Má-la̍h-ki 瑪 拉 基 書

1 2 3 4

1:1 Iâ-hô-hoa be̍k-sī ê ōe, thok-tiōng Má-la̍h-ki thoân hō͘ Í-sek-lia̍t--ê.
1:2 Iâ-hô-hoa kóng, Góa ū thiàⁿ lín; chóng-sī lín kóng, Lí tī sím-mi̍h sū thiàⁿ goán ah? Iâ-hô-hoa kóng, Í-sò kiám m̄-sī Ngá-kok ê hiaⁿ mah? Chóng-sī Góa thiàⁿ Ngá-kok;
1:3 oàn-hūn Í-sò, hō͘ i ê soaⁿ hong-hòe, ēng i ê gia̍p kau hō͘ khòng-iá ê soaⁿ-káu.
1:4 Í-tong kóng, Goán hiān-chāi sui-jiân húi-hoāi, iáu-kú beh koh khí hong-hòe ê só͘-chāi; bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, In beh khí i, Góa beh húi i; lâng beh chheng i chòe Chōe-ok ê kéng-kài, chòe Iâ-hô-hoa éng-oán siū-khì ê peh-sìⁿ.
1:5 Lín beh chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, iā beh kóng, Tī Í-sek-lia̍t kéng-kài ê gōa-bīn, Iâ-hô-hoa beh chòe-tōa.
1:6 Khòaⁿ-khin Góa ê miâ ê chè-si ah, bān-kun ê Iâ-hô-hoa tùi lín kóng, Kiáⁿ chun-kèng i ê lāu-pē, lô͘-po̍k chun-kèng i ê chú-lâng, Góa nā chòe pē, Góa tit-tio̍h chun-kèng tī toh-lo̍h? Góa nā chòe chú-lâng, Góa tit-tio̍h kèng-ùi tī toh-lo̍h? Lín chiū kóng, Goán tī sím-mi̍h sū khòaⁿ-khin Lí ê miâ ah?
1:7 Lín ēng bô chheng-khì ê piáⁿ hiàn tī Góa ê tôaⁿ; iáu koh kóng, Goán tī sím-mi̍h sū siat-to̍k Lí ah? In-ūi lín kóng, Iâ-hô-hoa ê toh sī thang khòaⁿ-khin--ê.
1:8 Lín chiong chhiⁿ-mî ê cheng-siⁿ hiàn chòe chè-mi̍h, che kiám-m̄-sī pháiⁿ mah? Chiong pái-kha á-sī ū pīⁿ ê cheng-siⁿ lâi hiàn, che kiám-m̄-sī pháiⁿ mah? Lín chhì-hiàn hō͘ lín ê chóng-tok, i beh hoaⁿ-hí lín, chiap-la̍p lín mah? Che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng-ê.
1:9 Taⁿ khǹg lín, khún-kiû Siōng-tè si-un khoan-iông lán; chit ê sū tùi lín ê chhiú chiah ū; I kiám beh chiap-la̍p lín tiong-kan chi̍t-lâng mah? Che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:10 Goān lín tiong-kan ū lâng koaiⁿ tiān-mn̂g, bián-tit lín khang-khang tī Góa ê tôaⁿ khí hé. Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Góa bô hoaⁿ-hí lín, ia̍h bô beh tùi lín ê chhiú chiap-la̍p lé-mi̍h.
1:11 Bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng, Tùi ji̍t-chhut kàu ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi, Góa ê miâ chòe-tōa tī lia̍t-pang-tiong; ta̍k só͘-chāi hōng Góa ê miâ sio-hiuⁿ, hiàn chheng-khì ê lé-mi̍h; in-ūi Góa ê miâ chòe tōa tī lia̍t-pang-tiong.
1:12 Chóng-sī lín siat-to̍k i, kóng, Iâ-hô-hoa ê toh bô chheng-khì, i ê téng-bīn ê chia̍h-mi̍h sī thang khòaⁿ-khin--ê.
1:13 Lín koh kóng, Khòaⁿ ah, kàu hiah lo-so hùi-khì; ia̍h ng-phīⁿ iàm-chiān i; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê. Lín ēng só͘ chhiúⁿ--ê, pái-kha--ê, phòa-siùⁿ--ê, the̍h-lâi hiàn-chòe lé-mi̍h, Góa kiám beh tùi lín ê chhiú chiap-la̍p mah? Che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:14 Ké-hó ê lâng, tī kui-kûn-tiong ū kang ê cheng-siⁿ, i hē-goān chiū ēng ū hâ-chhû--ê, hiàn hō͘ Chú, chit-hō ê lâng thang chiù-chó͘, in-ūi Góa sī tōa kun-ông, Góa ê miâ tī lia̍t-kok-tiong sī thang kiaⁿ-ùi--ê; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê.


回聖經目錄