I-sài-a 以 賽 亞 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1:1 Tng O͘-se-a, Iok-thán, A-hap-su, Hi-se-ka, chòe Iû-tāi ông ê sî, A-mô͘-su ê kiáⁿ, Í-sài-a só͘ tit-tio̍h lūn Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê be̍k-sī.
1:2 Thiⁿ ah, tio̍h thiaⁿ, tōe ah, tio̍h àⁿ hī-khang, in-ūi Iâ-hô-hoa ū kóng, Góa bat iúⁿ-chhī kiáⁿ-jî, pôe-ióng in tōa-hàn, in kéng-jiân pōe-ge̍k Góa.
1:3 Gû bat i ê chú-lâng, lû bat i ê chú-lâng ê chô; chóng-sī Í-sek-lia̍t m̄-bat, Góa ê peh-sìⁿ bōe hiáu siūⁿ.
1:4 Hāi ah, hoān-chōe ê kok, pē-chōe ê peh-sìⁿ, kiâⁿ-pháiⁿ ê chéng-lūi, pāi-hoāi ê kiáⁿ-jî; in lī-khui Iâ-hô-hoa, khòaⁿ-khin Í-sek-lia̍t ê Sèng--ê, kap I chhiⁿ-so͘, oa̍t-tò-tńg khì.
1:5 Lín ta̍uh-ta̍uh pōe-ge̍k, sī ài koh siū phah mah? Móa thâu-khak í-keng thàng-thiàⁿ, móa-sim soe-jio̍k.
1:6 Tùi kha-chioh-tóe kàu thâu-khak-téng, bô chi̍t-tè hó-bah; lóng sī siong-chhùi, o͘-chhiⁿ-chéng, kap sin-phah ê siong; lóng bē ū siu-chhùi, bē ū pau-ba̍t, iā bô ēng iû lūn-te̍k.
1:7 Lín ê tōe í-keng pha-hng; lín ê siâⁿ siū hé sio-húi; lín ê chhân-hn̂g tī lín ê bīn-chêng hō͘ gōa-pang lâng só͘ chhim-thun; í-keng pha-hng, chhin-chhiūⁿ hō͘ gōa-pang lâng só͘ pāi-hoāi-ê.
1:8 Chí-ū lâu Sek-an siâⁿ, chhin-chhiūⁿ phû-tô-hn̂g ê chháu-liâu, koe-á-chhân ê chháu-chhù, siū ûi-khùn ê siâⁿ.
1:9 Nā m̄-sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kā lán lâu tām-po̍h chhun ê peh-sìⁿ, lán chiū í-keng chhin-chhiūⁿ Só͘-to-má, chhin-chhiūⁿ Gô-mô͘-la̍h chi̍t-iūⁿ.
1:10 Lín Só͘-to-má ê koaⁿ-tiúⁿ ah, tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; lín Gô-mô͘-la̍h ê peh-sìⁿ ah, tio̍h àⁿ hī-khang thiaⁿ lán ê Siōng-tè ê kà-sī.
1:11 Iâ-hô-hoa kóng, Lín hiàn hiah-chōe chè-mi̍h hō͘ Góa ū sím-mi̍h lī-ek? kang mî-iûⁿ ê sio-chè kap pûi ê cheng-siⁿ ê iû, Góa í-keng pá-ià lah; gû-káng ê huih, iûⁿ-á ê huih, soaⁿ-iûⁿ-káng ê huih, Góa lóng bô hoaⁿ-hí.
1:12 Lín lâi tiâu-kìⁿ Góa, chī-chūi tùi lín thó chit-ê, lâi thún-ta̍h Góa ê īⁿ ah?
1:13 Bo̍h-tit koh hiàn khang-khang ê lé-mi̍h; hiuⁿ-liāu sī Góa só͘ iàm-ò͘ⁿ--ê; ge̍h ê chhoe-it, an-hioh-ji̍t, tiàu-chi̍p ê chū-hōe, sī kiâⁿ-pháiⁿ; siú giâm-siok-hōe Góa lún-bōe-tiâu.
1:14 Lín ta̍k-ge̍h ê chhoe-it kap choeh-kî, Góa ê sim oàn-hūn, khòaⁿ i chòe tāng-tàⁿ, hō͘ Góa taⁿ-bōe-khí.
