Iâ-lī-bí Ai-ko 耶 利 米 哀 歌

1 2 3 4 5

1:1 Ai ah! chit ê siâⁿ chiông-chêng peh-sìⁿ móa-móa, taⁿ cháiⁿ-iūⁿ ko͘-toaⁿ teh chē! Chiông-chêng tī lia̍t-kok-tiong chòe-tōa-ê, taⁿ kéng-jiân chhin-chhiūⁿ kóaⁿ-hū; Chiông-chêng tī chiah ê séng-tiong chun i chòe ông-hō͘--ê, Taⁿ chiâⁿ-chòe chìn-kòng--ê.
1:2 I mî-kan tōa thî-khàu, ba̍k-sái lâu kàu móa-bīn; Tī it-chhè chhin-ài ê lâng ê tiong-kan bô chi̍t-ê an-ùi i; I ê pêng-iú lóng ēng khúi-chà khoán-thāi i, In chiâⁿ-chòe i ê tùi-te̍k.
1:3 Iû-tāi in-ūi tú-tio̍h khó͘-lān, koh in-ūi siū-tio̍h chōe-chōe lô-khó͘, chiū chhian-sóa kàu gōa-pang; I tiàm tī īⁿ-pang-tiong bô thang chhē-tio̍h an-hioh; Tui-jip i--ê tī oe̍h-oe̍h ê só͘-chāi lóng jip-tio̍h i.
1:4 Sek-an ê lō͘-kèng pi-siong, in-ūi bô lâng hù i ê choeh-kî; I ê siâⁿ-mn̂g lóng léng-chēng, i ê chè-si thó͘-khùi; I ê chāi-sek-lú kan-lân, i pún-sin iā iu-khó͘.
1:5 I ê tùi-te̍k chòe-thâu, i ê kiû-siû heng-thong; In-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h i chōe-chōe pōe-ge̍k, hō͘ i siū-khó͘; I ê gín-ná hō͘ tùi-te̍k lia̍h--khì.
1:6 Sek-an ê cha-bó͘-kiáⁿ, i ê súi it-chīn bô--khì; I ê kùi-cho̍k chhin-chhiūⁿ chhē bô chháu-tiûⁿ ê lo̍k. In bô khùi-la̍t, siū-kóaⁿ tī tui-jip ê lâng ê bīn-chêng.
1:7 Iâ-lō͘-sat-léng tī hoān-lān khún-tio̍k ê sî, Chiū tui-siūⁿ chá-sî it-chhè hoaⁿ-hí ê sū; I ê peh-sìⁿ hām-lo̍h tī tùi-te̍k ê chhiú, bô lâng kiù-hō͘ i ê sî, Tùi-te̍k khòaⁿ-kìⁿ chiū thí-chhiò i ê léng-chēng.
1:8 Iâ-lō͘-sat-léng tōa-tōa hoān-chōe; só͘-í chiâⁿ-chòe bô chheng-khì ê mi̍h; Pêng-sò͘ chun-kèng i-ê, taⁿ khòaⁿ-kìⁿ i chhiah-sin lō͘-thé, chiū lóng khòaⁿ-khin i; I ka-kī iā thó͘-khùi, tò-thè.
1:9 I ê ù-òe tī i ê saⁿ-á-ku; i bô siūⁿ-tio̍h i ê kiat-kio̍k; Só͘-í tú-tio̍h hui-siông ê lông-pōe; bô lâng an-ùi i. Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khòaⁿ góa ê khó͘-lān; in-ūi tùi-te̍k ka-kī khoa-tōa.
1:10 Tùi-te̍k chhun-chhiú, chhiúⁿ i it-chhè ê pó-mi̍h; I khòaⁿ-kìⁿ gōa-pang lâng ji̍p i ê sèng-só͘, Chiū-sī Lí bat hoan-hù m̄-thang ji̍p Lí ê hōe-tiong ê.
1:11 I ê peh-sìⁿ lóng thó͘-khùi, sì-kòe chhē chia̍h-mi̍h; In ēng hó-mi̍h ōaⁿ bí-niû, ài kiù sìⁿ-miā; Iâ-hô-hoa ah, kiû Lí khòaⁿ-kò͘; in-ūi góa sī chin pi-chiān.
