Hap-kai 哈 該 書

1 2

1:1 Tāi-lī-o͘ ông jī-nî, la̍k-ge̍h chhoe-it, Iâ-hô-hoa ê ōe thok sian-ti Hap-kai, thoân hō͘ Iû-tāi ê chóng-tok, Sat-la̍h-thiat ê kiáⁿ Só͘-lô-pa-pek, kap Iok-sat-tap ê kiáⁿ, chè-si-thâu Iok-su-a kóng,
1:2 Bān-kun ê Iâ-hô-hoa I ê ōe án-ni kóng, Chit ê peh-sìⁿ kóng, Khí Iâ-hô-hoa tiān ê sî hit-ê sî iáu-bē kàu.
1:3 Hit-sî Iâ-hô-hoa ê ōe thok sian-ti Hap-kai kóng:
1:4 Chit-keng tiān iû-goân hong-hòe, che kiám-sī lín ka-kī khiā-khí thian-hoa-pán ê chhù ê sî mah?
1:5 Taⁿ bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h séng-chhat lín ê só͘-kiâⁿ.
1:6 Lín iā chéng-chí chōe, siu-sêng chió; lín chia̍h, iā bōe pá; lim, iā bōe chí-khoah; chhēng-saⁿ, iā bōe sio; tit-tio̍h kang-chîⁿ--ê, ēng kang-chîⁿ hē tī phòa-khang ê tē-á,
1:7 Bān-kun ê Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín tio̍h séng-chhat lín ê só͘-kiâⁿ.
1:8 Lín tio̍h chiūⁿ-soaⁿ chhú chhâ-liāu, lâi khí chit ê tiān; Góa chiū in-ūi án-ni hoaⁿ-hí, koh tit-tio̍h êng-kng; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:9 Lín ǹg-bāng tit-tio̍h chōe, lí khòaⁿ, hoán-tńg tit-tio̍h chió; lín tòa kàu chhù--ê, Góa chiū pûn hō͘ i bô--khì; che sī sím-mi̍h iân-kò͘? sī in-ūi Góa ê tiān hong-hòe. lín ta̍k-lâng kín-kip ka-kī ê chhù; che sī bān-kun ê Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:10 Só͘-í in-ūi lín ê iân-kò͘, thiⁿ chiū bô lo̍h lō͘-chúi, tōe iā bô chhut i ê thó͘-sán.
1:11 Góa hō͘ khòng-hān kàu tī thó͘-tōe, tī soaⁿ-thâu, tī gō͘-kak, tī sin-chiú, tī iû, tī tōe-chiūⁿ só͘-chhut--ê, tī lâng, tī cheng-siⁿ, tī lâng ê chhiú tio̍h-bôa tit-tio̍h--ê.
1:12 Hit-sî Sat-la̍h-thiat ê kiáⁿ Só͘-lô-pa-pek, kap Iok-sat-tap ê kiáⁿ, chè-si-thâu Iok-su-a, kap só͘ chhun ê peh-sìⁿ, lóng thiaⁿ-thàn in ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa ê siaⁿ, kap sian-ti Hap-kai hōng Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè chhe i só͘ kóng ê ōe; peh-sìⁿ ia̍h tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chûn kiaⁿ-ùi ê sim.
1:13 Iâ-hô-hoa ê sù-chiá Hap-kai, chiàu Iâ-hô-hoa só͘ bēng-lēng kā peh-sìⁿ kóng, Iâ-hô-hoa kóng, Góa kap lín tī-teh.
1:14 Iâ-hô-hoa kek-tōng Iû-tāi ê chóng-tok, Sat-la̍h-thiat ê kiáⁿ Só͘-lô-pa-pek, ê sim, kap Iok-sat-tap ê kiáⁿ, chè-si-thâu, Iok-su-a ê sim, kap chhun ê peh-sìⁿ ê sim, in chiū lâi tī bān-kun ê Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè ê tiān chòe-kang.
1:15 Che sī tī Tāi-lī-o͘ ông jī-nî, la̍k-ge̍h jī-cha̍p-sì ji̍t.


回聖經目錄