Su-sū-kì_士 師 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1:1 Iok-su-a sí liáu-āu, Í-sek-lia̍t lâng mn̄g Iâ-hô-hoa kóng, Chī-chūi tio̍h chòe-thâu chiūⁿ-khì kā goán kong-kek Ka-lâm lâng, kap in kau-chiàn?
1:2 Iâ-hô-hoa kóng, Iû-tāi tio̍h chiūⁿ-khì; khòaⁿ ah, Góa í-keng chiong hit ê tōe kau tī i ê chhiú.
1:3 Iû-tāi tùi i ê hiaⁿ Se-biān kóng, Chhiáⁿ lí kap góa chiūⁿ-khì kàu góa só͘ liam-tio̍h ê tōe, kap Ka-lâm lâng kau-chiàn; góa iā beh kap lí khì, kàu lí só͘ liam-tio̍h ê tōe; Se-biān chiū kap i khì.
1:4 Iû-tāi chiū chiūⁿ-khì; Iâ-hô-hoa chiong Ka-lâm lâng, kap Pí-lī-sé lâng, kau tī in ê chhiú;
1:5 in tī Pí-sek phah-sí in chi̍t-bān lâng; koh tī Pí-sek tú-tio̍h A-to-nî-pí-sek, kap i kau-chiàn; thâi-iâⁿ Ka-lâm lâng kap Pí-lī-sé lâng.
1:6 A-to-nî-pí-sek tô-cháu, in tui-jip i, lia̍h-tio̍h i, chhò-tn̄g i ê chhiú i ê kha ê tōa-pō͘-bú.
1:7 A-to-nî-pí-sek kóng, Chêng ū chhit-cha̍p ê ông, chhiú kap kha ê tōa-pō͘-bú lóng chhò--khí-lâi, tī góa ê toh-kha khioh chia̍h-mi̍h; taⁿ Siōng-tè chiàu góa só͘-kiâⁿ-ê pò-èng góa. In tòa i kàu Iâ-lō͘-sat-léng; i chiū sí tī-hia.
1:8 Iû-tāi lâng kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng, chhú i, ēng to thâi-sí in, koh pàng-hé sio siâⁿ;
1:9 āu-lâi Iû-tāi lâng lo̍h-khì, kap tiàm tī soaⁿ-tōe, lâm--sì ê tōe, pîⁿ-iûⁿ ê tōe ê Ka-lâm lâng kau-chiàn.
1:10 Iû-tāi koh khì, phah hiah ê khiā-khí Hi-pek-lûn ê Ka-lâm lâng, thâi-sí Sī-su, A-hi-bān, That-mái; Hi-pek-lûn chêng miâ kiò Ki-lia̍t-a-pa.
1:11 I tùi-hia khì phah Tí-phek khiā-khí ê peh-sìⁿ;
1:12 Tí-phek chêng miâ kiò Ki-lia̍t-se-hut. Ka-le̍k kóng, Nā ū lâng phah Ki-lia̍t-se-hut lâi chhú i, góa beh chiong góa ê cha-bó͘-kiáⁿ Ap-sat hō͘ i chòe-bó͘.
1:13 Ka-le̍k ê sió-tī Ki-la̍p-su ê kiáⁿ Gô-tô-liap chhú i; i chiū chiong i ê cha-bó͘-kiáⁿ Ap-sat hō͘ i chòe-bó͘.
1:14 Ap-sat kè-mn̂g ê sî khǹg tiōng-hu tùi in lāu-pē thó chi̍t khu chhân; Ap-sat tùi lû lo̍h--lâi; Ka-le̍k mn̄g i kóng, Lí beh sím-mi̍h ah?
1:15 I tùi i kóng, Kiû lí sù-hok góa; lí í-keng an-tì góa tī lâm-hng ê tōe, kiû lí hō͘ góa chúi-chôaⁿ. Ka-le̍k chiū ēng téng ê chúi-chôaⁿ, ē ê chúi-chôaⁿ, hō͘ i.
1:16 Mô͘-se ê gōa-chhek sī Ki-nî lâng, i ê kiáⁿ-sun kap Iû-tāi ê kiáⁿ-sun tùi chó-chhiū siâⁿ saⁿ-kap chiūⁿ--khì, kàu A-la̍h-tek lâm--sì Iû-tāi ê khòng-iá, kap peh-sìⁿ saⁿ-kap khiā-khí.
1:17 Iû-tāi kap i ê hiaⁿ Se-biān saⁿ-kap khì, phah-sí khiā-khí tī Sé-hoat ê Ka-lâm lâng, it-chīn húi-bia̍t i; hit ê siâⁿ chiū miâ kiò Hô-jíⁿ-má.
1:18 Iû-tāi koh chhú Ka-sat kap i ê kéng-kài, A-si̍t-kî-lûn kap i ê kéng-kài, Í-kek-lûn kap i ê kéng-kài.
