Lō-ka 路 加 福 音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1:1 In-ūi ū chōe-chōe lâng chiong lán tiong-kan í-keng chiâⁿ ê sū bat kia̍h pit lâi pâi-lia̍t chòe toān;
1:2 chiū-sī chiàu hiah ê chòe tō-lí ê chhe-ēng ê lâng, tùi khí-thâu chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ, lâi thoân hō͘ lán ê;
1:3 góa í-keng tùi khí-thâu siông-sè chhâ-khó lóng-chóng ê sū, chiū siūⁿ tio̍h chiàu chhù-sū siá i, lâi kià hō͘ Thê-o-hui-lô tāi-jîn,
1:4 hō͘ lí chai só͘ ha̍k-si̍p ê ê khak-si̍t.
1:5 Tng Iû-thài ông Hi-lu̍t ê sî, ū sio̍k A-pí-a pan ê chè-si, miâ Sat-ka-lī-a; i ê bó͘ sī A-lûn ê hō͘-è, miâ kiò Í-lī-sa-pek.
1:6 In nn̄g lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī gī ê lâng, chiàu Chú it-chhè ê kài-bēng lé-gî lâi kiâⁿ, bô thang hiâm.
1:7 Chóng-sī in bô kiáⁿ, in-ūi Í-lī-sa-pek bōe hoâi-īn, nn̄g lâng nî-hè iū-koh lāu.
1:8 Hit sî Sat-ka-lī-a chiàu i ê pan-lia̍t kiâⁿ chè-si ê chit tī Siōng-tè ê bīn-chêng,
1:9 chiàu chè-si chit-hūn ê lē thiu-chhiam tit-tio̍h ji̍p Chú ê tiān sio hiuⁿ;
1:10 tng sio hiuⁿ ê sî, peh-sìⁿ kui tīn tī gōa-bīn kî-tó.
1:11 Chú ê thiⁿ-sài chhut-hiān hō͘ i khòaⁿ, khiā tī hiuⁿ-tôaⁿ ê chiàⁿ-pêng.
1:12 Sat-ka-lī-a khòaⁿ-kìⁿ, chiū gông-ngia̍h, kiaⁿ-hiâⁿ.
1:13 Thiⁿ-sài tùi i kóng, Sat-ka-lī-a ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lí ê kî-tó í-keng thiaⁿ-kìⁿ lah; lí ê bó͘ Í-lī-sa-pek beh siⁿ kiáⁿ, lí tio̍h kā i hō miâ kiò Iok-hān.
1:14 Lí beh hoaⁿ-hí koh khoài-lo̍k; chōe-chōe lâng iā beh ūi-tio̍h i chhut-sì lâi hoaⁿ-hí.
1:15 In-ūi i tī Chú ê bīn-chêng beh chòe tōa, phû-tô chiú kap it-chhè ê chiú lóng bô lim; tùi lāu-bú ê thai chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa.
1:16 I beh hō͘ Í-sek-lia̍t hō͘-è chōe-chōe lâng oa̍t-tńg lâi kui Chú, chiū-sī in ê Siōng-tè.
1:17 I beh ēng Í-lī-a ê sim-sîn kap châi-lêng kiâⁿ chòe-thâu tī Chú ê bīn-chêng, hō͘ chòe pē ê oa̍t-tńg sim ǹg tī kiáⁿ, hō͘ pōe-ge̍k ê lâng thàn gī lâng ê tì-hūi, ūi-tio̍h Chú pī-pān ha̍p-ēng ê peh-sìⁿ.
1:18 Sat-ka-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, Góa tùi cháiⁿ-iūⁿ ōe chai chit ê sū ah? In-ūi góa í-keng lāu, góa ê bó͘ nî-hè iā lāu lah.
1:19 Thiⁿ-sài ìn i kóng, Góa chiū-sī Ka-pek-lia̍t, khiā tī Siōng-tè ê bīn-chêng ê, hōng-chhe kap lí kóng ōe, pò lí chiah ê hó siau-sit.
1:20 Taⁿ lí beh chēng-chēng bōe kóng ōe, kàu chiah ê sū tit-tio̍h chiâⁿ ê ji̍t, in-ūi lí m̄ sìn góa ê ōe, chiū-sī hiah-ê kàu kî beh èng-giām ê ōe.
1:21 Peh-sìⁿ thèng-hāu Sat-ka-lī-a, kî-koài i kú-kú tī tiān-lāi;
1:22 kàu chhut-lâi bōe kap in kóng ōe, chiū chai i tī tiān-ni̍h ū khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng; i chiū tùi in pí ì-sù, kèng-jiân sī é-káu.
1:23 Kàu i chiàu chit-hūn ho̍k-sāi ê ji̍t móa, chiū tò-khì in tau.