1:12 Hoān-nā tùi chia kè ê lâng ah, chit ê sū kiám kap lí bô kan-sia̍p mah? Chhiáⁿ khòaⁿ góa só͘ tú-tio̍h ê iu-būn, ū sím-mi̍h iu-būn thang pí-phēng, Chiū-sī Iâ-hô-hoa tī I tōa siū-khì ê ji̍t só͘ kiâⁿ tī góa--ê.
1:13 I tùi téng-bīn kàng-lo̍h hé, ji̍p góa ê kut lâi khah-iâⁿ--i; I tiuⁿ lô-bāng, tîⁿ-pòaⁿ góa ê kha, hō͘ góa oa̍t-tò-tńg; I hō͘ góa thong-ji̍t léng-chēng, hūn--khì.
1:14 Góa chōe-kòa ê taⁿ, sī I ê chhiú só͘ pa̍k--ê; Ká kui-tiâu, hē tī góa ê ām-kún; hō͘ góa ê khùi-la̍t bô--khì; Chú kau góa tī tùi-te̍k ê chhiú, góa só͘ tí-tng bōe-tiâu--ê.
1:15 Góa siâⁿ-tiong ê ióng-sū, Chú m̄-ti̍h--i; Chú chio-chi̍p tōa ê hōe lâi kong-kek góa, chè-ap góa ê siàu-liân lâng; Chú ta̍h Iû-tāi ê chāi-sek-lú, chhin-chhiūⁿ tī chiú-khut-tiong.
1:16 Góa in-ūi chiah ê tāi-chì thî-khàu, góa ê ba̍k-chiu ba̍k-sái chhē-chhē-tò; In-ūi hû-chhî góa ê sìⁿ-miā lâi an-ùi góa--ê, lī-khui góa chin-hn̄g. Góa ê kiáⁿ-jî bô i-óa, in-ūi tùi-te̍k khah-iâⁿ.
1:17 Sek-an chhun-chhiú, bô lâng an-ùi i; Lūn-kàu Ngá-kok, Iâ-hô-hoa í-keng chhut bēng-lēng, hō͘ sì-ûi ê lâng chòe i ê tùi-te̍k; Iâ-lō͘-sat-léng tī in tiong-kan, chhin-chhiūⁿ bô chheng-khì ê mi̍h.
1:18 Iâ-hô-hoa sī kong-gī, in-ūi góa ū pōe-ge̍k I ê bēng-lēng; Chèng peh-sìⁿ ah, chhiáⁿ thiaⁿ, khòaⁿ góa ê thòng-khó͘; Góa chiah ê chāi-sek-lú kap siàu-liân lâng lóng hō͘ lâng lia̍h--khì.
1:19 Góa kiò chhin-ài ê lâng, chóng-sī in khi-phiàn góa; Góa ê chè-si, góa ê tiúⁿ-ló, teh chhē kiù-miā ê bí-niû; Hit-sî chiū tn̄g-khùi tī siâⁿ-lāi.
1:20 Iâ-hô-hoa ah, góa tī hoān-lān tiong chhiáⁿ Lí lâi kàm-chhat; Góa ê sim-tn̂g kiau(**kiáu)-ká, góa ê sim tī góa ê lāi-bīn loān-chau-chau; in-ūi góa tōa-tōa pōe-ge̍k. Tī gōa-bīn to-kiàm hō͘ lâng sí-kiáⁿ; tī chhù-lāi chhin-chhiūⁿ ū sí-sit.
1:21 In thiaⁿ-kìⁿ góa thó͘-khùi, ia̍h bô lâng an-ùi góa; Góa ê tùi-te̍k lóng thiaⁿ-kìⁿ góa só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, in-ūi Lí chòe chit ê sū, in lóng hoaⁿ-hí; Lí beh hō͘ pò-kò ê ji̍t kàu, in chiū chhin-chhiūⁿ góa.
1:22 Goān in pháiⁿ ê só͘-kiâⁿ, lóng pâi tī Lí ê bīn-chêng; Lí ūi-tio̍h góa it-chhè ê chōe-kòa, cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi góa, kiû Lí chiàu án-ni khoán-thāi in; In-ūi góa ê thó͘-khùi chin-chōe, góa ê sim ia̍h hūn-khì.


回聖經目錄