Iok-jíⁿ 約 珥 書

1 2 3

1:1 Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Pí-thó͘-jíⁿ ê kiáⁿ Iok-jíⁿ--ê.
1:2 Lāu-tōa lâng ah, lín tio̍h thiaⁿ chit-ê, chit só͘-chāi khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, lín tio̍h àⁿ hī-khang, tng lín ê ji̍t á-sī lín ê lia̍t-chó͘ ê ji̍t, bat ū chit ê sū mah?
1:3 Lín tio̍h chiong chit ê sū thoân hō͘ lín ê kiáⁿ, kiáⁿ thoân hō͘ sun, sun thoân hō͘ āu-tāi.
1:4 Chháu-meh chia̍h chhun--ê, tē-jī-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h i; tē-jī-chéng chia̍h-chhun--ê, tē-saⁿ-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h i; tē-saⁿ-chéng chia̍h-chhun-ê, tē-sì-chéng ê chháu-meh lâi chia̍h--i.
1:5 Chiú-chùi ê lâng ah, lín tio̍h chhíⁿ lâi thî-khàu; hò͘ⁿ-chiú ê lâng ah, tio̍h ūi-tio̍h tiⁿ-chiú lâi thî-khàu; in-ūi bô chiú thang koh kàu lí ê chhùi lah.
1:6 In-ūi ū chi̍t-cho̍k chiūⁿ--lâi góa ê tōe, kiông-béng koh bōe-sǹg-tit; i ê khí chhin-chhiūⁿ sai ê khí, i ê gê chhin-chhiūⁿ bú ê sai ê gê;
1:7 i húi-hoāi góa ê phû-tô-chhiū, pak góa ê bû-hoa-kó chhiū, hō͘ i kng liu-liu, lâi khì-sak i; i ê ki piàn-chòe pe̍h.
1:8 Lí tio̍h thî-khàu, chhin-chhiūⁿ chāi-sek-lú io hâ môa-pò͘, ūi-tio̍h siàu-liân ê sî ê tiōng-hu thî-khàu.
1:9 Sò͘-chè kap tiān-chiú, lóng bô thang kàu Iâ-hô-hoa ê tiān; ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê chè-si lóng pi-ai.
1:10 Chhân pha-hng, tōe pi-ai; in-ūi gō͘-kak húi-hoāi, sin-chiú ta--khì, iû iā khiàm-kheh.
1:11 Choh-chhân lâng ah, lín tio̍h kiàn-siàu, siu-lí phû-tô-hn̂g--ê ah, lín tio̍h ai-kiò, ūi-tio̍h sió-be̍h kap tōa-be̍h ê iân-kò͘; in-ūi chhân-hn̂g ê siu-sêng lóng bô--khì.
1:12 Phû-tô-chhiū ta--khì, bû-hoa-kó chhiū ko͘-tâ, sia̍h-liû, chó-chhiū, pîn-kó, liân chhân-iá it-chhè ê chhiū-ba̍k, iā lóng ko͘-tâ; jîn-kan ê khoài-lo̍k lóng siau-bô.
1:13 Chè-si ah, lín tio̍h hâ môa-pò͘ thî-khàu; tī chè-tôaⁿ ho̍k-sāi--ê ah, lín tio̍h ai-kiò; chòe góa ê Siōng-tè chhe-ēng ê lâng ah, lín tio̍h lâi, chhēng môa-pò͘ kè-mî; in-ūi sò͘-chè kap tiān-chiú, lóng bô thang hiàn tī lín ê Siōng-tè ê tiān.
1:14 Lín tio̍h siat chi̍t ê kìm-chia̍h ê sèng-ji̍t, tiàu-chi̍p giâm-siok-hōe, chio-chi̍p lāu-tōa, kap kok-lāi it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ, kàu Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè ê tiān, ai-kiû Iâ-hô-hoa.
1:15 Chhám ah, hit-ji̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa ê ji̍t kūn lah, chhin-chhiūⁿ húi-bia̍t beh tùi Choân-lêng--ê lâi.
1:16 Chia̍h-mi̍h kiám-m̄-sī tùi lán ê ba̍k-chêng toān-choa̍t mah? Hoaⁿ-hí khoài-lo̍k kiám-m̄-sī tùi lán ê Siōng-tè ê tiān thêng-chí mah?
1:17 Chéng-chí nōa tī thô͘-lāi; chhek-chhng hong-hòe; chhek-siāⁿ tó-hoāi; in-ūi gō͘-kak ta-la--khì.
1:18 Cheng-siⁿ ai-háu kàu cháiⁿ-iūⁿ! gû-kûn hun-loān, in-ūi bô chháu; iûⁿ-kûn iā khùn-khó͘.
1:19 Iâ-hô-hoa ah, góa kiû-kiò Lí; in-ūi hé sio-bia̍t khòng-iá ê chháu-tiûⁿ, hé-iām sio-chīn chhân-iá ê chhiū-ba̍k.
1:20 Chhân-iá ê cháu-siù ǹg Lí teh chhoán; in-ūi khoe-chúi ta--khì, hé iā sio-bia̍t khòng-iá ê chháu-tiûⁿ.


回聖經目錄