Hap-pa-kok 哈 巴 谷 書

1 2 3

1:1 Sian-ti Hap-pa-kok só͘ tit-tio̍h ê be̍k-sī.
1:2 Iâ-hô-hoa ah, góa âu-kiò, Lí bô thiaⁿ, beh kàu tī-sî ah? góa in-ūi kiông-pō kiò-khó͘, Lí iáu bô chín-kiù.
1:3 Lí siáⁿ-sū hō͘ góa khòaⁿ-kìⁿ chōe-ok? hêng-ge̍k ê sū, Lí siáⁿ-sū tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ? húi-bia̍t kap kiông-pō tī góa bīn-chêng, saⁿ-chiⁿ saⁿ-phah lóng hoat-khí.
1:4 In-ūi án-ni lu̍t-hoat pàng-sang, bô kiâⁿ kong-pêng; pháiⁿ-lâng ûi-khùn gī-lâng; só͘-í sím-phòaⁿ bô chèng-ti̍t.
1:5 Lín tio̍h tī lia̍t-kok-tiong khòaⁿ lâi siūⁿ i; tōa-tōa gông-ngia̍h; in-ūi tng lín ê ji̍t, Góa beh kiâⁿ chi̍t-hāng sū, sui-jiân kā lín kóng, lín iā m̄-sìn.
1:6 Khòaⁿ ah, Góa beh heng-khí Ka-le̍k-tí lâng, chiū-sī chân-jím sò-pō ê pang-kok, piàn-kiâⁿ choân-tōe, pà-chiàm hiah-ê m̄-sī sio̍k i khiā-khí ê só͘-chāi;
1:7 i ê ui-hong thang kiaⁿ, phòaⁿ-toàn kap koân-sè, lóng chhut tī ka-kī ê ì-sù.
1:8 In ê bé pí pà khah-kín, pí ê-hng-sî ê chhâi-lông khah-béng; bé-peng pâi-lia̍t khui-khoah, bé-peng tùi hn̄g-hn̄g lâi; in chhin-chhiūⁿ eng kín-kín pe beh lâi chia̍h.
1:9 In lâi beh kiâⁿ kiông-pō; in ê bīn hiông-hiông chìn-chêng; chū-chi̍p só͘ lia̍h ê lâng, chhin-chhiūⁿ soa hiah-chōe.
1:10 I biáu-sī kun-ông, ki-chhì kùi-cho̍k; léng-chhiò lóng-chóng ê ōe-só͘; khí thô͘-tui lâi kong-chhú--i.
1:11 Tùi án-ni i chhin-chhiūⁿ hong sàu kè-khì, i keng-kè chiū hoān-chōe; lia̍h ka-kī ê khùi-la̍t chòe siōng-tè.
1:12 Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè góa ê Sèng--ê ah, Lí kiám m̄-sī tùi éng-oán chiū ū mah? goán bōe tì-kàu sí, Iâ-hô-hoa ah, Lí ūi-tio̍h sím-phòaⁿ lâi siat-li̍p i, Chio̍h-pôaⁿ ah, Lí ūi-tio̍h khiàn-chek lâi pī-pān i.
1:13 Lí ê ba̍k-chiu chheng-khì bô beh khòaⁿ siâ-ok, bô beh khòaⁿ hêng-ge̍k, kiâⁿ khúi-chà--ê, Lí siáⁿ-sū tiāⁿ-tiāⁿ khòaⁿ in ah? pháiⁿ-lâng thun-bia̍t pí i khah kong-gī--ê, Lí siáⁿ-sū chēng-chēng ah?
1:14 Lí siáⁿ-sū hō͘ lâng chhin-chhiūⁿ hái--nih ê hî, koh chhin-chhiūⁿ teh sô ê thâng, bô thâu-ba̍k koán-lí ah?
1:15 I ēng kau it-chīn tiò--in, i ēng bāng-á lia̍h in, ēng tōa-bāng pha in; ūi-tio̍h án-ni, i hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.
1:16 Chiū hiàn-chè hō͘ i ê bāng-á, sio-hiuⁿ hō͘ i ê tōa-bāng; in-ūi in tùi chiah-ê tit-tio̍h pûi-súi ê hūn-gia̍h, kap chhiong-chiok ê chia̍h-mi̍h.
1:17 I kiám thang piàⁿ-khang i ê bāng, siông-siông thâi-sí lia̍t-kok ê lâng, iā bô pó-sioh mah?


回聖經目錄