Hui-lip-pí 腓 利 比 書

1 2 3 4

1:1 Ki-tok Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k Pó-lô Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ khiā-khí Hui-li̍p-pí, tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘, lóng-chóng ê sèng-tô͘, kap chiah ê kam-tok í-ki̍p chip-sū;
1:2 goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:3 Góa kìⁿ-ū siàu-liām lín, chiū kám-siā góa ê Siōng-tè,
1:4 ta̍k pái ūi-tio̍h lín chèng lâng kî-tó ê sî, siông-siông hoaⁿ-hí lâi kî-tó,
1:5 in-ūi lín tùi thâu chi̍t ji̍t kàu taⁿ, saⁿ-kap ū hūn tī heng-khí hok-im;
1:6 góa iā chhim sìn khí-thâu chòe hó ê kang tī lín ê, beh chiâⁿ i kàu tī Iâ-so͘ Ki-tok ê ji̍t;
1:7 koh góa ūi-tio̍h lín chèng lâng ū chit hō sim-chì sī ha̍p-gî, in-ūi lín siông-siông tī góa ê sim-lāi, bô lūn góa tī thih-liān tiong, í-ki̍p piān-bêng lâi kian-kò͘ hok-im ê sî, lín chèng lâng kap góa ū hūn tī un-tián.
1:8 In-ūi Siōng-tè kā góa chòe kan-chèng, góa thé Ki-tok Iâ-so͘ ê sim, ū cháiⁿ-iūⁿ loân-bō͘ lín chèng lâng.
1:9 Koh góa só͘ kiû ê chiū-sī hō͘ lín ê jîn-ài, tī tì-hūi í-ki̍p ta̍k iūⁿ ê hiáu-ngō͘, chhiong-móa iū-koh chhiong-móa,
1:10 tì-kàu lín ōe giām-chhut hiah ê khah hó ê sū, hō͘ lín sûn-choân bô that-gāi, kàu tī Ki-tok ê ji̍t;
1:11 ēng gī ê ké-chí móa-móa, chiū-sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok ū ê, beh hō͘ Siōng-tè tit-tio̍h êng-kng o-ló.
1:12 Hiaⁿ-tī ah, góa ái lín chai góa só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì tú-tú sī hō͘ hok-im khah chìn-pō͘;
1:13 tì-kàu góa ê kòa thih-liān tī Ki-tok lâi hián-bêng tī choân iâⁿ, kap kî-û ê chèng lâng;
1:14 koh tì-kàu tiàm-tī Chú ê hiaⁿ-tī tōa pòaⁿ tùi góa ê kòa thih-liān lâi chhim sìn, it-hoat hó-táⁿ bô kiaⁿ, lâi kóng Siōng-tè ê tō-lí.
1:15 Taⁿ lâng teh thoân Ki-tok, ū-ê sī chhut tī oàn-tò͘ oan-ke, ū-ê sī chhut tī hó ì-sù.
1:16 Chiah-ê sī chhut tī jîn-ài, in-ūi chai góa sī ūi-tio̍h piān-bêng hok-im lâi siat-li̍p ê.
1:17 Hiah-ê teh pò-iông Ki-tok sī chhut tī kiat-tóng, m̄ sī si̍t-sim; in ê ì-sù sī ài hō͘ góa tī thih-liān tiong lēng-gōa ke-thiⁿ kan-khó͘.
1:18 Án-ni chiū cháiⁿ-iūⁿ? He̍k-sī ké, he̍k-sī chin, bô lūn cháiⁿ-iūⁿ, kun-tú sī thoân Ki-tok; góa in-ūi án-ni chiū hoaⁿ-hí, iā beh hoaⁿ-hí.
1:19 In-ūi góa chai chit ê sū, tùi lín ê kî-tó, í-ki̍p Iâ-so͘ Ki-tok ê Sîn ê siúⁿ-sù, beh tì-kàu góa tit-tio̍h kiù,
1:20 chiàu góa só͘ chhiat-chhiat him-bō͘ kap ǹg-bāng ê, chiū-sī góa bô chi̍t hāng sū kiàn-siàu, hoān sū hó-táⁿ, hiān-kim iā chiàu pêng-siông án-ni, he̍k-sī tùi sí he̍k-sī tùi oa̍h, Ki-tok beh tī góa ê seng-khu tit-tio̍h êng-kng.
1:21 In-ūi lūn-kàu góa, oa̍h chiū-sī Ki-tok, sí chiū-sī lī-ek.
1:22 Siat-sú oa̍h tī jio̍k-thé, che sī chòe góa ê kang ê ké-chí, góa iā m̄ chai beh cháiⁿ-iūⁿ kéng.
1:23 Góa tī lióng-lân ê tiong-kan, chin ài tò-khì kap Ki-tok saⁿ-kap tī-teh, sī put-chí khah hó.
1:24 Chóng-sī iû-goân tòa tī jio̍k-thé, ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, sī koh khah iàu-kín.
1:25 Góa í-keng chhim sìn chit-ê, chiū chai góa beh iû-goân tī-teh, iā kap lín chèng lâng saⁿ-kap tī-teh, tì-kàu lín ê sìn tit-tio̍h chìn-pō͘ koh hoaⁿ-hí;
1:26 hō͘ lín tī Ki-tok Iâ-so͘ ê khoa-kháu ūi-tio̍h góa ōe ná chhiong-móa, sī tùi góa kap lín koh tī-teh.
1:27 To̍k-to̍k lín kiâⁿ tāi-chì tio̍h ha̍p tī Ki-tok ê hok-im; hō͘ góa kiám-chhái lâi kìⁿ-tio̍h lín, á-sī lī-khui lín, ōe thiaⁿ-kìⁿ lín ê tāi-chì, chiū-sī lín tī chi̍t ê sîn khiā-chāi, ēng chi̍t sim ūi-tio̍h hok-im ê sìn saⁿ-kap chhut-la̍t;
1:28 hoān tāi-chì bô hō͘ tùi-te̍k phah-kiaⁿ; che sī chòe in bia̍t-bô ê pîn-kù, iā sī chòe lín tit kiù ê pîn-kù; lóng sī tùi Siōng-tè.
1:29 In-ūi í-keng siúⁿ-sù lín ūi-tio̍h Ki-tok, m̄ nā sìn-khò I, koh ūi-tio̍h I siū khó͘;
1:30 lín chhut-la̍t kau-chiàn, kap chêng só͘ khòaⁿ-kìⁿ góa ê, hiān-kim só͘ thiaⁿ-kìⁿ góa ê, saⁿ-tâng.


回聖經目錄