Ngá-ko 雅 歌

1 2 3 4 5 6 7 8

1:1 Só͘-lô-bûn si-koa-tiong ê Ngá-ko.
1:2 Goān i ēng i ê chhùi lâi chim góa, In-ūi lí ê ài-chêng pí chiú khah-hó.
1:3 Lí ê ko-iû phang koh hó; Lí ê miâ chhin-chhiūⁿ tò--chhut-lâi ê ko-iû; Só͘-í chèng cha-bó͘-gín-ná lóng thiàⁿ lí.
1:4 Goān lí khan góa, goán chiū cháu lâi tè lí; Ông chhōa góa ji̍p i ê pâng-lāi; Goán beh in-ūi lí lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, Goán beh kì-liām lí ê ài-chêng, iâⁿ-kè hó chiú; In thiàⁿ lí sī eng-kai ê.
1:5 Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng cha-bó͘-gín-ná ah, Góa sī o͘, iáu-kú siⁿ-chòe hó, Chhin-chhiūⁿ Ki-ta̍t ê pò͘-pîⁿ, Chhin-chhiūⁿ Só͘-lô-bûn ê tiùⁿ-lî.
1:6 M̄-thang khòaⁿ góa lî-á o͘-sek, Sī in-ūi ji̍t pha̍k góa, Góa ê lāu-bú chiah ê kiáⁿ bat siū-khì góa, In hō͘ góa kò͘-siú phû-tô-hn̂g; Chóng-sī góa ka-kī ê phû-tô-hn̂g, góa bô kò͘-siú.
1:7 Góa sim só͘-thiàⁿ--ê ah, kiû lí kā góa kóng, Lí tī sím-mi̍h só͘-chāi chhī iûⁿ, ji̍t-tiong-tàu hō͘ in hioh tī sím-mi̍h só͘-chāi; Tī lí tâng-phōaⁿ ê iûⁿ-kûn ê piⁿ-á, Góa siáⁿ-sū chhin-chhiūⁿ tà-bīn ê lâng ah?
1:8 Lú-kài-tiong tē-it súi--ê ah, lí nā m̄-chai, Chòe lí chhut-khì, tè iûⁿ-kûn ê kha-jiah khì; Chhī lí ê soaⁿ-iûⁿ-á, tī bo̍k-chiá ê pò͘-pîⁿ-piⁿ.
1:9 Góa só͘ thiàⁿ--ê, góa pí-phēng lí, Chhin-chhiūⁿ Hoat-ló ê chhia ê bé.
1:10 Lí pìn-piⁿ ê mn̂g pīⁿ chin-súi, Lí ê ām-kún kòa chin-chu ê liān-á, chin hó-khòaⁿ.
1:11 Goán beh kā lí chòe kim-liān-á, Siuⁿ gûn liú-á.
1:12 Ông chē i ê toh ê sî, Góa ná-ta̍t ê hiuⁿ-iû chhèng-chhut i ê phang-bī.
1:13 Góa só͘ loân-ài-ê sī chòe góa chi̍t-pau ê bu̍t-io̍h, Tòa tī góa ê heng-chêng.
1:14 Góa só͘ loân-ài-ê, sī chòe góa chi̍t-pha ê chńg-kah-hoe, Tī Ún-kî-tí ê phû-tô-hn̂g-lāi.
1:15 Góa só͘ thiàⁿ-ê, khòaⁿ ah, lí chin súi; khòaⁿ ah, lí chin súi; Lí ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ kap.
1:16 Góa só͘ loân-ài-ê ah, khòaⁿ ah, lí chin súi, si̍t-chāi thang hoaⁿ-hí; Lán ê bîn-chhn̂g lóng sī chhiⁿ-le̍k ê sek.
1:17 Lán ê chhù ê îⁿ-á sī pek-hiuⁿ-chhâ, I ê ka̍k(**kak)-á sī siông-peh-chhâ.


回聖經目錄