Iok-hān 約 翰 福 音

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1:1 Tī khí-thâu ū Tō, Tō kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh, Tō chiū-sī Siōng-tè.
1:2 Chit ê Tō tī khí-thâu kap Siōng-tè saⁿ-kap tī-teh.
1:3 Bān mi̍h tùi Tō lâi chhòng-chō; kìⁿ-nā siū chhòng-chō ê, bô chi̍t hāng m̄ sī tùi I lâi chhòng-chō.
1:4 Oa̍h-miā tī I ê lāi-bīn; chit ê oa̍h-miā sī lâng ê kng.
1:5 Kng chiò tī o͘-àm; o͘-àm bô chiap-la̍p i.
1:6 Ū chi̍t lâng tùi Siōng-tè chhe lâi, miâ kiò Iok-hān.
1:7 Chit ê lâng lâi chòe kan-chèng, sī beh ūi-tio̍h kng chòe kan-chèng, hō͘ chèng lâng tùi I lâi sìn.
1:8 I m̄ sī hit ê kng, sī beh ūi-tio̍h kng chòe kan-chèng nā-tiāⁿ.
1:9 Ū chin ê kng lâi ji̍p sè-kan, teh chiò bān lâng.
1:10 I tī sè-kan, sè-kan tùi I lâi chhòng-chō, iā sè-kan m̄ bat I.
1:11 I kàu ka-kī ê só͘-chāi, iā ka-kī ê lâng m̄ chiap-la̍p I.
1:12 Kìⁿ-nā chiap-la̍p I ê, chiū-sī sìn I ê miâ ê lâng, I chiū siúⁿ-sù in ū koân, chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî;
1:13 in m̄ sī tùi hiat-khì, ia̍h m̄ sī tùi jio̍k-thé ê ì-sù, ia̍h m̄ sī tùi lâng ê ì-sù siⁿ ê, chiū-sī tùi Siōng-tè.
1:14 Tō chiâⁿ jio̍k-thé, khiā-khí tī lán tiong-kan, ū un-tián kap chin-lí móa-móa; koh goán bat khòaⁿ-kìⁿ I ê êng-kng, chhin-chhiūⁿ to̍k siⁿ ê Kiáⁿ tùi Pē só͘ tit ê êng-kng.
1:15 Iok-hān ūi-tio̍h I chòe kan-chèng, kiò kóng, Chit-ê chiū-sī góa só͘ kóng, tè-bé góa lâi ê, chiâⁿ-chòe góa ê tāi-seng; in-ūi I pún tāi-seng góa tī-teh.
1:16 In-ūi tùi I ê chhiong-móa lán lóng ū só͘ siū, chiū un-tián sòa-chiap un-tián.
1:17 In-ūi lu̍t-hoat sī tùi Mô͘-se lâi thoân; un-tián kap chin-lí sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok chiah ū.
1:18 Bē bat ū lâng khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè; chí-ū tī Pē sim-hoâi tiong to̍k-siⁿ ê Kiáⁿ ū piáu-bêng I.
1:19 Iok-hān ê kan-chèng kì tī ē-tóe: Iû-thài lâng tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhe chè-si kap Lī-bī lâng chiū-kūn i lâi mn̄g kóng, Lí sī chī-chūi?
1:20 Hit sî Iok-hān sêng-jīn bô ún-môa; i sêng-jīn kóng, Góa m̄ sī Ki-tok.
1:21 Koh mn̄g i, Che sī cháiⁿ-iūⁿ? Lí sī Í-lī-a mah? I kóng, M̄ sī. Lí sī hit ê sian-ti mah? Ìn kóng, M̄ sī.
1:22 Chiū kā i kóng, Lí sī chī-chūi? hō͘ goán thang hê-hok chhe goán ê. Lí tio̍h kóng ka-kī sī cháiⁿ-iūⁿ?
1:23 Kóng, Góa chiū-sī teh kiò tī khòng-iá ê ê siaⁿ, kóng, Siu ti̍t Chú ê lō͘, chhin-chhiūⁿ sian-ti Í-sài-a só͘ kóng ê.
1:24 Hiah ê lâng chiū-sī Hoat-lī-sài lâng só͘ chhe ê.
1:25 In koh mn̄g i kóng, Lí nā m̄ sī Ki-tok, ia̍h m̄ sī Í-lī-a, ia̍h m̄ sī hit ê sian-ti, cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ sóe-lé ah?
1:26 Iok-hān ìn i, kóng, Góa sī ēng chúi kiâⁿ sóe-lé; ū khiā tī lín tiong-kan ê, lín m̄ bat I.
1:27 I chiū-sī tè-bé góa lâi ê, chiū tháu I ê ôe-tòa, góa ia̍h bōe kham-tit.
1:28 Chiah ê sū kiâⁿ tī Iok-tàn gōa ê Pek-tāi-nî, chiū-sī Iok-hān kiâⁿ sóe-lé ê só͘-chāi.
1:29 Keh ji̍t, Iok-hān khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ chiū-kūn i, chiū kóng, Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, chiū-sī tam-tng sè-kan ê chōe ê.
