Hi-pek-lâi 希 伯 來 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1:1 Siōng-tè tī chāi-chá í-keng thok hiah ê sian-ti, ēng chōe-chōe tōaⁿ, chōe-chōe hong-hoat, kā lia̍t-chó͘ kóng;
1:2 taⁿ tī hiah ê ji̍t ê lō͘-bé, thok I ê Kiáⁿ kā lán kóng; chiū-sī I só͘ siat-li̍p chòe sêng-chiap bān mi̍h ê hō͘-sû, ia̍h bat tùi I lâi chhòng-chō chiah ê sè-kài.
1:3 I sī Siōng-tè ê êng-iāu só͘ hoat-chhut ê kng, sī Siōng-tè pún-chit ê chin siōng, I ēng I koân-lêng ê ōe teh hû-chài bān mi̍h, í-keng chiâⁿ chheng-kiat chōe ê sū, chiū chē tī ke̍k koâiⁿ ê thiⁿ-téng, tōa ui-giâm ê ê tōa pêng;
1:4 chiâⁿ-chòe pí chiah ê thiⁿ-sài khah tōa, ha̍p tī I só͘ sêng-chiap ê miâ, pí in khah chun-kùi.
1:5 In-ūi Siōng-tè kiám bat tùi sím-mi̍h thiⁿ-sài kóng: Lí chiū-sī góa ê Kiáⁿ, Góa kin-á-ji̍t siⁿ lí?koh kóng, Góa beh chòe I ê Pē, I beh chòe góa ê Kiáⁿ.
1:6 Kàu I koh chhōa tōa Kiáⁿ ji̍p sè-kan ê sî, chiū kóng, Siōng-tè chiah ê thiⁿ-sài lóng tio̍h pài I.
1:7 Lūn-kàu thiⁿ-sài chiū kóng: Hō͘ I ê thiⁿ-sài chòe hong, I ê chhe-ēng chòe hé-iām:
1:8 nā-sī lūn-kàu Kiáⁿ chiū kóng, Siōng-tè ah, lí ê chō-ūi tāi-tāi tī-teh, Lí ê kok koân-pèng sī chèng-ti̍t ê koân-pèng.
1:9 Lí ài kong-gī, oàn-hūn put-hoat; Só͘-í Siōng-tè, lí ê Siōng-tè, ēng hoaⁿ-hí ê iû boah lí, Iâⁿ-kè lí chiah ê tâng-phōaⁿ.
1:10 Koh kóng, Chú ah, khí-thâu ê sî, lí hē tōe ê tōe-ki, Chiah ê thiⁿ ia̍h sī lí ê chhiú só͘ chō ê:
1:11 In beh bia̍t-bô; to̍k-to̍k lí kú-tn̂g tī-teh: In lóng beh chhin-chhiūⁿ i-ho̍k chiām-chiām kū;
1:12 Lí beh chiong in kńg-khí-lâi, chhin-chhiūⁿ gōa-saⁿ, Chhin-chhiūⁿ i-ho̍k, in chiū beh piàn-ōaⁿ: To̍k-to̍k lí goân-chāi sī án-ni, lí ê hè-siū bô kiông-chīn.
1:13 Siōng-tè bat tùi tá-lo̍h chi̍t ê thiⁿ-sài kóng, Chē góa ê tōa pêng, Thèng-hāu góa hē lí ê tùi-te̍k chòe lí ê kha-ta̍h-í?
1:14 In kiám m̄ sī lóng chòe chhe-ēng ê sîn, hōng-chhe lâi ho̍k-sāi teh-beh tit kiù ê lâng mah?


回聖經目錄