Iok-su-a_約 書 亞 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1:1 Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Mô͘-se sí liáu-āu, Iâ-hô-hoa hoan-hù Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a, chiū-sī kun-sûi Mô͘-se ê, kóng,
1:2 Góa ê lô͘-po̍k Mô͘-se sí-liáu lah; taⁿ lí tio̍h khí-lâi, kap chèng peh-sìⁿ kè chit ê Iok-tàn, khì Góa só͘ siúⁿ-sù Í-sek-lia̍t lâng ê tōe.
1:3 Kìⁿ-nā lín ê kha-chiúⁿ só͘ ta̍h ê tōe, Góa lóng siúⁿ-sù lín, chiàu Góa tùi Mô͘-se só͘ kóng ê;
1:4 tùi khòng-iá kap chit ê Lī-pa-lùn kàu tōa-hô, chiū-sī Pek-lat hô, Hek-lâng ê choân-tōe, koh kàu tōa-hái, ǹg ji̍t-lo̍h ê só͘-chāi, lóng beh chòe lín ê kéng-kài.
1:5 Lí chi̍t-sì-lâng tek-khak bô chi̍t-lâng ōe khiā-tiâu tī lí ê bīn-chêng; Góa cháiⁿ-iūⁿ kap Mô͘-se tī-teh, iā beh án-ni kap lí tī-teh; Góa tek-khak bô lī-khui lí, iā bô pàng-sak lí.
1:6 Lí tio̍h ióng-kám chòng-táⁿ, in-ūi lí beh hō͘ chit ê peh-sìⁿ tit-tio̍h hit ê tōe chòe gia̍p, chiū-sī Góa tùi in ê lia̍t-chó͘ só͘ chiù-chōa beh hō͘ in ê.
1:7 To̍k-to̍k lí tio̍h ióng-kám tōa-tōa chòng-táⁿ, chip-siú Góa ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ bēng-lēng lí it-chhè ê lu̍t-hoat, lâi kiâⁿ i; m̄-thang lī-khui lâi phian-chó phian-iū, hō͘ lí bô-lūn toh-lo̍h khì, lóng tit-tio̍h heng-thong.
1:8 Chit ê lu̍t-hoat ê chheh m̄-thang lī-khui lí ê chhùi, tek-khak tio̍h mî-ji̍t siūⁿ i, hō͘ lí chip-siú lâi kiâⁿ chit ê chheh-lāi só͘ kì-chài it-chhè ê ōe; án-ni chiū ōe hō͘ lí ê lō͘ pîⁿ-tháⁿ, lí iā tit-tio̍h tōa heng-thong.
1:9 Góa kiám bô bēng-lēng lí mah? Lí tio̍h ióng-kám chòng-táⁿ, bo̍h-tit kiaⁿ, iā bo̍h-tit lún; in-ūi lí bô-lūn toh-lo̍h khì, Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè kap lí tī-teh.
1:10 Tùi án-ni Iok-su-a bēng-lēng peh-sìⁿ ê koaⁿ-tiúⁿ kóng,
1:11 Lín tio̍h piàn-kiâⁿ iâⁿ-tiong, bēng-lēng peh-sìⁿ, kóng, Lín tio̍h pī-pān chia̍h-mi̍h, in-ūi saⁿ-ji̍t-lāi, lín beh kè chit ê Iok-tàn, ji̍p-khì tit-tio̍h Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè só͘ beh hō͘ lín tit-tio̍h ê tōe.
1:12 Iok-su-a hoan-hù Liû-piān lâng, Ka-tek lâng, kap Má-ná-se pòaⁿ-chi-phài, kóng,
1:13 Lín tio̍h kì-tit Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Mô͘-se só͘ bēng-lēng lín ê ōe, kóng, Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè í-keng hō͘ lín pêng-an, iā beh chiong chit ê tōe siúⁿ-sù lín.
1:14 Lín ê bó͘, lín ê gín-ná, lín ê cheng-siⁿ, lóng tio̍h tòa tī Iok-tàn chit-pêng, Mô͘-se só͘ hō͘ lín ê tōe; to̍k-to̍k lín tiong-kan it-chhè tōa khùi-la̍t ê ióng-sū, lóng tio̍h tòa kun-khì, tī lín hiaⁿ-tī ê thâu-chêng kè-khì, pang-chān in;
1:15 kàu Iâ-hô-hoa hō͘ lín ê hiaⁿ-tī tit-tio̍h pêng-an, chhin-chhiūⁿ lín chi̍t-iūⁿ, kàu in iā tit-tio̍h Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù in ê tōe, hit-sî lín chiah thang tò-khì lín só͘ tit-tio̍h ê tōe, sêng-chiap i lâi chòe-gia̍p, chiū-sī Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Mô͘-se tī Iok-tàn chit-pêng, ǹg ji̍t-chhut ê só͘-chāi, só͘ hō͘ lín ê.
1:16 In ìn Iok-su-a kóng, Kìⁿ lí só͘ bēng-lēng goán ê, goán beh kiâⁿ, lí só͘ chhe goán ê, goán lóng beh khì;
1:17 goán chêng tī it-chhè ê sū cháiⁿ-iūⁿ thiaⁿ-thàn Mô͘-se, taⁿ iā beh án-ni thiaⁿ-thàn lí; to̍k-to̍k goān Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè kap lí tī-teh, chhin-chhiūⁿ I chêng kap Mô͘-se tī-teh chi̍t-iūⁿ.
1:18 Bô-lūn sím-mi̍h lâng ûi-pōe lí ê bēng-lēng, m̄-thiaⁿ lí ê ōe, chiàu lí it-chhè só͘ bēng-lēng ê, chiū beh hō͘ i sí; to̍k-to̍k lí tio̍h ióng-kám chòng-táⁿ.


回聖經目錄