Iâ-lī-bí 耶 利 米 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1:1 Piān-ngá-bín tōe, A-ná-tu̍t siâⁿ ê chè-si tiong, Hi-le̍k-ka ê kiáⁿ, Iâ-lī-bí ê ōe kì tī ē-tóe.
1:2 Tng Iû-tāi ông A-bûn ê kiáⁿ Iok-se-a chē-ūi ê cha̍p-saⁿ--nî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu i.
1:3 Koh tī Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-ngá-kèng chē-ūi ê sî, ti̍t-kàu Iû-tāi ông Iok-se-a ê kiáⁿ Se-tí-ka cha̍p-it--nî ê lō͘-bé; gō͘-ge̍h kan, Iâ-lō͘-sat-léng lâng siū-lia̍h ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu i.
1:4 Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu góa, kóng,
1:5 Góa bē chhòng-chō lí tī pak-tó͘-lāi ê tāi-seng, Góa bat lí; lí bē chhut-thai ê tāi-seng, Góa hun-piat lí chòe-sèng; siat-li̍p lí chòe lia̍t-kok ê sian-ti.
1:6 Góa chiū kóng, Hāi--ah! Chú Iâ-hô-hoa ah, lí khòaⁿ, góa bōe hiáu kóng, in-ūi góa sī gín-ná.
1:7 Chóng-sī Iâ-hô-hoa tùi góa kóng, Lí m̄-thang kóng, Góa sī gín-ná; in-ūi Góa kìⁿ-ū chhe lí, lí tio̍h khì; Góa kìⁿ-ū hoan-hù lí, lí tio̍h kóng.
1:8 Lí bo̍h-tit kiaⁿ--in, in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh kiù lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê.
1:9 Iâ-hô-hoa chiū chhun I ê chhiú bong góa ê chhùi. Iâ-hô-hoa kā góa kóng, Lí khòaⁿ, Góa ū chiong Góa ê ōe, hē tī lí ê chhùi.
1:10 Khòaⁿ ah, kin-á-ji̍t Góa siat-li̍p lí tī lia̍t-pang lia̍t-kok ê téng-bīn; sī ūi-tio̍h beh pu̍ih-chhut, beh thiah-húi, beh pāi-hoāi, beh chhia-tó, beh kiàn-li̍p, beh chai-pôe.
1:11 Iâ-hô-hoa ê ōe koh lîm-kàu góa kóng, Iâ-lī-bí ah, lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Góa kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ hēng-chhiū ê chi̍t-ki.
1:12 Iâ-hô-hoa chiū tùi góa kóng, Lí só͘ khòaⁿ sī tio̍h; Góa teh koan-kò͘ Góa ê ōe lâi chiâⁿ--i.
1:13 Iâ-hô-hoa ê ōe tē-jī pái lîm-kàu góa kóng, Lí khòaⁿ-kìⁿ sím-mi̍h? Góa kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê tiáⁿ teh kún, i ê bīn tùi pak--sì ǹg kè--lâi.
1:14 Iâ-hô-hoa chiū tùi góa kóng, Beh ū chai-ē tùi pak-hng hoat-chhut, lîm-kàu chit só͘-chāi it-chhè khiā-khí ê peh-sìⁿ.
1:15 Iâ-hô-hoa kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh tiàu pak-hng lia̍t-kok ê chèng-cho̍k; in beh lâi, ta̍k-ê an chō-ūi tī Iâ-lō͘-sat-léng chiah ê siâⁿ-mn̂g-kháu; chiu-ûi kong-kek siâⁿ-chhiûⁿ, ia̍h beh kong-kek Iû-tāi it-chhè ê siâⁿ.
1:16 Lūn-kàu chit ê peh-sìⁿ it-chhè ê pháiⁿ, chiū-sī lī-khui Góa, ǹg pa̍t ê siōng-tè sio-hiuⁿ; kūi-pài in ê chhiú só͘ chòe--ê; Góa beh kóng-khí Góa ê phòaⁿ-toàn lâi kong-kek in.
1:17 Só͘-í lí tio̍h hâ-io, khí--lâi, chiong Góa só͘ hoan-hù lí it-chhè ê ōe kā in kóng; bo̍h-tit in-ūi in lâi kiaⁿ-hiâⁿ, kiaⁿ-liáu Góa hō͘ lí tī in ê bīn-chêng lâi kiaⁿ-hiâⁿ.
1:18 Khòaⁿ ah, in-ūi Góa kin-á-ji̍t hō͘ lí chiâⁿ-chòe kian-kò͘ ê siâⁿ, chòe thih-thiāu, chòe tâng-chhiûⁿ, lâi tí-tng choân-tōe, í-ki̍p Iû-tāi ê lia̍t-ông, kùi-cho̍k, chè-si, kap chit só͘-chāi ê chèng peh-sìⁿ.
1:19 In beh kong-kek lí, chóng-sī bōe-ōe iâⁿ lí; in-ūi Góa kap lí tī-teh, beh chín-kiù lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.


回聖經目錄