Si-phian 詩 篇

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150


1:1 Bô kiâⁿ pháiⁿ-lâng ê kè-bô͘, Bô khiā chōe-jîn ê lō͘, Bô chē bú-bān ê lâng ê ūi, chit-hō lâng ū hok-khì.
1:2 I só͘ hoaⁿ-hí--ê chiū-sī Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat; Mî-ji̍t sàm-su--ê, iā sī I ê lu̍t-hoat;
1:3 I beh chhin-chhiūⁿ chhiū chai tī khoe-piⁿ, Chiàu-sî kiat ké-chí, I ê hio̍h iā bōe ta--khì; I só͘ chòe--ê it-chīn heng-thong.
1:4 Pháiⁿ-lâng m̄-sī án-ni; Sī chhin-chhiūⁿ chho͘-khng hō͘ hong chhe-sòaⁿ.
1:5 Só͘-í tī sím-phòaⁿ, pháiⁿ-lâng khiā-bōe-tiâu; Chōe-jîn tī gī-lâng ê hōe-tiong, ia̍h sī án-ni.
1:6 In-ūi Iâ-hô-hoa chai gī-lâng ê lō͘, Nā-sī pháiⁿ-lâng ê lō͘ ōe bia̍t-bô.


回聖經目錄