創 世 紀

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1:1 Goân-khí-thâu Siōng-tè chhòng-chō thiⁿ kap tōe.
1:2 Tōe sī khang-khang hūn-tūn; chhim-ian ê bīn-chiūⁿ o͘-àm; Siōng-tè ê Sîn ūn-tōng tī chúi-bīn.
1:3 Siōng-tè kóng, Tio̍h ū kng, chiū ū kng.
1:4 Siōng-tè khòaⁿ kng, sī hó; Siōng-tè chiong kng àm pun-khui.
1:5 Siōng-tè kiò hit ê kng chòe Ji̍t, kiò àm chòe Mî. Ū ê-hng ū chá-khí, sī thâu chi̍t-ji̍t.
1:6 Siōng-tè kóng, Chiah ê chúi ê tiong-kan tio̍h ū kiong-chhong, chiong chúi kap chúi pun-khui.
1:7 Siōng-tè chiū chō kiong-chhong, lâi hun-khui kiong-chhong-ē ê chúi kap kiong-chhong-téng ê chúi; chiū ū án-ni.
1:8 Siōng-tè kiò kiong-chhong chòe Thiⁿ. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-jī ji̍t.
1:9 Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ē chiah ê chúi tio̍h chū-chi̍p kàu chi̍t só͘-chāi, ta-tōe tio̍h chhut-hiān; chiū ū án-ni.
1:10 Siōng-tè kiò ta-tōe chòe Tōe; kiò chū-chi̍p ê chúi chòe Hái; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:11 Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h hoat-chháu, í-ki̍p kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, hit lāi-bīn ū i ê chí, tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni.
1:12 Tōe chiū hoat-chháu, kap chiàu-lūi kiat-chí ê chhài-soe, kap chiàu-lūi siⁿ ké-chí ê chhiū, lāi-bīn ū i ê chí; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:13 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-saⁿ ji̍t.
1:14 Siōng-tè kóng, Thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong tio̍h ū hoat-kng ê thé, lâi hun-piat ji̍t-mî; iā thang chòe tiāu-thâu, sù-kùi, ji̍t, nî;
1:15 ia̍h hō͘ in chòe kng-thé tī thiⁿ ê kiong-chhong, chiò-kng tī tōe-chiūⁿ; chiū ū án-ni.
1:16 Siōng-tè chiū chō tōa ê kng-thé nn̄g-ê; tōa ê kng-thé lâi koán ji̍t-sî, sòe ê kng-thé lâi koán mî-sî; iā chō chhiⁿ-sîn.
1:17 Siōng-tè hē in tī thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong, hō͘ in chiò kng tī tōe-ni̍h;
1:18 iā beh koán ū ji̍t mî, hun-piat kng àm. Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:19 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-sì ji̍t.
1:20 Siōng-tè kóng, Chúi tio̍h siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t; chiáu pe tī tōe ê téng-bīn, thiⁿ-ni̍h ê kiong-chhong.
1:21 Siōng-tè chiū chhòng-chō hái-ni̍h ê tōa-hî, í-ki̍p chúi só͘ siⁿ chōe-chōe ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, kok chiàu i ê lūi, koh chhòng-chō ta̍k-iūⁿ ê pe-chiáu, chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:22 Siōng-tè sù-hok in, kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ ke-thiⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī hái-ni̍h ê chúi, iā hō͘ chiáu-chiah siⁿ-thòaⁿ chōe-chōe tī tōe-ni̍h
1:23 Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-gō͘ ji̍t.
1:24 Siōng-tè kóng, Tōe tio̍h siⁿ ū oa̍h-miā ê tōng-bu̍t, chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ, thâng-thōa, tōe-chiūⁿ ê cháu-siù, chiàu i ê lūi; chiū ū án-ni.
1:25 Siōng-tè chiū chō tōe-chiūⁿ ê cháu-siù chiàu i ê lūi, cheng-siⁿ chiàu i ê lūi, tōe-chiūⁿ it-chhè ê thâng-thōa chiàu i ê lūi; Siōng-tè khòaⁿ-i sī hó.
1:26 Siōng-tè kóng, Lán tio̍h chō lâng chhin-chhiūⁿ lán ê siōng, chiàu lán ê khoán; hō͘ in koán-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap cheng-siⁿ, kap choân-tōe, í-ki̍p tōe-chiūⁿ teh sô ê thâng-thōa.
1:27 Siōng-tè chiū chhòng-chō lâng chhin-chhiūⁿ I ka-kī ê siōng, chiàu Siōng-tè ê siōng chhòng-chō i; chhòng-chō in lâm-ê lú-ê.
1:28 Siōng-tè sù-hok in; Siōng-tè koh tùi in kóng, Tio̍h siⁿ-thòaⁿ chin-chōe, chhiong-móa tī tōe-chiūⁿ, lâi khah-iâⁿ i; iā tio̍h tī-lí hái-ni̍h ê hî, thiⁿ-ni̍h ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè só͘ tín-tāng ê oa̍h-mi̍h.
1:29 Siōng-tè kóng, Góa ū hō͘ lín piàn tōe-chiūⁿ it-chhè kiat-chí ê chhài-soe, koh it-chhè ê chhiū, kî-tiong ū kiat-chí ê chhiū ê ké-chí; lóng hō͘ lín chòe chia̍h-mi̍h.
1:30 Lūn-kàu tōe-chiūⁿ it-chhè ê cháu-siù, thiⁿ-tiong it-chhè ê chiáu, kap tōe-chiūⁿ it-chhè ōe tín-tāng ū oa̍h-miā ê mi̍h, Góa chiong it-chhè chhiⁿ-chháu hō͘ in chòe chia̍h-mi̍h; chiū ū án-ni.
1:31 Siōng-tè khòaⁿ I it-chhè só͘ chō-ê, khòaⁿ ah, chin-hó. Ū ê-hng ū chá-khí, sī tē-la̍k ji̍t.


回聖經目錄