Li-bī-kì_利 未 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1:1 Iâ-hô-hoa kiò Mô͘-se tùi hōe-bō͘-lāi, kā i kóng,
1:2 Lí tio̍h hoan-hù Í-sek-lia̍t lâng kā in kóng, Lín tiong-kan nā ū lâng hiàn lé-mi̍h hō͘ Iâ-hô-hoa, tio̍h tùi gû-kûn iûⁿ-kûn tiong hiàn cheng-siⁿ chòe lé-mi̍h.
1:3 I ê lé-mi̍h nā tùi gû-kûn chhú chòe sio-chè, chiū tio̍h hiàn chi̍t chiah bô hâ-chhû ê gû-káng; tio̍h tī hōe-bō͘ mn̂g-kháu hiàn i, thang tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng tit-tio̍h chiap-la̍p.
1:4 I tio̍h hōaⁿ-chhiú tī sio-chè ê cheng-siⁿ ê thâu-khak-téng, chiū ūi-tio̍h i siū chiap-la̍p, thòe i sio̍k-chōe.
1:5 I tio̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng thâi gû-káng-á; A-lûn ê kiáⁿ-sun chòe chè-si ê, tio̍h hiàn hit ê huih, chiong huih hiù tī hōe-bō͘ mn̂g-kháu, tôaⁿ ê sì-chiu-ûi.
1:6 I tio̍h pak sio-chè ê cheng-siⁿ ê phê, chhiat i ê bah chi̍t-tè chi̍t-tè.
1:7 Chè-si A-lûn ê kiáⁿ-sun tio̍h ēng hé hē tī tôaⁿ-téng, ēng chhâ pâi tī hé ê téng-bīn.
1:8 A-lûn ê kiáⁿ-sun chòe chè-si-ê, tio̍h chiong bah-tè kap thâu kap iû, pâi tī tôaⁿ-téng hé-ni̍h ê chhâ.
1:9 To̍k-to̍k sio-chè ê chōng-hú kap thúi, i tio̍h ēng chúi sóe i; chè-si chiū tio̍h chiong it-chhè lóng sio tī tôaⁿ-téng chòe sio-chè, hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa chòe phang-phang ê hé-chè.
1:10 I ê lé-mi̍h, nā tùi iûⁿ-kûn-tiong lâi chòe sio-chè, he̍k-sī mî-iûⁿ, he̍k-sī soaⁿ-iûⁿ, tio̍h ēng bô hâ-chhû ê kang-ê lâi hiàn.
1:11 Tio̍h tī tôaⁿ-piⁿ ê pak-sì, thâi i tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng; A-lûn ê kiáⁿ-sun chòe chè-si-ê, tio̍h ēng i ê huih hiù tī tôaⁿ ê sì-chiu-ûi.
1:12 Tio̍h kā i chhiat chi̍t-tè chi̍t-tè, liân thâu kap iû; chè-si tio̍h pâi tī tôaⁿ-téng hé-ni̍h ê chhâ.
1:13 To̍k-to̍k chōng-hú kap thúi, tio̍h ēng chúi sóe i; chè-si tio̍h chiong it-chhè lóng hiàn, sio tī tôaⁿ-téng; che sī sio-chè, hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa chòe phang-phang ê hé-chè.
1:14 I hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa ê lé-mi̍h, nā ēng chiáu-chiah chòe sio-chè, chiū tio̍h hiàn ka-chui á-sī chíⁿ-á-kiáⁿ chòe lé-mi̍h.
1:15 Chè-si tio̍h tòa chiáu-á kàu tôaⁿ-chêng, chūn-tn̄g i ê thâu, sio tī tôaⁿ-téng; i ê huih tio̍h le̍k tī tôaⁿ-piⁿ.
1:16 Koh tio̍h chiong chiáu ê kui kap i ê mn̂g tû-khì, hiat tī tôaⁿ-piⁿ ê tang-sì, hé-hu ê só͘-chāi.
1:17 Tio̍h khiú chiáu ê nn̄g si̍t; chiong i thiah-khui, chóng-sī m̄-thang phòa hō͘ i tn̄g; chè-si tio̍h sio i tī tôaⁿ-téng hé-ni̍h ê chhâ; che sī sio-chè, hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa chòe phang-phang ê hé-chè.


回聖經目錄