1:19 Iâ-hô-hoa kap Iû-tāi saⁿ-kap tī-teh; i chiū kóaⁿ-chhut soaⁿ-tōe khiā-khí ê peh-sìⁿ; chóng-sī bōe-ōe kóaⁿ-chhut pîⁿ-iûⁿ khiā-khí ê peh-sìⁿ, in-ūi in ū thih-chhia.
1:20 In chiàu Mô͘-se só͘ kóng ê, ēng Hi-pek-lûn hō͘ Ka-le̍k, i chiū tùi-hia kóaⁿ-chhut A-la̍p saⁿ ê kiáⁿ.
1:21 Piān-ngá-bín lâng bô kóaⁿ-chhut khiā-khí tī Iâ-lō͘-sat-léng ê Iâ-pò͘-su lâng; Iâ-pò͘-su lâng iû-goân tī Iâ-lō͘-sat-léng kap Piān-ngá-bín lâng saⁿ-kap khiā-khí, kàu kin-á-ji̍t.
1:22 Iok-sek ke iā chiūⁿ-khì kong-kek Pek-te̍k-lī; Iâ-hô-hoa kap in saⁿ-kap tī-teh.
1:23 Iok-sek-ke chhe lâng khì thau-khòaⁿ Pek-te̍k-lī; hit ê siâⁿ thâu-seng miâ kiò Lō͘-su.
1:24 Chòe cheng-thàm-ê khòaⁿ-kìⁿ chi̍t-lâng tùi siâⁿ-lāi chhut-lâi, chiū tùi i kóng, Kiû lí ēng ji̍p siâⁿ ê lō͘ pò goán chai, goán beh hó khoán-thāi lí.
1:25 Hit-lâng chiū pò in ji̍p siâⁿ ê lō͘, in chiū ēng to phah-sí siâⁿ-lāi ê peh-sìⁿ; to̍k-to̍k pàng hit-lâng kap i choân-ke khì.
1:26 Hit-lâng khì Hek lâng ê tōe, khí chi̍t chō siâⁿ, hō miâ kiò Lō͘-su; kàu kin-á-ji̍t iáu kiò chit ê miâ.
1:27 Má-ná-se iā bô kóaⁿ-chhut Pek-siān kap i ê hiuⁿ-siā ê peh-sìⁿ, Tha-la̍p kap i ê hiuⁿ-siā ê peh-sìⁿ, To-jíⁿ kap i ê hiuⁿ-siā ê peh-sìⁿ, Í-pek-liân kap i ê hiuⁿ-siā ê peh-sìⁿ, Bí-kiat-to kap i ê hiuⁿ-siā ê peh-sìⁿ; Ka-lâm lâng chiū koat-ì khiā-khí tī hiah ê tōe-hng.
1:28 Kàu Í-sek-lia̍t kiông-sēng, chiū hō͘ Ka-lâm lâng chòe khó͘-kang, bô it-chīn kóaⁿ in chhut.
1:29 Í-hoat-liân iā bô kóaⁿ-chhut khiā-khí tī Ki-sek ê Ka-lâm lâng; Ka-lâm lâng chiū tī in tiong-kan iû-goân khiā-khí tī Ki-sek.
1:30 Se-pò͘-lûn iā bô kóaⁿ-chhut Ki-lûn ê peh-sìⁿ, kap Ná-hap-la̍h ê peh-sìⁿ. Ka-lâm lâng chiū iû-goân khiā-khí tī in tiong-kan, lâi chòe khó͘-kang.
1:31 A-siat iā bô kóaⁿ-chhut A-kho khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap Se-tùn, A-hek-la̍h, A-kek-sek, Hek-pa, A-hut-kek, Lī-ha̍p khiā-khí ê peh-sìⁿ.
1:32 A-sait lâng tòa tī khiā-khí hit só͘-chāi Ka-lâm lâng ê tiong-kan, in-ūi bô kóaⁿ in chhut-khì.
1:33 Ná-hut-tha-lī bô kóaⁿ-chhut Pek-sī-be̍k khiā-khí ê peh-sìⁿ, Pek-a-la̍p khiā-khí ê peh-sìⁿ; Ná-hut-tha-lī chiū tòa tī khiā-khí hit só͘-chāi Ka-lâm lâng ê tiong-kan; chóng-sī Pek-sī-be̍k kap Pek-a-la̍p khiā-khí ê peh-sìⁿ lóng chòe khó͘-kang.
1:34 A-mô͘-lī lâng kiông-pek Tàn ê lâng khiā-khí tī soaⁿ-tōe, bô iông-ún in lo̍h-khì pîⁿ-iûⁿ.
1:35 A-mô͘-lī lâng chiū koat-ì khiā-khí tī Hi-lia̍t soaⁿ, tī A-ngá-lûn, tī Sa-pin; āu-lâi Iok-sek-ke kiông-sēng, hō͘ in chòe khó͘-kang.
1:36 A-mô͘-lī lâng ê tōe-kài, sī tùi A-khek-la̍h-pin soaⁿ-phiâⁿ, tùi Se-la̍h chiūⁿ--khì.


回聖經目錄