâⁿ chiū m̄ jīn I; in sī khó-ò͘ⁿ ê, pōe-ge̍k ê, tī it-chhè ê hó sū chòe put-tiòng-iōng ê.


回聖經目錄