1:15 Lín kia̍h-khí chhiú, Góa beh ng ba̍k-chiu m̄-khòaⁿ lín; lín chōe-chōe kî-tó, Góa iā m̄-thiaⁿ; lín ê chhiú móa-móa thâi lâng ê huih.
1:16 Lín tio̍h sóe lâi ka-kī chheng-khì; tùi Góa ê ba̍k-chiu-chêng tû--khì lín só͘ kiâⁿ ê pháiⁿ; soah lín ê chòe-pháiⁿ;
1:17 ha̍k-si̍p kiâⁿ-hó, chhē kong-pêng, chín-kiù siū ap-chè-ê, kā bô-pē ê kiáⁿ sin-oan, ūi chiú-kóaⁿ-lâng piān-hō͘.
1:18 Iâ-hô-hoa kóng, Lín lâi, lán saⁿ-kap piān-lūn; lín ê chōe sui-jiân chhin-chhiūⁿ chu-âng, beh piàn-pe̍h chhin-chhiūⁿ seh; sui-jiân âng chhin-chhiūⁿ ian-chi, beh pe̍h chhin-chhiūⁿ iûⁿ-mn̂g.
1:19 Lín nā kam-sim thiaⁿ-thàn, beh tit-tio̍h chia̍h tōe-chiūⁿ ê hó-mi̍h.
1:20 Nā m̄ thiaⁿ-thàn, hoán-tńg pōe-ge̍k, beh siū to-kiàm thun-bia̍t; in-ūi Iâ-hô-hoa chhin-chhùi kóng i.
1:21 Hāi ah, tiong-sìn ê siâⁿ pìⁿ-chòe chhiong-ki; chiông-chêng chhiong-móa kong-pêng, kong-gī tiàm hit lāi-bīn; hiān-kim sī hiong-siú khiā-khí.
1:22 Lí ê gûn pìⁿ-chòe che-tái; lí ê chiú thàu-chúi.
1:23 Lí ê koaⁿ-tiúⁿ hoān-hoat, kap chha̍t tàu-phōaⁿ; ta̍k-ê ài siū pò͘-lō͘, siàu-siūⁿ siā-lé; in bô ūi-tio̍h bô-pē ê kiáⁿ sin-oan, chiú-kóaⁿ lâng ê àn-kiāⁿ bōe tit-tio̍h kàu i ê bīn-chêng.
1:24 In-ūi án-ni, Chú, bān-kun ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê eng-hiông--ê kóng, Ho͘h, Góa beh tû Góa ê kiû-siû, hō͘ ka-kī khah-ōe an-tit; beh tùi Góa ê tùi-te̍k lâi pò-siû.
1:25 Góa beh koh hē-chhiú tī lí ê sin-chiūⁿ, it-chīn thoàn-liān lí ê che-tái, tû-chheng lí ê cha̍p-chit.
1:26 Góa beh koh siat-li̍p lí ê sím-phòaⁿ-koaⁿ chhin-chhiūⁿ khí-thâu, siat-li̍p lí ê bô͘-sū chhin-chhiūⁿ chá-ji̍t; jiân-āu lí beh chheng-chòe kong-gī ê siâⁿ, tiong-sìn ê siâⁿ.
1:27 Sek-an beh in-ūi kong-pêng tit-tio̍h kiù-sio̍k; in tò-tńg-lâi ê lâng beh in-ūi kong-gī tit-tio̍h kiù-sio̍k.
1:28 Pōe-ge̍k--ê kap hoān-chōe--ê beh chòe chi̍t-ē pāi-hoāi; pàng-sak Iâ-hô-hoa--ê, tek-khak siau-bia̍t.
1:29 Hiah ê lâng beh in-ūi lín só͘ hoaⁿ-hí ê siōng-chhiū lâi làu-khùi; lín beh in-ūi só͘ kéng ê hn̂g lâi kiàn-siàu.
1:30 In-ūi lín beh chhin-chhiūⁿ hio̍h ta--khì ê siōng-chhiū; beh chhin-chhiūⁿ bô chúi ê hn̂g.
1:31 Ū koân-sè-ê beh chhin-chhiūⁿ môa-sut, i ê só͘-chòe chhin-chhiūⁿ hé-chhiⁿ; lóng chòe chi̍t-ē to̍h, bô lâng phah-hoa.


回聖經目錄