Í-su-la̍h_以 斯 拉 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1:1 Tng Pho-su ông Kó͘-lia̍t goân--nî, in-ūi beh èng-giām Iâ-hô-hoa thok Iâ-lī-bí só͘ kóng ê ōe, Iâ-hô-hoa chiū kek-tōng Pho-su ông Kó͘-lia̍t ê sim, hō͘ i soan-pò͘ tī thong-kok, koh siá i, kóng,
1:2 Pho-su ông Kó͘-lia̍t án-ni kóng, Thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa chiong thiⁿ-ē ê bān-kok siúⁿ-sù góa, koh bēng-lēng góa tī Iû-tāi ê Iâ-lō͘-sat-léng kā I khí tiān.
1:3 Lín tiong-kan kìⁿ-nā chòe I ê peh-sìⁿ--ê, thang chiūⁿ-khì Iû-tāi ê Iâ-lō͘-sat-léng, tī Iâ-lō͘-sat-léng koh khí Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t Siōng-tè ê tiān; goān i ê Siōng-tè kap i tī-teh; I chin-chiàⁿ sī Siōng-tè.
1:4 Kìⁿ só͘ chhun ê lâng, bô-lūn kià-kha tī sím-mi̍h só͘-chāi, hit só͘-chāi ê lâng tio̍h ēng kim gûn, châi-bu̍t, cheng-siⁿ, pang-chān i; lēng-gōa iā tio̍h ūi Iâ-lō͘-sat-léng Siōng-tè ê tiān, kam-sim hiàn lé-mi̍h.
1:5 Tùi án-ni Iû-tāi kap Piān-ngá-bín ê cho̍k-tiúⁿ, chè-si, Lī-bī lâng, kìⁿ-nā hō͘ Siōng-tè kek-tōng i ê sim ê, lóng khí-lâi, beh chiūⁿ-khì Iâ-lō͘-sat-léng, khí Iâ-hô-hoa ê tiān.
1:6 In sì-ûi ê lâng chiū ēng gûn-khì, ēng kim, châi-bu̍t, cheng-siⁿ, pó-pòe, pó͘-chō͘ in; lēng-gōa koh ū kam-sim hiàn ê lé-mi̍h.
1:7 Kó͘-lia̍t ông iā chiong Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê khì-kū the̍h--chhut-lâi, chiū-sī chêng Nî-pò͘-kah-nî-sat tùi Iâ-lō͘-sat-léng poaⁿ--lâi, hē tī i hiah ê siōng-tè ê biō ê.
1:8 Chiah ê khì-kū Pho-su ông Kó͘-lia̍t thok koán khò͘-pâng ê Bí-thê-lī-ta̍t the̍h--chhut-lâi, tiám-sǹg i, kau-hō͘ Iû-tāi ê siú-léng Siat-pa-sat.
1:9 In ê siàu-gia̍h kì tī ē-bīn; kim-pôaⁿ saⁿ-cha̍p tè, gûn-pôaⁿ chi̍t-chheng tè, to jī-cha̍p-káu ki,
1:10 kim-óaⁿ saⁿ-cha̍p tè, gûn-óaⁿ tē-jī-pān-ê sì-pah it-cha̍p tè, pa̍t-iūⁿ ê khì-kū chi̍t-chheng kiāⁿ; kim gûn ê khì-kū kiōng gō͘-chheng sì-pah kiāⁿ;
1:11 tòa siū-lia̍h ê lâng tùi Pa-pí-lûn chiūⁿ-kàu Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, Siat-pa-sat chiong chiah-ê lóng tòa chiūⁿ khì.


回聖經目錄