Má-Khó 馬 可 福 音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok hok-im ê khí-thâu.
1:2 Chhin-chhiūⁿ tī sian-ti Í-sài-a ê chheh só͘ kì-chài kóng, Góa chhe góa ê sù-chiá tī lí ê bīn-chêng, Lâi siu-chéng lí ê lō͘;
1:3 Ū teh kiò tī khòng-iá ê, i ê siaⁿ kóng, Tio̍h pī-pān Chú ê lō͘, Siu ti̍t I ê sió lō͘.
1:4 Iok-hān lâi tī khòng-iá kiâⁿ sóe-lé, thoân hoán-hóe ê sóe-lé, hō͘ lâng tit-tio̍h sià-chōe.
1:5 Thong Iû-thài tōe kap Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng lâng lóng chhut-lâi chiū-kūn i, jīn in ê chōe, tī Iok-tàn hô tùi i siū sóe-lé.
1:6 Chit ê Iok-hān chhēng lo̍k-tô-mn̂g, io hâ phê-tòa, chia̍h chháu-meh kap soaⁿ-iá ê bi̍t.
1:7 I thoân kóng, Ū chi̍t-ê pí góa khah ū koân-lêng ê tè-bé góa lâi; chiū khut-lo̍h lâi tháu I ê ôe-tòa, góa iā bōe kham-tit.
1:8 Góa bat ēng chúi kā lín kiâⁿ sóe-lé, I beh ēng Sèng Sîn kā lín sóe.
1:9 Tng chiah ê ji̍t Iâ-so͘ tùi Ka-lī-lī ê Ná-sat-le̍k lâi, tī Iok-tàn hô tùi Iok-hān siū sóe-lé.
1:10 Chek-sî tùi chúi khí-lâi, chiū khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ li̍h-khui, Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á kàng-lîm tī I ê téng-bīn;
1:11 koh tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng, Lí sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, góa hoaⁿ-hí lí.
1:12 Sèng Sîn chek-sî pek I khì khòng-iá.
1:13 Tī khòng-iá sì-cha̍p ji̍t, tú-tio̍h Sat-tàn chhì, iā kap iá-siù saⁿ-kap tòa; ū thiⁿ-sài su-hāu I.
1:14 Iok-hān í-keng koaiⁿ-kaⁿ, Iâ-so͘ kàu Ka-lī-lī, thoân Siōng-tè ê hok-im, kóng,
1:15 Ji̍t-kî móa lah, Siōng-tè ê kok kūn lah; lín tio̍h hoán-hóe lâi sìn hok-im.
1:16 Iâ-so͘ keng-kè Ka-lī-lī ê hái-kîⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Se-bûn kap i ê hiaⁿ-tī An-tek-lia̍t pha bāng tī hái-ni̍h; in-ūi sī thó-hî lâng.
1:17 Iâ-so͘ kā in kóng, Lín lâi tè góa, góa beh hō͘ lín tit-tio̍h lâng chhin-chhiūⁿ thó-hî ê.
1:18 In liâm-piⁿ lī-khui bāng, lâi tè I.
1:19 Lio̍h-á chìn-chêng, khòaⁿ-kìⁿ Se-pí-thài ê kiáⁿ Ngá-kok kap i ê hiaⁿ-tī Iok-hān tī chûn-ni̍h teh pó͘ bāng.
1:20 I liâm-piⁿ chio in, in chiū pài-pia̍t in lāu-pē Se-pí-thài kap chhiàⁿ-kang lâng tī chûn-ni̍h, lâi tè tī I ê āu-bīn.
1:21 In ji̍p Ka-pek-lông, Iâ-so͘ tī an-hioh-ji̍t ji̍p hōe-tn̂g, kà-sī lâng.
1:22 Lâng kî-koài I ê kà-sī; in-ūi I kà-sī lâng chhin-chhiūⁿ ū koân ê, bô chhin-chhiūⁿ keng-ha̍k-sū.
1:23 Tú-á hōe-tn̂g lāi ū chi̍t ê hoān-tio̍h kúi ê lâng âu-kiò kóng,
1:24 Ná-sat-le̍k lâng Iâ-so͘, goán kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p? Lí lâi beh bia̍t goán mah? Góa chai lí sī chī-chūi, chiū-sī Siōng-tè ê Sèng ê.
