Iok-pek-kì_約 伯 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1:1 O͘-su ê tōe bat ū chi̍t-lâng miâ-kiò Iok-pek, hit-lâng oân-choân koh chèng-ti̍t, kèng-ùi Siōng-tè, lī-khui chiah ê pháiⁿ.
1:2 I siⁿ chhit ê kiáⁿ, saⁿ ê cha-bó͘-kiáⁿ.
1:3 I ê ke-gia̍p ū iûⁿ chhit-chheng, lo̍k-tô saⁿ-chheng, gû gō͘-pah tùi, lû-bú gō͘-pah chiah; iā ū chōe-chōe chhe-ēng ê lâng; án-ni chit-lâng tī tang-hng chèng-lâng ê tiong-kan sī chòe tē-it-tōa.
1:4 I hiah ê kiáⁿ khì siat iân-sia̍h tī ta̍k-lâng ê chhù, chiàu i ê ji̍t-chí; koh chhe lâng khì chhiáⁿ in saⁿ ê chí-bē lâi kap in lim-chia̍h.
1:5 Iân-sia̍h ê ji̍t í-keng móa, Iok-pek chhe lâng kiò in lâi hō͘ in sèng-kiat; koh thàu-chá khí-lâi, chiàu in chèng-lâng ê siàu-gia̍h hiàn sio-chè; in-ūi Iok-pek kóng, Kiám-chhái góa ê kiáⁿ ū hoān-chōe, sim-lāi khì-choa̍t Siōng-tè. Iok-pek siông-siông án-ni kiâⁿ.
1:6 Ū chi̍t-ji̍t, Siōng-tè ê chèng-kiáⁿ lâi, ka-kī khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, Sat-tàn iā lâi tī in tiong-kan.
1:7 Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí tùi toh-lo̍h lâi? Sat-tàn chiū ìn Iâ-hô-hoa kóng, Góa tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ-lâi kiâⁿ-khì, piàn-kiâⁿ tī-hia, tùi hia lâi.
1:8 Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Lí ū liû-sim tī Góa ê lô͘-po̍k Iok-pek mah? In-ūi tōe-chiūⁿ bô lâng chhin-chhiūⁿ i oân-choân koh chèng-ti̍t, kèng-ùi Siōng-tè, lī-khui chiah ê pháiⁿ.
1:9 Sat-tàn ìn Iâ-hô-hoa kóng, Iok-pek kèng-ùi Siōng-tè, kiám bô in-toaⁿ mah?
1:10 Lí kiám-m̄-sī ēng lî-pa ûi i, koh ûi i ê ke, kap ûi i sì-bīn it-chhè só͘-ū-ê mah? I ê chhiú só͘ chòe-ê, Lí sù-hok i, i ê ke-gia̍p iā tī tōe--nih ke-thiⁿ chōe-chōe.
1:11 Taⁿ Lí nā chhun Lí ê chhiú, kha̍p-tio̍h i lóng-chóng só͘-ū-ê, i tek-khak tng-bīn khì-choa̍t Lí.
1:12 Iâ-hô-hoa tùi Sat-tàn kóng, Khòaⁿ ah, i it-chhè só͘-ū-ê lóng tī lí ê chhiú-thâu, to̍k-to̍k m̄-thang hē chhiú tī i ê seng-khu. Sat-tàn chiū tùi Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chhut-khì.
1:13 Ū chi̍t-ji̍t Iok-pek ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ tú-á tī in tōa-hiaⁿ ê ke teh chia̍h, teh lim-chiú,
1:14 ū sù-chiá lâi Iok-pek hia, kā i kóng, Gû teh lôe-chhân, lû-bú tī piⁿ-á chia̍h-chháu;
1:15 Sī-pa ê lâng hut-jiân kàu, chhiúⁿ i, ēng to thâi-sí hiah ê lô͘-po̍k; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí.
1:16 I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Siōng-tè ê hé tùi thiⁿ kàng-lo̍h, sio iûⁿ-kûn, kap hiah ê lô͘-po̍k, lâi bia̍t--in; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí.
1:17 I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Ka-le̍k-tí lâng pun-chòe saⁿ-tūi, hut-jiân lâi, phah lo̍k-tô lâi chhiúⁿ i, sòa ēng to thâi-sí hiah ê lô͘-po̍k; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí.
1:18 I iáu teh kóng ê sî, koh ū chi̍t-ê lâi, kóng, Lí ê kiáⁿ, lí ê cha-bó͘-kiáⁿ, tī in tōa-hiaⁿ ê ke teh chia̍h teh lim-chiú;
1:19 hut-jiân ū tōa-hong tùi khòng-iá chhe--lâi, phah chhù ê sì-kak-thâu, chhù tó teh tī siàu-liân lâng ê téng-bīn, in chiū lóng sí; chí-ū góa chi̍t-lâng cháu-lī lâi pò lí.
1:20 Iok-pek chiū khí-lâi, thiah-li̍h gōa-saⁿ, thì-thâu, phak tī tōe--nih lâi pài;
1:21 kóng, Góa thǹg-theh chhut lāu-bú ê thai, iā beh thǹg-theh tò-khì hia; Iâ-hô-hoa siúⁿ-sù, Iâ-hô-hoa the̍h-khì, tio̍h o-ló Iâ-hô-hoa ê miâ.
1:22 Tī che it-chhè ê sū, Iok-pek pēng bô hoān-chōe, iā bô lia̍h Siōng-tè chòe bô-ha̍p.


回聖經目錄