Lo-má 羅 馬 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k Pó-lô, siū tiàu chòe sù-tô͘, hun-piat i lâi thoân Siōng-tè ê hok-im,
1:2 chiū-sī Siōng-tè chiông-chiân thok I chiah ê sian-ti tī sèng-keng só͘ èng-ún ê,
1:3 lūn I ê Kiáⁿ, chiàu jio̍k-thé sī tùi Tāi-pi̍t ê hō͘-è siⁿ ê,
1:4 chiàu sèng-tek ê Sîn chiū tùi sí-lâng ê koh-oa̍h, ēng koân-lêng hián-bêng I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ,
1:5 chiū-sī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok: goán tùi I siū un kap sù-tô͘ ê chit, beh ūi-tio̍h I ê miâ hō͘ lâng tī bān pang tiong sìn lâi sūn-thàn;
1:6 chiông-tiong iā ū lín chiah-ê siū tiàu sio̍k Iâ-so͘ Ki-tok ê:
1:7 phoe kià hō͘ kìⁿ-nā tòa tī Lô-má, Siōng-tè só͘ thiàⁿ, siū tiàu chòe sèng-tô͘ ê; goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:8 Thâu chi̍t hāng, in-ūi lín ê sìn pò-iông tī thong sè-kan, só͘-í góa tùi Iâ-so͘ Ki-tok ūi-tio̍h lín chèng lâng kám-siā góa ê Siōng-tè.
1:9 In-ūi góa tī I ê Kiáⁿ ê hok-im ēng góa ê sîn só͘ ho̍k-sāi ê Siōng-tè chòe góa ê kan-chèng, góa cháiⁿ-iūⁿ siàu-liām lín bô soah,
1:10 kî-tó ê tiong-kan siông-siông kiû, khòaⁿ chit tia̍p ū thang chiàu Siōng-tè ê chí-ì tit-tio̍h pîⁿ-tháⁿ ê lō͘ chiū-kūn lín.
1:11 In-ūi góa him-bō͘ kìⁿ-tio̍h lín, thang chiong sîn-lêng ê un-sù pun hō͘ lín, hō͘ lín kian-kò͘;
1:12 chiū-sī góa tī lín tiong-kan, lín tùi góa ê sìn, góa tùi lín ê sìn, tāi-ke tit-tio̍h an-ùi.
1:13 Hiaⁿ-tī ah, góa m̄ ài lín m̄ chai góa chōe-chōe pái li̍p-chì beh chiū-kūn lín, ài tī lín tiong-kan tit-tio̍h ké-chí chhin-chhiūⁿ tī kî-û ê gōa-pang; chóng-sī kàu taⁿ iáu ū chó͘-tòng.
1:14 Bô lūn Hi-lī-nî lâng á-sī hoan-lâng, chhang-miâ ê á-sī gû-gōng ê, góa lóng khiàm in ê chè.
1:15 Só͘-í chāi-tī góa lóng piān-piān, beh ēng hok-im sòa thoân hō͘ lín tòa tī Lô-má ê lâng.
1:16 In-ūi góa bô lia̍h hok-im chòe kiàn-siàu, in-ūi sī Siōng-tè ê koân-lêng beh kiù lóng-chóng sìn ê lâng, tāi-seng Iû-thài, āu-lâi Hi-lī-nî.
1:17 In-ūi tī hok-im ê lāi-bīn ū hián-bêng Siōng-tè ê gī, tùi sìn kàu tī sìn; chiàu sèng-keng só͘ kì-chài kóng, Gī ê lâng beh tùi sìn lâi oa̍h.
1:18 In-ūi Siōng-tè ê siū-khì tùi thiⁿ hián-bêng, kàu tī lâng lóng-chóng ê put-khiân put-gī, chiū-sī ēng put-gī ap-chè chin-lí ê lâng ê;
1:19 in-ūi lūn-kàu Siōng-tè, lâng só͘ thang bat I ê, ū hián-bêng tī in ê sim-lāi; in-ūi Siōng-tè bat hián-bêng chí-sī in;
1:20 in-ūi tùi chhòng-chō sè-kan í-lâi, Siōng-tè éng-oán ê koân-lêng kap sèng-chit, hoān só͘ bōe khòaⁿ-kìⁿ I ê, tùi siū chhòng-chō ê mi̍h, siūⁿ-liáu chiū bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ; hō͘ in bô lō͘ thang the-thok.
1:21 In-ūi in kì-jiân bat Siōng-tè, nā-sī bô êng-kng I chòe Siōng-tè, ia̍h bô kám-siā I; chiū-sī in ê su-siūⁿ pìⁿ-chòe khang-khang, in ê bōe hiáu-ngō͘ ê sim pìⁿ chòe o͘-àm;
1:22 ka-kī chheng chòe tì-sek, hoán-tńg chòe gōng,
1:23 chiong bōe pāi-hoāi ê Siōng-tè ê êng-kng lâi ōaⁿ ōe pāi-hoāi ê lâng kap khîm-siù thâng-thōa chiah ê siōng ê khoán-sit.
1:24 Só͘-í chiàu in sim-lāi ê su-io̍k, Siōng-tè kau-hù in tī bô chheng-khì, hō͘ in ê seng-khu saⁿ lêng-jio̍k;
1:25 in ēng Siōng-tè ê chin ōaⁿ chòe ké, kèng-pài ho̍k-sāi siū chō ê mi̍h, khah kè-thâu tī chō mi̍h ê Chú; I sī kham-tit o-ló kàu tāi-tāi ê. À-bēng.
1:26 In-ūi án-ni, Siōng-tè kau-hù in tī kiàn-siàu ê chêng; in ê hū-jîn-lâng ēng sūn-sèng ê lō͘-ēng pìⁿ chòe ge̍k-sèng ê lō͘-ēng;
1:27 ta-po͘-lâng iā án-ni pàng-sak hū-jîn-lâng sūn-sèng ê lō͘-ēng, saⁿ ì-ài, io̍k-hé tōng-sim, ta-po͘ kap ta-po͘ kiâⁿ bô chèng-keng ê sū; tī in pún-sin siū in ê chha-biū só͘ eng-kai tú-tio̍h ê pò-èng.
1:28 In kì-jiân m̄ khéng chûn Siōng-tè tī in ê sim-su, Siōng-tè kau-hù in tī put-tiòng-iōng ê sim, kiâⁿ m̄ ha̍p-gî ê sū,
1:29 chhiong-móa lóng-chóng ê put-gī, pháiⁿ tāi, tham-sim, ok-to̍k, móa-móa oàn-tò͘, hêng-hiong, saⁿ-chiⁿ, kan-chà, chhàu-sim-hēng,
1:30 chòe kóng ka-chiah-āu ōe ê, húi-pòng ê, oàn-hūn Siōng-tè ê, bú-bān ê, kiau-ngō͘ ê, phín-phóng ê, chō-chok pháiⁿ tāi ê, ngó͘-ge̍k pē-bú ê,
1:31 bô bêng-lí ê, bô siú iok ê, bô chhin-lâng-chêng ê, bô lîn-bín ê.
1:32 In kì-jiân chai Siōng-tè ê gí-toàn kiâⁿ chiah ê tāi-chì ê lâng eng-kai sí, chiū m̄ nā ka-kī kiâⁿ, koh pa̍t lâng kiâⁿ, in iā kap in hoaⁿ-hí.


回聖經目錄