1:25 Iâ-so͘ chek-pī i kóng, Lí tio̍h chēng-chēng, tùi chit lâng chhut-khì.
1:26 Siâ-sîn thiu-chhoah hit lâng, tōa siaⁿ kiò, chiū tùi i chhut-khì.
1:27 Chèng lâng lóng gông-ngia̍h, tì-kàu saⁿ piān-lūn, kóng, Chit-ê sī cháiⁿ-iūⁿ? Sī sin ê kà-sī. I ēng koân bēng-lēng siâ-sîn, siâ-sîn iā sūn-thàn I.
1:28 I ê miâ-siaⁿ sûi-sî piàn thoân Ka-lī-lī ê sì-hng.
1:29 In í-keng chhut hōe-tn̂g, sûi-sî kap Ngá-kok Iok-hān ji̍p Se-bûn kap An-tek-lia̍t ê ke.
1:30 Se-bûn ê tiūⁿ-ḿ hoān-tio̍h jia̍t-pīⁿ tó-teh. Sûi-sî ū lâng chiong che kā Iâ-so͘ kóng.
1:31 I kūn-óa khan i ê chhiú, hō͘ i khí-lâi, jia̍t chiū thè; hū-jîn-lâng chiū su-hāu in.
1:32 Kàu hông-hun àm, ji̍t lo̍h liáu, ū lâng chhōa lóng-chóng ū phòa-pīⁿ ê, kap hoān-tio̍h kúi ê lâng chiū-kūn I.
1:33 Thong siâⁿ lóng chū-chi̍p tī mn̂g-kháu.
1:34 Iâ-so͘ i-hó ta̍k iūⁿ pīⁿ ê lâng chōe-chōe, koh kóaⁿ chōe-chōe kúi; in-ūi kúi bat I, só͘-í m̄ chún in kóng.
1:35 Keh chá-khí, thiⁿ iáu put-chí àm, Iâ-so͘ khí-lâi chhut-khì khòng-iá ê só͘-chāi, tī hia kî-tó.
1:36 Se-bûn kap tâng-phōaⁿ ê lâng tui-chhē I.
1:37 Í-keng tú-tio̍h chiū kā I kóng, Chèng lâng lóng teh chhē lí.
1:38 I kā in kóng, Lán lâi khì pa̍t ūi; kàu hū-kūn ê po͘-thâu, hō͘ góa thang tī hia thoân-tō; in-ūi góa ūi-tio̍h chit ê sū, chiah chhut-lâi.
1:39 Chiū khì piàn Ka-lī-lī, ji̍p in ê hōe-tn̂g, soan-thoân tō-lí, koh kóaⁿ kúi.
1:40 Ū chi̍t ê thái-ko ê chiū-kūn I, kiû I, kūi I, kā I kóng, Lí nā khéng, chiū ōe hō͘ góa chheng-khì.
1:41 Iâ-so͘ khó-lîn, chhun chhiú bong i, kā i kóng, Góa khéng, lí thang chheng-khì.
1:42 Thái-ko chek-sî tû--khì; i chiū chheng-khì.
1:43 Iâ-so͘ giâm-giâm kéng-kài i, sûi-sî kah i khì; iā kā i kóng,
1:44 Tio̍h kín-sīn bo̍h-tit kā lâng kóng sím-mi̍h; to̍k-to̍k tio̍h khì, chiong pún-sin hō͘ chè-si giām, ia̍h ūi-tio̍h lí tit-tio̍h chheng-khì, hiàn Mô͘-se só͘ hoan-hù ê, lâi chòe chèng-kù tī lâng.
1:45 Chóng-sī i chhut-khì, chiū tōa-tōa soan-thoân, sì-kè pò-iông chit ê sū; tì-kàu Iâ-so͘ bô thang koh hián-jiân ji̍p siâⁿ, to̍k-to̍k tòa tī gōa-bīn khòng-iá ê só͘-chāi. Lâng tùi sì-hng chiū-kūn I.


回聖經目錄