Bin-sò. Kì-liók_民 數 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1:1 Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe í-āu, tē-jī nî, jī-ge̍h chhoe-it ji̍t, Iâ-hô-hoa tī Se-nái ê khòng-iá tī hōe-bō͘-tiong hoan-hù Mô͘-se kóng,
1:2 Lín tio̍h chiong Í-sek-lia̍t choân-hōe ê chóng-sò͘, chiàu in ê ke-kháu chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, sǹg in ta-po͘ ê jîn-teng.
1:3 Kìⁿ-nā Í-sek-lia̍t tiong, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut khì kau-chiàn ê, lí kap A-lûn tio̍h chiàu in ê kun-tūi lâi tiám-sǹg i.
1:4 Múi chi-phài-tiong, tio̍h ū chi̍t-lâng, chòe in ê cho̍k-tiúⁿ ê, lâi pang-chān lín.
1:5 Kap lín khiā chòe-tui ê lâng, in ê miâ-jī kì tī ē-tóe. Sio̍k Liû-piān ê, ū Sī-tiu-jíⁿ ê kiáⁿ Í-lī-siok.
1:6 Sio̍k Se-biān ê, ū So͘-lī-sa-tāi ê kiáⁿ Sī-lō͘-bia̍t.
1:7 Sio̍k Iû-tāi ê, ū A-bí-ná-ta̍t ê kiáⁿ, Ná-sūn.
1:8 Sio̍k Í-sat-ka ê, ū So͘-ap ê kiáⁿ, Ná-thán-gia̍p.
1:9 Sio̍k Se-pò͘-lûn ê, ū Hi-lûn ê kiáⁿ, Í-lī-ap.
1:10 Iok-sek ê kiáⁿ-sun sio̍k Í-hoat-liân ê, ū A-bí-hut ê kiáⁿ, Í-lī-sa-má; sio̍k Má-ná-se ê, ū Pí-tāi-siok ê kiáⁿ, Ka-má-lia̍t.
1:11 Sio̍k Piān-ngá-bín ê, ū Ki-to-nî ê kiáⁿ, A-pí-tàn.
1:12 Sio̍k Tàn ê, ū A-bí-sa-tāi ê kiáⁿ, A-hi-í-siā.
1:13 Sio̍k A-siat ê, ū Gô-lân ê kiáⁿ, Phàⁿ-kiat.
1:14 Sio̍k Ka-tek ê, ū Tiu-jíⁿ ê kiáⁿ, Í-lī-ngá-sat.
1:15 Sio̍k Ná-hut-tha-lí ê, ū Í-lâm ê kiáⁿ, A-hi-la̍h.
1:16 Chiah-ê lóng sī tùi hōe-tiong kéng-soán ê, ta̍k-ê chòe in pún chi-phài ê siú-léng, lóng sī Í-sek-lia̍t kun-tūi-tiong ê thóng-léng.
1:17 Mô͘-se A-lûn chiū chhōa hiah ê siū kì-miâ ê lâng; tī jī-ge̍h chhoe-it ji̍t, tiàu-chi̍p hōe-chiòng;
1:18 in chiū chiàu in ê jîn-teng, tùi jī-cha̍p hè í-siōng, chiàu in ê miâ-gia̍h, chiàu in ê ke-kháu chong-cho̍k, pâi-lia̍t in ê sè-hē.
1:19 Iâ-hô-hoa án-ni bēng-lēng Mô͘-se, i chiū tī Se-nái ê khòng-iá tiám-sǹg in.
1:20 Í-sek-lia̍t ê tōa-kiáⁿ, Liû-piān kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, chiàu in ê jîn-teng, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ ê ta-po͘-ê, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:21 sio̍k Liû-piān ê chi-phài kè-sǹg-ê, sì-bān la̍k-chheng gō͘-pah miâ.
1:22 Se-biān kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, kè-sǹg-ê, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, chiàu in ê jîn-teng, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ ê ta-po͘, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:23 sio̍k Se-biān ê chi-phài kè-sǹg-ê, gō͘-bān káu-chheng saⁿ-pah miâ.
1:24 Ka-tek kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:25 sio̍k Ka-tek ê chi-phài, kè-sǹg-ê, sì-bān gō͘-chheng la̍k-pah gō͘-cha̍p miâ.
1:26 Iû-tāi kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:27 sio̍k Iû-tāi ê chi-phài, kè-sǹg-ê, chhit-bān sì-chheng la̍k-pah miâ.