1:24 Chiah ê ji̍t liáu-āu, i ê bó͘ Í-lī-sa-pek ū-sin, tiàm ba̍t gō͘ ge̍h ji̍t,
1:25 kóng, Chú tī khòaⁿ-kò͘ góa ê ji̍t khoán-thāi góa chhin-chhiūⁿ án-ni, lâi sóe góa ê kiàn-siàu tī lâng ê tiong-kan.
1:26 Kàu la̍k ge̍h ji̍t thiⁿ-sài Ka-pek-lia̍t hōng Siōng-tè só͘ chhe kàu Ka-lī-lī chi̍t ê siâⁿ, miâ kiò Ná-sat-le̍k,
1:27 chiū-kūn chi̍t ê chāi-sek-lú, sī í-keng phòe tiāⁿ-tio̍h hō͘ Tāi-pi̍t ke ê chi̍t lâng, miâ kiò Iok-sek; chit ê chāi-sek-lú miâ kiò Má-lī-a.
1:28 Thiⁿ-sài ji̍p-khì tùi i kóng, Tit-tio̍h tōa un ê lâng ah, pêng-an; Chú kap lí tī-teh.
1:29 Má-lī-a put-chí gông-ngia̍h i ê ōe, siūⁿ chit ê chhéng-an sī sím-mi̍h ì-sù.
1:30 Thiⁿ-sài kā i kóng, Má-lī-a ah, bo̍h-tit kiaⁿ, in-ūi lí tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián.
1:31 Taⁿ lí beh hoâi-īn siⁿ kiáⁿ, tio̍h kā I hō miâ kiò Iâ-so͘.
1:32 I beh chòe tōa, chheng chòe Chì-koâiⁿ-ê ê Kiáⁿ; Chú Siōng-tè beh ēng I ê chó͘ Tāi-pi̍t ê ūi hō͘ I.
1:33 I beh chòe ông tī Ngá-kok ê ke kàu tāi-tāi, I ê kok iā bô kiông-chīn.
1:34 Má-lī-a tùi thiⁿ-sài kóng, Góa bē ū kè lâng, cháiⁿ-iūⁿ beh ū chit ê sū?
1:35 Thiⁿ-sài ìn i kóng, Sèng Sîn beh lîm-kàu lí, Chì-koâiⁿ-ê ê koân-lêng beh tì-ìm lí; só͘-í tùi lí siⁿ-ê beh chheng chòe Sèng, chòe Siōng-tè ê Kiáⁿ.
1:36 Koh lí ê chhin-chhek Í-lī-sa-pek í-keng lāu, iā hoâi-īn; pêng-sò͘ chheng chòe bōe hoâi-īn ê, taⁿ ū-sin la̍k ge̍h ji̍t lah;
1:37 in-ūi Siōng-tè só͘ kóng ê ōe, bô chi̍t kù bô la̍t.
1:38 Má-lī-a kóng, Góa sī Chú ê lú-pī; goān chiàu lí ê ōe èng-giām tī góa. Thiⁿ-sài chiū lī-khui i khì.
1:39 Tī chiah ê ji̍t ê tiong-kan Má-lī-a khí-sin, kóaⁿ-kín khì soaⁿ-tōe, kàu Iû-thài chi̍t ê siâⁿ,
1:40 ji̍p Sat-ka-lī-a ê chhù, chhéng-an Í-lī-sa-pek.
1:41 Í-lī-sa-pek chi̍t-ē thiaⁿ-kìⁿ Má-lī-a chhéng-an, thai-īn tī pak-tó͘ lāi chiū tiô-thiàu. Í-lī-sa-pek hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa,
1:42 chiū tōa siaⁿ kóng, Chèng hū-jîn-lâng ê tiong-kan lí tit-tio̍h hok-khì, lí só͘ hoâi-īn ê iā tit-tio̍h hok-khì.
1:43 Góa ê Chú ê lāu-bú lâi chiū-kūn góa, góa tùi tá-lo̍h ōe tit-tio̍h án-ni ah?
1:44 In-ūi lí chhéng-an ê siaⁿ chi̍t-ē ji̍p góa ê hī-khang, tī góa pak-tó͘ lāi ê thai chiū hoaⁿ-hí lâi tiô-thiàu.
1:45 Sìn ê hū-jîn-lâng ū hok-khì ah, in-ūi Chú só͘ kā i kóng ê ōe beh èng-giām.
1:46 Má-lī-a kóng, Góa ê sim chun-kèng Chú chòe tōa,
1:47 Góa ê sîn in-ūi kiù góa ê Siōng-tè lâi hoaⁿ-hí.
1:48 In-ūi I khòaⁿ-kò͘ lú-pī ê pi-bî; Tùi taⁿ í-āu bān sè-tāi beh kóng góa ū hok-khì.
1:49 In-ūi hit ê ū koân-lêng ê ūi-tio̍h góa chòe tōa ê tāi-chì, I ê miâ sī sèng.
1:50 Kèng-ùi I ê lâng I lîn-bín in, Kàu tāi-tāi.
