Chiam-giân 箴 言

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1:1 Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê chim-giân.
1:2 Beh hō͘ lâng ōe hiáu-tit tì-hūi kap kà-sī, Bêng-pe̍k thong-ta̍t ê ōe;
1:3 Hō͘ lâng siū kà-sī, ōe ēng tì-hūi pān tāi-chì, Ēng kong-gī, phòaⁿ-toàn, chèng-ti̍t;
1:4 Hō͘ gōng-ti̍t ê lâng ū lêng-khiàu, Hō͘ siàu-liân lâng ū tì-sek kap kè-e̍k;
1:5 Hō͘ tì-hūi ê lâng thiaⁿ-kìⁿ, ke-thiⁿ ha̍k-būn; Hō͘ chhang-miâ ê lâng tit-tio̍h chin ê kiàn-sek;
1:6 Hō͘ lâng bêng-pe̍k chim-giân kap só͘ chhut ê chhai.
1:7 Kèng-ùi Iâ-hô-hoa sī tì-sek ê kun-pún; Gû-gōng ê lâng biáu-sī tì-hūi kap kà-sī.
1:8 Góa ê kiáⁿ, tio̍h thiaⁿ lí ê lāu-pē ê kàu-tok; M̄-thang khì-sak lí ê lāu-bú ê kà-sī.
1:9 In-ūi che beh chòe lí thâu-khak-téng ê súi-bō, Lí ê ām-kún ê kim-liān.
1:10 Góa ê kiáⁿ, pháiⁿ-lâng nā ín-iú lí, Lí m̄-thang thàn i.
1:11 In nā kóng, Lí kap goán khì, Lán lâi bih-teh thâi lâng, Bô in-toaⁿ tng-tán bô-chōe ê lâng,
1:12 Lán chhin-chhiūⁿ im-hú kā in oa̍h-oa̍h thun--lo̍h-khì: In chhin-chhiūⁿ hām-lo̍h khiⁿ ê lâng, hō͘ lán chòe chi̍t-ē thun--lo̍h-khì;
1:13 Lán beh tit-tio̍h ta̍k-iūⁿ ê pó-mi̍h, Ēng só͘ chhiúⁿ-ê, tún-móa lán ê chhù;
1:14 Lí lâi ji̍p goán ê tóng, Tāi-ke ū kong-kiōng ê gûn-tē.
1:15 Góa ê kiáⁿ, bo̍h-tit kap in tâng kiâⁿ, Iok-sok lí ê kha bo̍h-tit ta̍h in ê lō͘.
1:16 In-ūi in ê kha cháu-khì kiâⁿ-pháiⁿ, In kóaⁿ-kín beh hō͘ lâng lâu-huih.
1:17 Siat lô-bāng hō͘ chiáu-á khòaⁿ-kìⁿ, Che sī khang-khang.
1:18 Chiah ê lâng bih-teh sī lâu in ka-kī ê huih, Tng-tán sī hāi ka-kī ê sìⁿ-miā.
1:19 Kìⁿ-nā tham châi-lī--ê, in ê lō͘ sī án-ni, Chiū-sī chhiúⁿ-the̍h ka-kī ê sìⁿ-miā.
1:20 Tì-hūi tī ke-lō͘ tōa-siaⁿ kiò, Tī khui-khoah ê só͘-chāi chhut i ê siaⁿ.
1:21 Tī lāu-jia̍t ê ke-lō͘-thâu, tōa-siaⁿ kiò, Tī siâⁿ-mn̂g-kháu, tī siâⁿ-lāi, kóng-chhut i ê ōe;
1:22 Kóng, Gōng-ti̍t lâng ài gōng-ti̍t, Bú-bān lâng ài bú-bān, Gû-gōng lâng oàn-hūn tì-sek, beh kàu sím-mi̍h sî ah?
1:23 Góa chek-pī lín, lín tio̍h oa̍t-tńg; Khòaⁿ ah, góa beh ēng góa ê sîn kàng-lo̍h hō͘ lín, Ēng góa ê ōe chí-sī lín.
1:24 In-ūi góa bat kiò, lín m̄-thiaⁿ; Góa bat chhun-chhiú, bô lâng tì-ì;
1:25 Lín hoán-tńg khòaⁿ-khin góa it-chhè ê khoàn-kài, M̄-khéng siū góa ê chek-pī.
1:26 Só͘-í lín tú-tio̍h hoān-lān, góa beh chhìn-chhiò, Lín tú-tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ, góa beh lâng-gīn.
1:27 Lín ê kiaⁿ-hiâⁿ chhin-chhiūⁿ kông-hong chhe-lâi, Lín ê chai-hō chhin-chhiūⁿ kńg-lê-hong sàu-lâi, Hoān-lān thòng-khó͘ lîm-kàu lín sin-chiūⁿ.
1:28 Hit-sî in beh kiû góa, góa m̄-thiaⁿ, Chhiat-chhiat chhē góa, chhē bōe tio̍h.
1:29 In-ūi in oàn-hūn tì-sek, Bô hoaⁿ-hí kèng-ùi Iâ-hô-hoa.
1:30 M̄-thiaⁿ góa ê khoàn-kài, Biáu-sī góa ê chek-pī.
1:31 Só͘-í in beh chia̍h ka-kī kiâⁿ-chòe ê ké-chí, Hō͘ in tit-tio̍h só͘ kè-bô͘ kàu pá-ià.
1:32 Gōng-ti̍t lâng ê pōe-biū beh hō͘ i tì-kàu sí, Gû-gōng lâng an-ia̍t, beh hō͘ i tì-kàu bia̍t-bô.
1:33 To̍k-to̍k thiaⁿ-thàn góa ê beh an-jiân khiā-khí; Beh hióng-siū an-chēng, bô kiaⁿ tú-tio̍h chai-ē.


回聖經目錄