Khé-sī-lio̍k 啟 示 錄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1:1 Iâ-so͘ Ki-tok ê khé-sī, chiū-sī Siōng-tè só͘ hō͘ I lâi chí-sī I chiah ê lô͘-po̍k ê, chiū-sī beh kín-kín chiâⁿ ê sū; I chiū thok I ê thiⁿ-sài khì chí-tiám I ê lô͘-po̍k Iok-hān.
1:2 Iok-hān chiū-sī chiong Siōng-tè ê Tō, kap Iâ-so͘ Ki-tok ê kan-chèng, kìⁿ-nā i só͘ ū khòaⁿ-kìⁿ ê lâi chòe kan-chèng.
1:3 Hoān-nā tha̍k kap thiaⁿ hiah ê chhàm-gú, lâi siú kî-tiong só͘ kì-chài ê, ū hok-khì; in-ūi ji̍t-kî kūn lah.
1:4 Iok-hān kià phoe hō͘ A-se-a chhit ê kàu-hōe; Goān lín tit-tio̍h un-tián pêng-an, tùi hit ê hiān-chāi tī-teh, chá tī-teh, chiong-lâi ia̍h tī-teh ê, í-ki̍p tùi I chō-ūi chêng chhit ê Sîn;
1:5 koh tùi Iâ-so͘ Ki-tok, chiū-sī tiong-sìn ê kan-chèng, sí-lâng tiong thâu chi̍t ê oa̍h ê, tōe-chiūⁿ chiah ê ông ê Chú-cháiⁿ.
1:6 I thiàⁿ lán, ēng I ê huih tháu-pàng lán thoat-lī lán ê chōe; hō͘ lán chòe kok, chòe I ê Pē Siōng-tè ê chè-si; goān êng-kng koân-lêng kui tī I, kàu tāi-tāi. À-bēng.
1:7 I chē hûn lâi, chèng ba̍k-chiu beh khòaⁿ-kìⁿ I; liân chha̍k I ê lâng ia̍h beh khòaⁿ-kìⁿ I; tōe-chiūⁿ ê cho̍k, lóng beh ūi-tio̍h I lâi thî-khàu. Si̍t-chāi sī án-ni. À-bēng.
1:8 Chú Siōng-tè kóng, Góa sī A-lī-hoat, koh sī O-bí-ka, hiān-chāi tī-teh, chá tī-teh, chiong-lâi tī-teh ê, sī choân-lêng ê.
1:9 Góa Iok-hān chiū-sī lín ê hiaⁿ-tī, saⁿ-kap ū hūn tī Iâ-so͘ ê hoān-lān, kap I ê kok, kap I ê thun-lún ê; ūi-tio̍h Siōng-tè ê tō, kap Iâ-so͘ ê kan-chèng, bat tiàm tī chi̍t ê hái-sū, miâ kiò Poa̍t-mô͘.
1:10 Tī Chú ê ji̍t, góa hō͘ Sîn kám-tōng, thiaⁿ-kìⁿ tī góa ê āu-bīn ū tōa siaⁿ chhin-chhiūⁿ hō-thâu, kóng,
1:11 Lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê tio̍h siá tī chheh-ni̍h, kià hō͘ hit chhit ê kàu-hōe; chiū-sī Í-hut-só͘, Sū-múi-ná, Pia̍t-ka-mô͘, Chhui-ngá-chhui-lat, Sat-te̍k, Hui-lia̍p-thiat-hui, Ló-tí-ka.
1:12 Góa chiū oa̍t-tńg-sin, ài khòaⁿ kap góa kóng ōe ê siaⁿ; í-keng oa̍t-tńg, chiū khòaⁿ-kìⁿ chhit ki ê kim teng-tâi;
1:13 teng-tâi tiong ū chhin-chhiūⁿ Jîn-chú ê, seng-khu chhēng tn̂g saⁿ, heng-khám hâ kim tòa.
1:14 I ê thâu-khak kap thâu-mn̂g lóng pe̍h chhin-chhiūⁿ pe̍h ê mî, chhin-chhiūⁿ seh; I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ hé-iām.
1:15 I ê kha chhin-chhiūⁿ kng-liāng ê tâng, chhin-chhiūⁿ kè hé-lô͘ thoàn-liān ê; siaⁿ chhin-chhiūⁿ chōe-chōe tiâu chúi ê siaⁿ.
1:16 Tī I ê chiàⁿ chhiú ū chhit lia̍p chhiⁿ; tùi I ê chhùi thò͘-chhut siang-bīn lāi ê kiàm; I ê bīn-māu chhin-chhiūⁿ iām ji̍t siā-chhut kng.
1:17 Góa khòaⁿ-kìⁿ I chiū phak tī I ê kha-chêng chhin-chhiūⁿ sí; I ēng chiàⁿ chhiú hōaⁿ góa, kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ; góa sī khí-thâu ê, kap soah-bé ê, ia̍h sī oa̍h ê;
1:18 góa bat sí, taⁿ lí khòaⁿ, góa sī oa̍h kàu tāi-tāi; koh ū sí-bô kap im-hú ê só-sî.
1:19 Só͘-í lí tio̍h chiong só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, í-ki̍p hiān-kim só͘ ū ê, kap āu-lâi beh chiâⁿ ê sū, siá i;
1:20 lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ góa chiàⁿ chhiú téng chhit lia̍p chhiⁿ ê ò-biāu, kap chhit ki ê kim teng-tâi; chhit lia̍p chhiⁿ, chiū-sī chhit ê kàu-hōe ê sù-chiá; chhit ki teng-tâi, chiū-sī chhit ê kàu-hōe.


回聖經目錄