1:51 I bat ēng I ê chhiú chhut khùi-la̍t, Sim-chì kiau-ngō͘ ê lâng I ū kóaⁿ-sòaⁿ in.
1:52 Ū koân-lêng ê lâng, I lut in ê ūi, Pi-bî ê lâng, I seng in chòe koâiⁿ.
1:53 Iau ê lâng I ēng hó mi̍h hō͘ in chia̍h kàu pá, Pù ê lâng, I hō͘ in khang-khang tò-khì.
1:54 I hû-chō͘ I ê lô͘-po̍k Í-sek-lia̍t, Lâi kì-liām lîn-bín,
1:55 (Chiàu I tùi lán ê chó͘ só͘ kóng ê ōe), Lâi si-lo̍h hō͘ A-pek-la̍h-hán kap i ê hō͘-è kàu éng sè-tāi.
1:56 Má-lī-a kap i saⁿ-kap tòa iok-lio̍k ū saⁿ ge̍h ji̍t, chiah tò-khì in tau.
1:57 Í-lī-sa-pek seng-sán ê kî í-keng kàu, chiū siⁿ kiáⁿ.
1:58 Chhù-piⁿ chhin-chhek thiaⁿ-kìⁿ Chú tōa lîn-bín i, chiū kap i saⁿ-kap hoaⁿ-hí.
1:59 Kàu tē poeh ji̍t in lâi beh kā eⁿ-á kiâⁿ kat-lé, ài chiàu i ê lāu-pē ê miâ hō i chòe Sat-ka-lī-a.
1:60 I ê lāu-bú ìn kóng, Bô lah, tio̍h miâ i chòe Iok-hān.
1:61 In chiū tùi i kóng, Lí ê chhin-chhek tiong bô lâng hō chit ê miâ.
1:62 In chiū pí ì-sù mn̄g i ê lāu-pē, ài kā i hō sím-mi̍h miâ.
1:63 I ê lāu-pē thó siá-jī ê pán, siá kóng, I ê miâ sī Iok-hān. Tāi-ke kî-koài.
1:64 Sat-ka-lī-a ê chhùi liâm-piⁿ khui, chi̍h iā tháu, chiū kóng ōe lâi o-ló Siōng-tè.
1:65 Sì-ûi khiā-khí ê lâng lóng kiaⁿ. Chiah ê it-chhè ê ōe piàn-piàn pò-iông tī Iû-thài ê soaⁿ-tōe.
1:66 Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng lóng chiong chiah ê sū khǹg tī sim-ni̍h, kóng, Án-ni, chit-ê eⁿ-á chiong-lâi beh cháiⁿ-iūⁿ? In-ūi Chú ê chhiú kap i tī-teh.
1:67 I ê lāu-pē Sat-ka-lī-a chiū hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, chòe sian-ti lâi kóng,
1:68 Tio̍h o-ló Chú, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, In-ūi I ū khòaⁿ-kò͘ I ê peh-sìⁿ lâi sio̍k-hôe i;
1:69 Thòe lán heng-khí chín-kiù ê kak, Tī I ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê ke.
1:70 Chiàu I tùi ū sè-kan í-lâi ēng I sèng ê sian-ti ê chhùi só͘ kóng ê,
1:71 Chiū-sī kiù lán thoat-lī tùi-te̍k kap kìⁿ-nā oàn-hūn lán ê lâng ê chhiú,
1:72 Lâi kiâⁿ lîn-bín tī lán ê lia̍t-chó͘, Lâi kì-liām I sèng ê iok;
1:73 Chiū-sī kap lán ê chó͘ A-pek-la̍h-hán só͘ chiù ê chōa,
1:74 Hō͘ lán í-keng thoat-lī chiah ê tùi-te̍k ê chhiú,
1:75 Chi̍t-sì-lâng tī I ê bīn-chêng ēng sèng ēng gī bô kiaⁿ lâi ho̍k-sāi I.
1:76 Eⁿ-á ah, lí iā beh chheng chòe Chì-koâiⁿ-ê ê sian-ti, In-ūi lí beh kiâⁿ tī Chú ê bīn-chêng lâi pī-pān I ê lō͘,
1:77 Hō͘ I ê peh-sìⁿ tùi tit-tio̍h sià-chōe, Chiū chai chín-kiù ê un,
1:78 Ūi-tio̍h lán ê Siōng-tè lîn-bín ê sim, Tùi án-ni hō͘ chá-khí sî ê ji̍t tùi téng-bīn lâi kàu tī lán,
1:79 Lâi chiò hiah-ê chē tī o͘-àm kap sí-ìm tiong ê lâng, Chhōa lán ê kha ji̍p pêng-an ê lō͘.
1:80 Eⁿ-á chiām-chiām tōa, sim-sîn ji̍t-ji̍t ióng-chòng; tiàm tī khòng-iá kàu hián-bêng tī Í-sek-lia̍t ê ji̍t.


回聖經目錄