Iok-ná 約 拿 書

1 2 3 4

1:1 Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu A-bí-thài ê kiáⁿ Iok-ná kóng,
1:2 Lí khí-lâi khì Nî-nî-bî hit ê tōa-siâⁿ, chhut-siaⁿ kéng-kài in; in-ūi in ê chōe-ok thàu-kàu Góa bīn-chêng.
1:3 Nā-sī Iok-ná khí-lâi, ài-cháu khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa; lo̍h-khì Iok-phàⁿ, tú-tio̍h chi̍t chiah chûn beh khì Tha-si; i chiū hō͘ i chûn-sè, tah hit chiah chûn beh kap in khì Tha-si, siám-pī Iâ-hô-hoa.
1:4 Chóng-sī Iâ-hô-hoa hō͘ hái khí tōa-hong, hái-tiong hong-éng chin-thàu, tì-kàu chûn beh phòa.
1:5 Chúi-siú chin kiaⁿ, ta̍k-lâng ai-kiû i ê siōng-tè; in ēng chûn-lāi ê hè-mi̍h hiat-lo̍h hái, in-ūi beh hō͘ chûn khah-khin; to̍k-to̍k Iok-ná í-keng lo̍h chûn-tó͘-tóe, tó-teh hó-khùn.
1:6 Tāi-kong kàu i hia, tùi i kóng, Lí chit-ê hó-khùn ê lâng ah, siáⁿ-sū án-ni? khí-lâi, kiû-kiò lí ê siōng-tè; kiám-chhái Siōng-tè khòaⁿ-kò͘ lán, hō͘ lán bián bia̍t-bô.
1:7 In saⁿ-kap kóng, Lâi ah, lán lâi liam-khau, khòaⁿ lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘.
1:8 Tùi án-ni in liam-khau, chiū liam-tio̍h Iok-ná. In tùi i kóng, Chhiáⁿ lí kā goán kóng, lán tú-tio̍h chit ê chai-ē, sī in-ūi sím-mi̍h lâng ê iân-kò͘; lí chòe sím-mi̍h sū-gia̍p? Lí tùi toh-lo̍h lâi? Lí ê pún só͘-chāi tī toh-lo̍h? Lí sio̍k sím-mi̍h cho̍k?
1:9 I ìn kóng, Góa sī Hi-pek-lâi lâng; góa kèng-ùi thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, chhòng-chō tōa-hái kap ta-tōe--ê.
1:10 Hiah ê lâng chiū tōa-kiaⁿ, tùi i kóng, Lí só͘ chòe--ê sī sím-mi̍h sū ah? In-ūi hiah ê lâng chai i siám-pī Iâ-hô-hoa, sī i í-keng kā in kóng lah.
1:11 In kā i kóng, Goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ khoán-thāi lí, hō͘ hái pîⁿ-tiāⁿ? in-ūi hái-éng ná-khí ná-tōa.
1:12 I kā in kóng, Lín lia̍h góa hiat--lo̍h hái, hái chiū pîⁿ-tiāⁿ; in-ūi góa chai lín tú-tio̍h chit ê tōa-hong sī ūi-tio̍h góa ê iân-kò͘.
1:13 Nā-sī hiah ê lâng chīn-la̍t kò-chiúⁿ, ài óa-kūn soaⁿ; chóng-sī bōe-ōe; in-ūi hái-éng ná-khí ná-tōa.
1:14 Tùi án-ni in kiû-kiò Iâ-hô-hoa kóng, Iâ-hô-hoa ah, goán chhiat-chhiat kiû Lí, bo̍h-tit in-ūi chit-lâng ê sìⁿ-miā, hō͘ goán sí-bô; bo̍h-tit ēng bô-chōe ê huih kui tī goán; in-ūi Iâ-hô-hoa Lí sī chiàu ka-kī ê ì-sù lâi kiâⁿ.
1:15 In chiū lia̍h Iok-ná hiat-lo̍h hái; hái ê tōa-éng chiū pêng-tiāⁿ.
1:16 Hiah ê lâng chiū tōa-tōa kèng-ùi Iâ-hô-hoa, hiàn-chè hō͘ Iâ-hô-hoa, koh hē-goān.
1:17 Iâ-hô-hoa pī-pān tōa-hî thun Iok-ná; Iok-ná tī hî pak-tó͘-lāi saⁿ-ji̍t saⁿ-mî.


回聖經目錄