Lō-tek-kì_路 得 記


1 2 3 4

1:1 Tng sū-su pān chèng-sū ê sî, hit ê tōe tú-tio̍h ki-hng; tī Iû-tāi Pek-lī-hêng ū chi̍t ê lâng kap i ê bó͘ nn̄g ê kiáⁿ chhut-gōa khì Mô͘-ap tōe.
1:2 Hit-lâng miâ-kiò Í-lī-bí-le̍k, i ê bó͘ miâ-kiò Ná-o-bí, i nn̄g ê kiáⁿ miâ Má-lûn, Ki-liân; lóng sī Iû-tāi Pek-lī-hêng ê Í-hoat-tha lâng; in kàu Mô͘-ap tōe, chiū tī-hia khiā-khí.
1:3 Āu-lâi Ná-o-bí ê tiōng-hu Í-lī-bí-le̍k sí, pàng i kap i nn̄g ê kiáⁿ.
1:4 Nn̄g ê kiáⁿ chhōa Mô͘-ap ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe-bó͘, chi̍t-ê miâ-kiò Gô-jíⁿ-pa, chi̍t-ê miâ-kiò Lō͘-tek; tiàm tī-hia iok-lio̍k cha̍p-nî.
1:5 Má-lûn kap Ki-liân nn̄g-lâng iā sí; chhun hit ê hū-jîn-lâng bô tiōng-hu, iā bô kiáⁿ.
1:6 I chiū kap nn̄g ê sim-pū khí-lâi, beh tùi Mô͘-ap tōe tò-khì; in-ūi i tī Mô͘-ap tōe thiaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa koàn-kò͘ I ê peh-sìⁿ, siúⁿ-sù in bí-niû.
1:7 I chiū tùi i khiā-khí ê só͘-chāi chhut-khì, nn̄g ê sim-pū kap i khì, in kiâⁿ-lō͘ beh tò-khì Iû-tāi tōe.
1:8 Ná-o-bí kā nn̄g ê sim-pū kóng, Lín khì ah, ta̍k-ê tò-khì lāu-bú ê chhù; goān Iâ-hô-hoa hó khoán-thāi lín, chhin-chhiūⁿ lín khoán-thāi í-keng sí ê lâng kap góa chi̍t-iūⁿ;
1:9 goān Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù lín ta̍k-lâng tī tiōng-hu ê ke tit-tio̍h pêng-an. Chiū kap in chim-chhùi; in chiū chhut-siaⁿ thî-khàu, kā i kóng,
1:10 M̄-ah, goán beh kap lí saⁿ-kap tò-khì lí ê peh-sìⁿ hia.
1:11 Ná-o-bí kóng, Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, tò-khì ah; siáⁿ-sū beh kap góa khì ah? góa iáu ōe hoâi-thai siⁿ-kiáⁿ chòe lín ê tiōng-hu mah?
1:12 Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, tò-khì ah, khì ah; góa í-keng nî-lāu, bōe-ōe koh ū tiōng-hu; góa nā kóng, Góa iáu ū ǹg-bāng, góa kim-mî nā ū tiōng-hu iā ōe siⁿ kiáⁿ,
1:13 lín kiám ōe thèng-hāu in tōa-hàn mah? lín kiám ōe ka-kī siú, bô kè-lâng mah? Góa ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, bo̍h-tit án-ni; góa ūi-tio̍h lín chīn-chāi iu-khó͘; in-ūi Iâ-hô-hoa chhun-chhiú kong-kek góa.
1:14 In koh chhut-siaⁿ khàu; Gô-jíⁿ-pa kap ta-ke chim-chhùi; to̍k-to̍k Lō͘-tek kap i pàng-bōe-lī.
1:15 I kóng, Khòaⁿ ah, lí ê tâng-sāi í-keng tò-khì i ê peh-sìⁿ, i ê siōng-tè hia, lí iā tio̍h tè lí ê tâng-sāi tò-khì.
1:16 Lō͘-tek kóng, Bo̍h-tit khǹg góa lī-khui lí, tò-khì bô tè lí; in-ūi lí khì hia, góa iā beh khì hia; lí hioh tī-hia, góa iā beh hioh hia; lí ê peh-sìⁿ beh chòe góa ê peh-sìⁿ; lí ê Siōng-tè iā beh chòe góa ê Siōng-tè;
1:17 lí sí tī-hia, góa iā sí tī-hia, bâi-chòng tī-hia; tû sí í-gōa, nā ū sím-mi̍h hō͘ lí góa saⁿ-lī, goān Iâ-hô-hoa ka-pē chek-hoa̍t góa.
1:18 I khòaⁿ-kìⁿ i koat-ì beh kap i khì, chiū bô koh tùi i kóng-khí.
1:19 Tùi án-ni nn̄g lâng saⁿ-kap kiâⁿ, lâi kàu Pek-lī-hêng; in kàu Pek-lī-hêng, thong siâⁿ ūi-tio̍h in lóng choah-khí-lâi; hiah ê hū-jîn-lâng kóng, Che sī Ná-o-bí mah?
1:20 I ìn kóng, Bo̍h-tit kiò góa Ná-o-bí, tio̍h kiò góa Má-la̍h, in-ūi Choân-lêng-ê khoán-thāi góa chin kan-khó͘;
1:21 góa chhut-khì ê sî móa-chiok, Iâ-hô-hoa hō͘ góa khang-khang tò-lâi; Iâ-hô-hoa í-keng chek-pī góa lâi chèng-bêng góa, Choân-lêng-ê í-keng khó͘-chhó͘ góa, lín siáⁿ-sū kiò góa Ná-o-bí ah?
1:22 Án-ni Ná-o-bí tò-lâi, i ê sim-pū Mô͘-ap ê cha-bó͘-kiáⁿ Lō͘-tek, tùi Mô͘-ap tōe tò-lâi ê, iā kap i lâi; in kàu Pek-lī-hêng, tú-á sī khí-chhiú koah tōa-be̍h ê sî.


回聖經目錄