1:28 Í-sat-ka kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:29 sio̍k Í-sat-ka ê chi-phài, kè-sǹg-ê, gō͘-bān sì-chheng sì-pah miâ.
1:30 Se-pò͘-lûn kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:31 sio̍k Se-pò͘-lûn ê chi-phài, kè-sǹg-ê, gō͘-bān chhit-chheng sì-pah miâ.
1:32 Iok-sek ê kiáⁿ-sun, sio̍k Í-hoat-liân kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:33 sio̍k Í-hoat-liân ê chi-phài, kè-sǹg-ê, sì-bān liân gō͘-pah miâ.
1:34 Má-ná-se kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:35 sio̍k Má-ná-se ê chi-phài, kè-sǹg-ê, saⁿ-bān nn̄g-chheng nn̄g-pah miâ.
1:36 Piān-ngá-bín kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:37 sio̍k Piān-ngá-bín ê chi-phài, kè-sǹg-ê, saⁿ-bān gō͘-chheng sì-pah miâ.
1:38 Tàn kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:39 sio̍k Tàn ê chi-phài, kè-sǹg-ê, la̍k-bān nn̄g-chheng chhit-pah miâ.
1:40 A-siat kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:41 sio̍k A-siat ê chi-phài, kè-sǹg-ê, sì-bān chi̍t-chheng gō͘-pah miâ.
1:42 Ná-hut-tha-lī kiáⁿ-sun ê sè-hē, chiàu in ê ke-kháu, in ê chong-cho̍k, chiàu lâng-miâ ê siàu-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, ōe chhut-khì kau-chiàn-ê;
1:43 sio̍k Ná-hut-tha-lī ê chi-phài, kè-sǹg-ê, gō͘-bān saⁿ-chheng sì-pah miâ.
1:44 Chiah-ê lóng sī kè-sǹg-ê, sī Mô͘-se A-lûn kap Í-sek-lia̍t cha̍p-jī ê siú-léng só͘-sǹg-ê; in ta̍k-ê tāi-piáu in ê chong-cho̍k.
1:45 Án-ni Í-sek-lia̍t lâng kè-sǹg-ê, chiàu i ê chong-cho̍k, tùi jī-cha̍p hè í-chiūⁿ, kìⁿ-nā Í-sek-lia̍t-tiong ōe chhut-khì kau-chiàn ê lâng;
1:46 chiū-sī it-chhè kè-sǹg-ê kiōng la̍k-cha̍p-bān liân saⁿ-chheng gō͘-pah gō͘-cha̍p miâ.
1:47 To̍k-to̍k Lī-bī lâng chiàu chó͘-chong ê chi-phài, bô sǹg chāi-lāi.
1:48 In-ūi Iâ-hô-hoa bat hoan-hù Mô͘-se kóng,
1:49 To̍k-to̍k Lī-bī chi-phài lí m̄-thang tiám-sǹg, iā m̄-thang tī Í-sek-lia̍t-tiong sǹg in ê chóng-gia̍h.
1:50 To̍k-to̍k tio̍h phài Lī-bī lâng koán-lí chèng-kù ê hōe-bō͘, kap kî-tiong it-chhè ê khì-kū, kap it-chhè sio̍k tī hí lāi-bīn-ê; in tio̍h kng hōe-bō͘ kap kî-tiong it-chhè ê khì-kū, iā tio̍h su-hāu hōe-bō͘, tī i ê sì-ûi an-iâⁿ.
1:51 Hōe-bō͘ beh khí-sin ê sî, tio̍h Lī-bī lâng thiah i; hōe-bō͘ beh tah ê sî, tio̍h Lī-bī lâng khiā i; í-gōa ê lâng kūn-óa i, tek-khak tio̍h siū sí.
1:52 Í-sek-lia̍t lâng tah pò͘-pîⁿ, kok chiàu in ê kun-tūi, kok kui in ê pún-iâⁿ, kok kui in ê tōa-kî.
1:53 To̍k-to̍k Lī-bī lâng tio̍h tī chèng-kù ê hōe-bō͘ sì-ûi an-iâⁿ, bián-tit tōa siū-khì lîm-kàu tī Í-sek-lia̍t ê hōe-chiòng; Lī-bī lâng iā tio̍h siú chèng-kù ê hōe-bō͘ ê chek-sêng.
1:54 Í-sek-lia̍t lâng chiū án-ni kiâⁿ; kìⁿ-nā Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng Mô͘-se ê, in chiū chiàu án-ni kiâⁿ.


回聖經目錄