1:30 Chit-ê chiū-sī góa só͘ bat kóng, Ū chi̍t lâng tè-bé góa lâi, chiâⁿ-chòe góa ê tāi-seng, in-ūi I pún tāi-seng góa tī-teh.
1:31 Góa pún m̄ bat I; to̍k-to̍k beh hō͘ I hián-bêng tī Í-sek-lia̍t lâng, só͘-í góa lâi ēng chúi kiâⁿ sóe-lé.
1:32 Iok-hān koh kan-chèng kóng, Góa bat khòaⁿ-kìⁿ Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ chíⁿ-á tùi thiⁿ kàng-lo̍h, hioh tī I téng-bīn.
1:33 Góa pêng-sò͘ m̄ bat I; to̍k-to̍k chhe góa ēng chúi kiâⁿ sóe-lé ê, kā góa kóng, Lí khòaⁿ Sèng Sîn kàng-lîm, hioh tī I téng-bīn, I chiū-sī ēng Sèng Sîn kiâⁿ sóe-lé ê.
1:34 Góa bat khòaⁿ-kìⁿ, lâi kan-chèng chit-ê sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.
1:35 Koh keh ji̍t, Iok-hān kap i nn̄g ê ha̍k-seng teh khiā;
1:36 khòaⁿ-kìⁿ Iâ-so͘ teh kiâⁿ, chiū kóng, Lí khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko.
1:37 Hit nn̄g ê ha̍k-seng thiaⁿ i só͘ kóng, chiū tè Iâ-so͘.
1:38 Iâ-so͘ oa̍t-tńg-sin, khòaⁿ in teh tè I, chiū kā in kóng, Lín teh chhē sím-mi̍h? In kā I kóng, Lia̍p-pí, lí tiàm tī tá-lo̍h? (Lia̍p-pí, hoan-e̍k chiū-sī Sian-siⁿ).
1:39 Iâ-so͘ kā in kóng, Lín lâi chiū ōe khòaⁿ-kìⁿ. In chiū khì, khòaⁿ I só͘ tòa ê só͘-chāi; hit ji̍t kap I saⁿ-kap tòa; hit sî iok-lio̍k sì tiám cheng.
1:40 Thiaⁿ Iok-hān ê ōe lâi tè Iâ-so͘ ê nn̄g lâng, kî-tiong chi̍t-ê sī Se-bûn Pí-tek ê hiaⁿ-tī, An-tek-lia̍t.
1:41 I tāi-seng tú-tio̍h in hiaⁿ-tī Se-bûn, kā i kóng, Goán í-keng tú-tio̍h Bí-sài-a (hoan-e̍k chiū-sī Ki-tok).
1:42 Chiū chhōa i chiū-kūn Iâ-so͘. Iâ-so͘ khòaⁿ i kóng, Lí chiū-sī Iok-hān ê kiáⁿ Se-bûn; lí beh chheng chòe Ki-hoat (hoan-e̍k chiū-sī Pí-tek).
1:43 Koh keh ji̍t, Iâ-so͘ beh khì Ka-lī-lī, tú-tio̍h Hui-le̍k; chiū kā i kóng, Tè góa.
1:44 Hui-le̍k sī Pek-sài-tāi ê lâng , kap An-tek-lia̍t Pí-tek tâng siâⁿ.
1:45 Hui-le̍k tú-tio̍h Ná-tàn-gia̍p, chiū kā i kóng, Mô͘-se kì tī lu̍t-hoat kap chiah ê sian-ti só͘ kì ê, goán í-keng tú-tio̍h I, chiū-sī Iok-sek ê kiáⁿ, Ná-sat-le̍k lâng, Iâ-so͘.
1:46 Ná-tàn-gia̍p kā i kóng, Ná-sat-le̍k kiám ōe chhut sím-mi̍h hó mi̍h mah? Hui-le̍k kóng, Lâi khòaⁿ.
1:47 Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ Ná-tàn-gia̍p chiū-kūn I, chiū chí i, kóng, Lí khòaⁿ, chin-chiàⁿ sī Í-sek-lia̍t lâng, sim bô khúi-khiat ê.
1:48 Ná-tàn-gia̍p kā i kóng, Tùi tá-lo̍h bat góa? Iâ-so͘ kóng, Hui-le̍k iáu-bē kiò lí, lí tī bû-hoa-kó chhiū kha, góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ lí lah.
1:49 Ná-tàn-gia̍p ìn I kóng, Lia̍p-pí, lí chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ; lí chiū-sī Í-sek-lia̍t ê Ông.
1:50 Iâ-so͘ ìn i kóng, In-ūi góa kā lí kóng, Góa í-keng khòaⁿ-kìⁿ lí tī bû-hoa-kó chhiū kha, lí chiū sìn mah? Lí beh khòaⁿ-kìⁿ tāi-chì pí chiah-ê khah tōa ê.
1:51 Koh kā i kóng, Góa si̍t-si̍t kā lín kóng, Lín beh khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-tè ê thiⁿ-sài chiūⁿ-lo̍h tī Jîn-chú ê téng-bīn.


回聖經目錄