Hô-se-a 何 西 阿 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1:1 Tng O͘-se-ngá, Iok-thán, A-hap-su, Hi-se-ka saⁿ-sòa chòe Iû-tāi ông, Iok-a-si ê kiáⁿ Iâ-lô-pho-àm chòe Í-sek-lia̍t ông ê sî, Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Pī-lī ê kiáⁿ Hô-se-a.
1:2 Iâ-hô-hoa khí-thâu tùi Hô-se-a kóng ê ōe sī án-ni. Iâ-hô-hoa tùi Hô-se-a kóng, Lí tio̍h khì chhōa îm-hū chòe bó͘, iā tit-tio̍h tùi îm-loān só͘ siⁿ ê kiáⁿ; in-ūi chit-ê tōe-hng tōa kiâⁿ îm-loān, lī-khui Iâ-hô-hoa.
1:3 Tùi án-ni i chiū khì chhōa Tek-la̍h-im ê cha-bó͘-kiáⁿ Ko-bia̍t; hū-jîn-lâng hoâi-īn, kā i siⁿ chi̍t ê kiáⁿ.
1:4 Iâ-hô-hoa tùi i kóng, Kā i miâ kiò Iâ-su-lia̍t; in-ūi koh tiap-á-kú, Góa beh pān Iâ-hō͘ ê ke tī Iâ-su-lia̍t thâi-lâng lâu-huih ê chōe, iā beh hō͘ Í-sek-lia̍t-ke ê kok bô--khì.
1:5 Kàu hit-ji̍t Góa beh tī Iâ-su-lia̍t pîⁿ-iûⁿ, at-chi̍h Í-sek-lia̍t ê keng.
1:6 Hū-jîn-lâng koh hoâi-īn, siⁿ chi̍t-ê cha-bó͘-kiáⁿ; Iâ-hô-hoa tùi Hô-se-a kóng, Kā i hō-miâ Lô-lō͘-hap-má, in-ūi Góa bô beh koh lîn-bín Í-sek-lia̍t-ke, koat-toàn bô sià-bián in.
1:7 Chóng-sī Góa beh lîn-bín Iû-tāi-ke, ēng Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè kiù in, m̄-sī ēng keng, ēng to, ēng kau-chiàn, ēng bé, kap ēng bé-peng lâi kiù in.
1:8 Lô-lō͘-hap-má tn̄g-lin liáu-āu, hū-jîn-lâng koh hoâi-īn, siⁿ chi̍t ê kiáⁿ.
1:9 Iâ-hô-hoa kóng, Tio̍h kā i hō-miâ kiò Lô-a-bí; in-ūi lín m̄-sī Góa ê peh-sìⁿ, Góa iā m̄-chòe lín ê Siōng-tè.
1:10 Chóng-sī Í-sek-lia̍t ê lâng-gia̍h beh chhin-chhiūⁿ hái-soa, bōe niû--tit, bōe sǹg--tit; chêng tī sím-mi̍h só͘-chāi tùi in kóng, Lín m̄-sī Góa ê peh-sìⁿ, chiong-lâi tī-hia beh tùi in kóng, Lín sī éng-oa̍h Siōng-tè ê kiáⁿ.
1:11 Iû-tāi lâng kap Í-sek-lia̍t lâng beh saⁿ-kap chū-chi̍p, ūi ka-kī siat-li̍p chi̍t ê thâu-lâng, tùi chit ê tōe chiūⁿ--khì; in-ūi Iâ-su-lia̍t ê ji̍t beh chòe tōa ê ji̍t.


回聖經目錄