Ka-lia̍p-thàì 加 拉 太 書

1 2 3 4 5 6

1:1 Pó-lô chòe sù-tô͘ (m̄ sī chhut tī lâng, iā m̄ sī tùi lâng, chiū-sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok kap hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Pē Siōng-tè )
1:2 taⁿ kap tâng tī-teh ê chèng hiaⁿ-tī phoe kià hō͘ Ka-lia̍p-thài chiah ê kàu-hōe:
1:3 goān lín tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an;
1:4 I ūi-tio̍h lán ê chōe hiàn ka-kī, beh kiù lán chhut hiān-kim pháiⁿ ê sè-tāi, chiū-sī chiàu lán ê Pē Siōng-tè ê chí-ì;
1:5 goān êng-kng kui I kàu tāi-tāi. À-bēng.
1:6 Chêng tī Ki-tok ê un tiàu lín ê, lín lī-khui I kàu chiah kín, khì thàn pa̍t iūⁿ ê hok-im, sī góa só͘ kî-koài;
1:7 hit ê pa̍t-ê m̄ sī hok-im, put-kò ū lâng kiáu-jiáu lín, ài phah-loān Ki-tok ê hok-im nā-tiāⁿ.
1:8 Taⁿ siat-sú goán, á-sī tùi thiⁿ lâi ê thiⁿ-sài thoân hok-im hō͘ lín, koh-iūⁿ tī goán só͘ bat thoân hō͘ lín ê, i tio̍h siū chiù-chó͘.
1:9 Chhin-chhiūⁿ goán chêng bat kóng ê, taⁿ góa koh kóng i, nā ū lâng thoân hok-im hō͘ lín, koh-iūⁿ tī lín só͘ bat siū ê, i tio̍h siū chiù-chó͘.
1:10 Góa taⁿ sī teh tùi lâng thiám-mī mah? Á-sī tùi Siōng-tè ah? Á-sī góa teh kiû hō͘ lâng hoaⁿ-hí ah? Góa nā iáu-kú ài hō͘ lâng hoaⁿ-hí, chiū m̄ sī Ki-tok ê lô͘-po̍k.
1:11 Hiaⁿ-tī ah, góa pò lín chai lūn góa pêng-sò͘ só͘ thoân ê hok-im, hit-ê m̄ sī chiàu lâng ê ì-sù.
1:12 In-ūi góa bē bat tùi lâng siū-tio̍h, iā bô siū lâng kà-sī, sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok ê khé-sī.
1:13 Lín bat thiaⁿ-kìⁿ góa chêng tī Iû-thài kàu só͘ kiâⁿ-chòe ê, chiū-sī khún-tio̍k Siōng-tè ê kàu-hōe chin thiám, lâi hām-hāi i.
1:14 Koh góa tī Iû-thài kàu pí pún-cho̍k tâng-pòe ê chōe-chōe lâng khah chìn-pō͘, ūi-tio̍h góa chó͘-chong ê ûi-thoân koh khah jia̍t-sim.
1:15 Nā-sī tùi goán lāu-bú ê thai hun-piat góa, ēng I ê un-tián tiàu góa ê Siōng-tè,
1:16 kì-jiân hoaⁿ-hí chiong I ê Kiáⁿ hián-bêng tī góa, beh hō͘ góa soan-thoân I tī gōa-pang, góa chiū bô kap lâng chham-siông,
1:17 iā bô chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng chiū-kūn hiah ê tāi-seng góa chòe sù-tô͘ ê; to̍k-to̍k khì A-lat-pek, koh tò-tńg-lâi Tāi-má-sek.
1:18 Saⁿ nî āu góa chiūⁿ Iâ-lō͘-sat-léng, khì thàm Ki-hoat, kap i tòa cha̍p-gō͘ ji̍t.
1:19 Kî-û ê sù-tô͘, tû-khì Chú ê hiaⁿ-tī Ngá-kok í-gōa, góa lóng bô kìⁿ-tio̍h.
1:20 Taⁿ góa só͘ siá hō͘ lín ê, góa tī Siōng-tè ê bīn-chêng bô pe̍h-chha̍t.
1:21 Āu-lâi góa kàu Sū-lī-a kap Ki-lī-ka ê tōe-hng.
1:22 Hit sî sio̍k Iû-thài tōe tiàm-tī Ki-tok chiah ê kàu-hōe, iáu-kú m̄ bat góa ê bīn; in kan-ta thiaⁿ-kìⁿ kóng,
1:23 Chêng khún-tio̍k lán ê, taⁿ thoân i pêng-sò͘ só͘ hām-hāi ê kàu;
1:24 chiū in-ūi góa kui êng-kng Siōng-tè.


回聖經目錄