Ná-hông 那 鴻 書

1 2 3

1:1 Lūn Nî-nî-bî ê be̍k-sī, I-le̍k-ko-su lâng Ná-hông só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê īⁿ-siōng, kì tī chheh--nih.
1:2 Iâ-hô-hoa sī jia̍t-sim ê Siōng-tè, ia̍h kiâⁿ pò-siû; Iâ-hô-hoa sī pò-siû koh tōa siū-khì; Iâ-hô-hoa tùi I ê tùi-te̍k pò-siû, ūi-tio̍h I ê kiû-siû lâi khǹg siū-khì.
1:3 Iâ-hô-hoa bô khoài siū-khì, ū tōa lêng-le̍k; koat-toàn bô lia̍h ū-chōe--ê chòe bô-chōe; Iâ-hô-hoa ê lō͘ tī kńg-lê-hong kap kông-hong ê tiong-kan, hûn sī I ê kha ê thô͘-hún.
1:4 I chek-pī hái hō͘ i ta, ia̍h hō͘ chiah ê hô lóng bô chúi; Pa-san kap Ka-bi̍t soe-pāi, Lī-pa-lùn ê hoe-ba̍k iā soe-pāi.
1:5 Soaⁿ-thâu in-ūi I tín-tāng, soaⁿ-niá ia̍h lóng siau-iûⁿ, tōa-tōe tī I ê bīn-chêng phòng--khí-lâi, sè-kài kap tiàm-tī hit tiong-kan--ê iā sī án-ni.
1:6 I chi̍t-ē thòng-hūn, chī-chūi ōe khiā-teh? I tōa siū-khì chī-chūi tng-ōe-khí? I ê siū-khì chhin-chhiūⁿ hé piàⁿ-chhut, chio̍h-pôaⁿ in-ūi I piak-li̍h.
1:7 Iâ-hô-hoa sī hó, tī hoān-lān ê ji̍t, I chòe ōe-só͘; koh bat hiah-ê óa-khò I ê lâng.
1:8 Chóng-sī I beh ēng hoàn-lām ê tōa-chúi im-bia̍t i ê tōe, kóaⁿ tùi-te̍k ji̍p o͘-àm.
1:9 Lín siat sím-mi̍h kè-bô͘ tùi-te̍k Iâ-hô-hoa? I beh chòe kàu chīn-thâu, bián koh tē-jī-pái ê chai-ē.
1:10 In îⁿ-tîⁿ chhin-chhiūⁿ chhì-phè, chhin-chhiūⁿ lim chiú kàu chùi-chùi, iáu-kú in beh sio--khì, chhin-chhiūⁿ ta-ta ê chháu.
1:11 Ū chi̍t-ê tùi lí hia chhut--lâi, tô͘-bô͘ kan-ok, siat pháiⁿ kè-bô͘; kong-kek Iâ-hô-hoa.
1:12 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, In sui-jiân sè-le̍k chhiong-chiok, lâng-gia̍h chōe-chōe, ia̍h beh siū chián-tû, kui tī bô. Góa sui-jiân bat hō͘ lí siū-khó͘, í-āu bô koh hō͘ lí siū-khó͘.
1:13 Taⁿ Góa beh tùi lí ê ām-kún at-chi̍h i ê taⁿ, chhoah-tn̄g pa̍k lí ê soh.
1:14 Iâ-hô-hoa bat chhut bēng-lēng lūn-kàu lí kóng, Sio̍k lí ê lâng tek-khak bô koh thoân-chéng; Góa beh tùi lí ê siōng-tè ê biō-lāi tû-bia̍t tiau-khek ê ngó͘-siōng, kap chù-chō ê siōng; Góa beh kā lí pī-pān hûn-bōng, in-ūi lí sī pi-chiān.
1:15 Khòaⁿ ah, ū pò hó siau-sit thoân hô-pêng ê lâng, i ê kha kiâⁿ chiūⁿ soaⁿ-téng. Iû-tāi ah, siú lí ê choeh-kî, siā lí ê goān; in-ūi pháiⁿ-lâng bô koh tùi lí ê tiong-kan keng-kè; in-ūi i it-chīn bia̍t-bô lah.


回聖經目錄