Ngá-koh 雅 各 書

1 2 3 4 5

1:1 Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, Ngá-kok chhéng-an cha̍p-jī chi-phài sì-sòaⁿ khiā-khí ê.
1:2 Góa ê hiaⁿ-tī ah, lín hām-lo̍h tī chōe-chōe iūⁿ ê chhì-liān, tio̍h lóng lia̍h chòe hoaⁿ-hí,
1:3 in-ūi chai lín sìn ê keng-giām ōe siⁿ-chhut thun-lún,
1:4 To̍k-to̍k thun-lún tio̍h hō͘ i kàu sêng-kong, hō͘ lín oân-choân chiâu-pī, bô só͘ khiàm-kheh.
1:5 Lín tiong-kan nā ū lâng khiàm-kheh tì-hūi, tio̍h tùi hit ê pe̍h-pe̍h hō͘ chèng lâng, iā bô hiâm lâng, ê Siōng-tè kî-kiû, chiū beh hō͘ i.
1:6 To̍k-to̍k tio̍h ēng sìn lâi kiû, lóng bô giâu-gî; in-ūi giâu-gî ê lâng phì-jū chhin-chhiūⁿ hái-éng hō͘ hong phah, lâi khí-lo̍h.
1:7 Hit hō lâng bián phah-sǹg tùi Chú ū thang tit-tio̍h sím-mi̍h;
1:8 nn̄g iūⁿ sim ê lâng, tī só͘ kiâⁿ it-chhè ê lō͘ bô tēng-chún.
1:9 Pi-bî ê hiaⁿ-tī tio̍h tùi i ê ko-seng lâi khoa-kháu;
1:10 hó-gia̍h ê tùi i ê pi-bî iā tio̍h án-ni; in-ūi i beh kè-khì chhin-chhiūⁿ chháu ê hoe.
1:11 In-ūi ji̍t chhut kap sio ê hong, hō͘ hit ê chháu ta, hoe siā, i ê súi chiū bô-khì; hó-gia̍h lâng tī i ê só͘ kiâⁿ iā beh án-ni soe-thè.
1:12 Tú-tio̍h chhì lâi jím-siū ê lâng ū hok-khì, in-ūi kì-jiân keng-kè chhì-giām beh tit-tio̍h oa̍h-miā ê bián-liû, chiū-sī Chú só͘ èng-ún hō͘ thiàⁿ I ê lâng ê.
1:13 Tú-tio̍h chhì ê lâng bo̍h-tit kóng, Góa sī hō͘ Siōng-tè só͘ chhì; in-ūi Siōng-tè bô hō͘ pháiⁿ só͘ chhì, I ka-kī iā bô chhì lâng.
1:14 To̍k-to̍k ta̍k lâng tú-tio̍h chhì, lóng sī hō͘ ka-kī su-io̍k só͘ bê só͘ tiò.
1:15 Su-io̍k í-keng hoâi-īn, chiū siⁿ chōe-ok, chōe-ok í-keng tióng-sêng, chiū siⁿ chhut sí-bô.
1:16 Góa só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, bo̍h-tit chhò -gō͘.
1:17 Kìⁿ-nā hó ê siúⁿ-sù, kap oân-choân ê un-sù, lóng sī tùi téng-bīn, tùi chèng hāng kng ê Pē lo̍h-lâi. I bô piàn-ōaⁿ, iā bô tńg-se̍h ê iáⁿ.
1:18 I chiàu ka-kī ê ì-sù bat ēng chin-lí ê tō siⁿ lán, beh hō͘ lán tī I só͘ chō ê ê tiong-kan, chòe chhin-chhiūⁿ thâu-chúi ê ké-chí.
1:19 Góa só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, lín chai chit-ê. Nā-sī ta̍k lâng lūn-kàu thiaⁿ tio̍h kín, kóng ōe tio̍h bān, siū-khì iā tio̍h bān.
1:20 In-ūi lâng ê siū-khì bô chiâⁿ Siōng-tè ê gī.
1:21 Só͘-í lín tû-khì lóng-chóng am-cham, kap kè-gia̍h ê ok-to̍k, tio̍h ēng un-jiû lâi chiap-la̍p só͘ chèng tī lāi-bīn ê tō-lí, chiū-sī ōe kiù lín ê lêng-hûn ê.
1:22 Lín tio̍h chòe kiâⁿ tō-lí ê, m̄ sī kan-ta thiaⁿ ê, lâi ka-kī phiàn.
1:23 In-ūi thiaⁿ tō-lí, nā bô kiâⁿ ê, phì-jū chhin-chhiūⁿ lâng tī kiàⁿ-ni̍h siông-sè khòaⁿ i pún-jiân ê bīn;
1:24 Khòaⁿ kè-liáu chiū chòe i khì, liâm-piⁿ bōe kì-tit i siⁿ-chòe sím-mi̍h khoán.
1:25 Nā-sī lâng chù-sîn tī hit ê chiâu-chn̂g ê lu̍t-hoat, chiū-sī hō͘ lâng chū-iû ê, iā tn̂g-tn̂g tòa tī hit-ê, m̄ sī thiaⁿ-liáu bōe kì-tit ê, sī si̍t-chāi teh ēng kang ê, chit hō lâng tī i ê só͘ chòe beh ū hok-khì.
1:26 Nā ū lâng lia̍h ka-kī chòe kèng-khiân, iā bô iok-sok i ê chi̍h, chiū-sī phiàn i ka-kī ê sim, chit hō lâng ê kèng-khiân sī khang-khang.
1:27 To̍k-to̍k koàn-kò͘ ko͘-jî kóaⁿ-hū tī in ê hoān-lān tiong, koh ka-kī siú, bô hō͘ sè-sio̍k bak-tio̍h, che tī Pē Siōng-tè ê bīn-chêng chiū-sī chòe chheng-khì bô lah-sap ê kèng-khiân.


回聖經目錄