Gô-pa-tí-a 俄 巴 底 亞 書

1

1:1 Gô-pa-tí-a só͘ tit-tio̍h ê be̍k-sī. Chú Iâ-hô-hoa lūn-kàu Í-tong kóng: Goán tùi Iâ-hô-hoa hia thiaⁿ-kìⁿ siau-sit, iā ū sù-chiá hōng-chhe khì lia̍t-kok, kóng, Khí--lâi ah, lán tio̍h khí-lâi kap i kau-chiàn.
1:2 Khòaⁿ ah, Góa hō͘ lí tī lia̍t-kok-tiong chòe bî-sòe, hō͘ lâng tōa-tōa khòaⁿ-khin.
1:3 Tiàm-tī chio̍h-tōng-lāi, khiā-khí koâiⁿ ê só͘-chāi-ê ah, lí ê sim ê kiau-ngō͘ phiàn lí, sim-lāi kóng, Chī-chūi ōe kā góa kàng-lo̍h tōe ah?
1:4 Lí sui-jiân seng-koâiⁿ chhin-chhiūⁿ eng-chiáu, choh-siū tī chhiⁿ ê tiong-kan, Góa beh tùi-hia kā lí kàng-lo̍h; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:5 Chha̍t nā lâi lí hia, á-sī kiông-tō mî--sî lâi, kiám m̄-sī thau kàu móa-ì nā-tiāⁿ? bán phû-tô--ê nā lâi kàu lí hia bán, kiám bô iáu lâu kúi-lia̍p-á mah? lí tú-tio̍h chián-tû kàu cháiⁿ-iūⁿ ah!
1:6 Í-sò cháiⁿ-iūⁿ siū chhiau-chhē ah! i só͘ khǹg ê pó-mi̍h cháiⁿ-iūⁿ siū chhâ-chhut ah!
1:7 Kap lí kiat-iok-ê lóng tòa lí kàu pian-kài; kap lí hô-hó--ê khi-phiàn lí, khah-iâⁿ lí; chia̍h lí ê bí-niû--ê siat oa̍h-tauh tī lí ê ē-bīn; i ê sim lóng bô tì-sek.
1:8 Iâ-hô-hoa kóng, Kàu hit-ji̍t Góa kiám bô tùi Í-tong tû-bia̍t tì-hūi ê lâng, tùi Í-sò ê soaⁿ tû-bia̍t chhang-miâ ê lâng?
1:9 Thê-bān ah, lí ê ióng-sū beh kiaⁿ-hiâⁿ, tì-kàu tiàm Í-sò ê soaⁿ, ta̍k-lâng siū thâi-sí chián-tû.
1:10 In-ūi lí pō-gio̍k lí ê hiaⁿ-tī Ngá-kok, lí beh tú-tio̍h tōa-tōa kiàn-siàu; lí ia̍h beh éng-oán siū chián-tû.
1:11 Tng lí khiā tī piⁿ--thâu ê ji̍t, gōa-lâng chhiúⁿ i ê châi-bu̍t, īⁿ-pang-lâng ji̍p i ê siâⁿ-mn̂g, ūi Iâ-lō͘-sat-léng liam-khau, hit-ji̍t lí chhin-chhiūⁿ in tiong-kan ê chi̍t-ê.
1:12 Tng lí ê hiaⁿ-tī ê ji̍t, chiū-sī i tú-tio̍h hoān-lān ê ji̍t, lí m̄ eng-kai khiā-teh khòaⁿ; Iû-tāi lâng siū-bia̍t ê ji̍t, lí m̄ eng-kai ūi-tio̍h án-ni lâi hoaⁿ-hí; in tú-tio̍h chai-lān ê ji̍t, lí m̄ eng-kai kóng tōa-ōe.
1:13 Góa ê peh-sìⁿ tú-tio̍h chai-ē ê ji̍t, lí m̄ eng-kai ji̍p i ê mn̂g; in tú-tio̍h chai-ē ê ji̍t, lí m̄ eng-kai khòaⁿ in teh siū-khó͘; in tú-tio̍h chai-ē ê ji̍t, lí m̄ eng-kai bong-tio̍h in ê châi-bu̍t.
1:14 Lí m̄ eng-kai khiā tī siang-chhe lō͘, cha̍h in tiong-kan tô-cháu ê lâng; in tú-tio̍h chai-lān ê ji̍t, lí m̄ eng-kai chiong in chhun ê lâng kau-hù tùi-te̍k.
1:15 In-ūi Iâ-hô-hoa pān-lí bān-kok ê ji̍t kūn--lah; chiàu lí só͘ kiâⁿ--ê, iā beh án-ni kiâⁿ tī lí; lí só͘ chòe--ê, beh kui tī lí ê thâu-khak.
1:16 In-ūi chhin-chhiūⁿ lín tī Góa ê sèng-soaⁿ bat lim, bān-kok iā beh chhin-chhiūⁿ án-ni tn̂g-tn̂g lim, ia̍h lim iā thun--lo̍h-khì, in chiū beh kui tī bô.
1:17 Tī Sek-an soaⁿ beh ū tô-thoat ê lâng, ia̍h beh chiâⁿ-chòe sèng; Ngá-kok-ke beh tit-tio̍h i pún ū ê gia̍p.
1:18 Ngá-kok-ke beh chiâⁿ-chòe hé, Iok-sek ke beh chiâⁿ-chòe hé-iām, Í-sò ê ke beh chòe tiū-kó, hé beh sio lâi bia̍t i; Í-sò ê ke beh bô lâu chi̍t-ê; in-ūi Iâ-hô-hoa ū kóng i.
1:19 Lâm-hng ê lâng beh tit-tio̍h Í-sò ê soaⁿ, pîⁿ-iûⁿ ê lâng beh tit-tio̍h Hui-lī-sū, ia̍h beh tit-tio̍h Í-hoat-liân ê chhân, kap Sat-má-lī-a ê chhân; Piān-ngá-bín lâng beh tit-tio̍h Ki-lia̍t.
1:20 Í-sek-lia̍t kun-tūi chiah-ê siū-lia̍h--ê beh tit-tio̍h sio̍k Ka-lâm lâng ê tōe, ti̍t-kàu Sat-le̍k-hoat; tiàm-tī Se-hoat-la̍h siū-lia̍h ê Iâ-lō͘-sat-léng lâng beh tit-tio̍h Lâm-hng ê siâⁿ.
1:21 Beh ū chiah-ê chín-kiù--ê chiūⁿ Sek-an soaⁿ, lâi sím-phòaⁿ Í-sò ê soaⁿ; kok-tō͘ chiū kui Iâ-hô-hoa.


回聖經目錄