Má-thài 馬 太 福 音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1:1 A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è, Tāi-pi̍t ê hō͘-è, Iâ-so͘ Ki-tok ê ka-phó͘.
1:2 A-pek-la̍h-hán siⁿ Í-sat; Í-sat siⁿ Ngá-kok; Ngá-kok siⁿ Iû-tāi kap i ê hiaⁿ-tī;
1:3 Iû-tāi tùi Tāi-má--sī siⁿ Hoat-le̍k-sū kap Sat-la̍h; Hoat-le̍k-sū siⁿ Í-sū-lûn; Í-sū-lûn siⁿ A-lân;
1:4 A-lân siⁿ A-bí-ná-ta̍t; A-bí-ná-ta̍t siⁿ Ná-sūn; Ná-sūn siⁿ Sat-bûn;
1:5 Sat-bûn tùi Lat-ha̍p--sī siⁿ Pho-sū; Pho-sū tùi Lō͘-tek--sī siⁿ O-pek; O-pek siⁿ Iâ-se;
1:6 Iâ-se siⁿ Tāi-pi̍t ông; Tāi-pi̍t tùi O͘-lī-a ê bó͘ siⁿ Só͘-lô-bûn;
1:7 Só͘-lô-bûn siⁿ Lô-pho-àm; Lô-pho-àm siⁿ A-pí-a; A-pí-a siⁿ A-sat
1:8 A-sat siⁿ Iok-sa-hoat; Iok-sa-hoat siⁿ Iok-lân; Iok-lân siⁿ O͘-se-a;
1:9 O͘-se-a siⁿ Iok-tàn; Iok-tàn siⁿ A-khap-sū; A-khap-sū siⁿ Hi-se-ka;
1:10 Hi-se-ka siⁿ Má-ná-se; Má-ná-se siⁿ A-bûn; A-bûn siⁿ Iok-se-a;
1:11 peh-sìⁿ siū chhian-sóa kàu Pa-pí-lûn ê sî, Iok-se-a siⁿ Iâ-ko-nî-a kap i ê hiaⁿ-tī.
1:12 Chhian-sóa kàu Pa-pí-lûn liáu-āu, Iâ-ko-nî-a siⁿ Sat-lia̍p-thiat; Sat-lia̍p-thiat siⁿ Só͘-lô-pá-pek;
1:13 Só͘-lô-pá-pek siⁿ A-pí-ut; A-pí-ut siⁿ Í-lī-a-kim; Í-lī-a-kim siⁿ A-só͘;
1:14 A-só͘ siⁿ Sat-to̍k; Sat-to̍k siⁿ A-kim; A-kim siⁿ Í-lu̍t;
1:15 Í-lu̍t siⁿ Í-lī-a-sat; Í-lī-a-sat siⁿ Má-tàn; Má-tàn siⁿ Ngá-kok;
1:16 Ngá-kok siⁿ Iok-sek, chiū-sī Má-lī-a ê tiōng-hu; chheng chòe Ki-tok ê Iâ-so͘, sī tùi chit ê Má-lī-a siⁿ ê.
1:17 tùi A-pek-la̍h-hán kàu Tāi-pi̍t, kiōng cha̍p-sì tāi; tùi Tāi-pi̍t kàu chhian-sóa khì Pa-pí-lûn ê sî, ia̍h cha̍p-sì tāi; tùi chhian-sóa khì Pa-pí-lûn ê sî kàu Ki-tok, koh cha̍p-sì tāi.
1:18 Iâ-so͘ Ki-tok ê chhut-sì, kì tī ē-tóe: I ê lāu-bú Má-lī-a í-keng chòe Iok-sek tiāⁿ-tio̍h, iáu-bē chhōa kè-mn̂g, chiū tùi Sèng Sîn ū sin-īn.
1:19 I ê tiōng-hu Iok-sek sī gī ê lâng, m̄ ài hián-jiân pān i, àn-sǹg beh àm-chīⁿ hòe-chhin.
1:20 Teh siūⁿ ê sî, ū Chú ê thiⁿ-sài tī i ê bîn-bāng-tiong chhut-hiān kóng, Tāi-pi̍t ê hō͘-è, Iok-sek ah, bo̍h-tit kiaⁿ, tio̍h chhōa lí ê bó͘ Má-lī-a kè-mn̂g; in-ūi i só͘ hoâi-īn ê sī tùi Sèng Sîn.
1:21 I beh siⁿ kiáⁿ, lí tio̍h kiò I ê miâ chòe Iâ-so͘; in-ūi I beh kiù I ê peh-sìⁿ thoat-chhut in ê chōe-ok.
1:22 Chit ê sū lóng chiâⁿ, sī beh èng-giām Chú thok sian-ti só͘ kóng ê, kóng,
1:23 Lí khòaⁿ, chāi-sek-lú beh sin-īn siⁿ kiáⁿ; Lâng beh kiò I ê miâ chòe Í-má-lōe-lī;hoan-e̍k chiū-sī Siōng-tè kap lán tī-teh.
1:24 Iok-sek khùn-chhíⁿ khí-lâi, chiàu Chú ê thiⁿ-sài só͘ bēng-lēng khì kiâⁿ, chhōa i ê bó͘ kè-mn̂g;
1:25 bô kap i tâng pâng, kàu i siⁿ kiáⁿ; chiū kiò I ê miâ chòe Iâ-so͘.


回聖經目錄