Bí-ka 彌 迦 書

1 2 3 4 5 6 7

1:1 Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Mô͘-lī-sa lâng Bí-ka, chiū-sī tī Iû-tāi Ông Iok-thán, A-hap-su, Hi-se-ka ê sî, só͘ khòaⁿ-kìⁿ lūn-kàu Sat-má-lī-a kap Iâ-lō͘-sat-léng ê sū.
1:2 Chiah ê peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiaⁿ; tōe kap kî-tiong só͘-ū--ê, ia̍h tio̍h àⁿ hī-khang; Chú Iâ-hô-hoa, chiū-sī tùi I ê sèng-tiān chhut--lâi ê Chú, beh kan-chèng lín ê m̄-tio̍h.
1:3 Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa tùi I ê só͘-chāi chhut-lâi, I beh kàng-lîm, ta̍h tī tōe koâiⁿ ê só͘-chāi.
1:4 Chèng soaⁿ tī I ê ē-bīn siau-iûⁿ; chèng soaⁿ-kok lī-khui, chhin-chhiūⁿ la̍h óa-kūn hé, chhin-chhiūⁿ chúi lâu-lo̍h soaⁿ-phiâⁿ.
1:5 Che lóng-sī in-ūi Ngá-kok ê chōe-kòa, Í-sek-lia̍t-ke ê chōe-ok; Ngá-kok ê chōe-kòa sī sím-mi̍h? kiám-m̄-sī Sat-má-lī-a mah? Iû-tāi ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ sī sím-mi̍h? kiám-m̄-sī Iâ-lō͘-sat-léng mah?
1:6 Só͘-í Góa beh hō͘ Sat-má-lī-a piàn-chòe chhân--nih ê thô͘-tui, koh chòe chèng phû-tô ê só͘-chāi; ia̍h beh chiong i ê chio̍h-thâu piàⁿ-lo̍h soaⁿ-kok-tiong, lâi lō͘-chhut i ê tōe-ki.
1:7 I it-chhè tiau-khek ê ngó͘-siōng beh siū phah-chhùi, i só͘ tit-tio̍h lâng sàng ê châi-bu̍t, beh hō͘ hé sio--khì, só͘-ū ê pu̍t, Góa beh hō͘ i hong-hòe; in-ūi i ēng chhiong-ki ê kang-chîⁿ lâi chek-chū, āu-lâi beh kui tī chhiong-ki chòe kang-chîⁿ.
1:8 In-ūi án-ni, Góa beh tōa-siaⁿ thî-khàu, chhiah-sin lō͘-thé lâi kiâⁿ; koh beh âu-kiò chhin-chhiūⁿ soaⁿ-káu, ai-siong chhin-chhiūⁿ tô-chiáu.
1:9 In-ūi i ê siong bōe i-tit; chit ê sū í-keng kūn Iû-tāi ê só͘-chāi, kàu Góa ê peh-sìⁿ ê siâⁿ-mn̂g, chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng.
1:10 Bo̍h-tit pò-kò tī Ka-te̍k, lóng bo̍h-tit thî-khàu; góa tī Pek-a-hut-la̍h kō tī tîn-ai ê tiong-kan.
1:11 Sa-húi khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h thǹg-theh kiàn-siàu kè-khì; Sat-lâm khiā-khí ê peh-sìⁿ bô chhut--lâi; Pek-í-siat lâng thî-khàu, hō͘ lín bô só͘-chāi thang hioh-kha.
1:12 Má-lu̍t khiā-khí ê peh-sìⁿ khó͘-sim him-bō͘ hok-khì, in-ūi chai-ē tùi Iâ-hô-hoa hia kàu Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-mn̂g.
1:13 La̍h-kiat khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, tio̍h ēng chhia thò gâu-cháu ê bé; i chòe Sek-an ê peh-sìⁿ hoān-chōe ê khí-thâu; Í-sek-lia̍t ê chōe-kòa, tī lí hia hoat-hiān.
1:14 Só͘-í lí tio̍h ēng lé-mi̍h kā Mô͘-lī-siat-ka-te̍k sòng-hêng; A-kek-sek chiah ê ke, beh ēng khúi-kè khoán-thāi Í-sek-lia̍t chiah ê ông.
1:15 Má-lī-sa khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, góa beh hō͘ sêng-siū lí ê gia̍p--ê, kàu lí hia; Í-sek-lia̍t ê êng-kng beh kàu A-tō͘-lân.
1:16 Lí tio̍h ūi lí só͘ hoaⁿ-hí ê kiáⁿ, thì lí ê thâu-mn̂g, hō͘ i kng khō-khō, bô chhun pòaⁿ-ki, chhin-chhiūⁿ chhàu-thâu ê eng-chiáu; in-ūi in lóng siū-lia̍h lī-khui lí.


回聖經目錄