Ní-hi-bí-ki_尼 希 米 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1:1 Hap-ka-lī-a ê kiáⁿ Nî-hi-bí ê kì-lio̍k. Tng jī-cha̍p nî, Ki-su-liû ge̍h, góa tī Su-san ê ông-kiong;
1:2 hit-sî góa ê hiaⁿ-tī chi̍t-lâng, miâ-kiò Hap-ná-nî, kap kúi-nā ê Iû-tāi lâng lâi; góa tùi in mn̄g-kàu hiah ê tô-thoat ê Iû-tāi lâng, chiū-sī siū-lia̍h ê tiong-kan só͘ chhun-ê, kap Iâ-lō͘-sat-léng ê sū-chêng.
1:3 In kā góa kóng, Hiah ê siū-lia̍h--ê tò-lâi só͘ chhun lâu-teh ê lâng, tī séng-lāi tú-tio̍h tōa hoān-lān, siū lêng-jio̍k, koh Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ thiah-húi, siâⁿ-mn̂g hō͘ hé sio-lio-khì.
1:4 Góa thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe chiū chē-teh, thî-khàu pi-ai kúi-nā ji̍t; kìm-chia̍h kî-tó tī thiⁿ-téng ê Siōng-tè ê bīn-chêng, kóng,
1:5 Thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chì-tōa thang kiaⁿ-ùi ê Siōng-tè ah, siú-iok kiâⁿ jîn-ài tī thiàⁿ I, chun-thàn I ê kài-bēng--ê;
1:6 góa taⁿ kiû Lí, goān Lí hī-khang thiaⁿ, ba̍k-chiu khòaⁿ, thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k chit-tia̍p ji̍t-mî ūi Lí ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t lâng lâi kî-tó tī Lí bīn-chêng ê kî-tó, jīn Í-sek-lia̍t lâng ê chōe, chiū-sī goán só͘ tek-chōe Lí ê; góa kap góa ê lāu-pē ê ke lóng ū chōe;
1:7 goán tùi Lí só͘-kiâⁿ-ê chīn-chāi hú-pāi, bô chun-siú Lí thok Lí ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ bēng-lēng ê kài-bēng, Lu̍t-lē, hoat-tō͘.
1:8 Kiû Lí kì-tit Lí só͘ bēng-lēng Lí ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê ōe, kóng, Lín nā hoān-chōe, Góa chiū beh sì-sòaⁿ lín tī lia̍t-kok-tiong;
1:9 chóng-sī lín nā kui tī Góa, siú Góa ê kài-bēng lâi kiâⁿ i, chiū lín siū kóaⁿ-tio̍k ê lâng, sui-jiân tī thiⁿ-piⁿ, Góa iā beh tùi-hia chū-chi̍p in, chhōa in kàu Góa só͘ kéng beh an-tì Góa ê miâ ê só͘-chāi.
1:10 Taⁿ chiah-ê lóng sī Lí ê lô͘-po̍k, Lí ê peh-sìⁿ, chiū-sī Lí ēng Lí ê tōa khùi-la̍t, kap tōa koân-lêng ê chhiú, só͘ kiù-sio̍k-ê.
1:11 Chú ah, kiû Lí àⁿ hī-khang thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k ê kî-tó, kap hiah ê ì-ài hoaⁿ-hí kèng-ùi Lí ê miâ hiah ê lô͘-po̍k ê kî-tó; koh kiû Lí hō͘ Lí ê lô͘-po̍k kin-á-ji̍t heng-thong, tī chit-lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h un-tián. Hit-sî góa chòe ông ê chiú-chèng.


回聖經目錄