I-se-kiat 以 西 結 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1:1 Tng saⁿ-cha̍p--nî, sì-ge̍h chhoe-gō͘, góa tī Ka-pa-ló͘ ê hô-piⁿ, siū-lia̍h ê lâng ê tiong-kan; hit-sî thiⁿ khui, góa khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê īⁿ-siōng.
1:2 Tī hit-ge̍h ê chhoe-gō͘, chiū-sī Iok-ngá-kun ông siū-lia̍h ê tē-gō͘ nî,
1:3 tī Ka-le̍k-tí lâng ê tōe, Ka-pa-ló͘ ê hô-piⁿ, Iâ-hô-hoa ê ōe tiâu-tî lîm-kàu Pò͘-se ê kiáⁿ, chè-si Í-se-kiat; tī-hia Iâ-hô-hoa ê chhiú hē tī i ê sin-chiūⁿ.
1:4 Góa khòaⁿ-kìⁿ, lí khòaⁿ, ū kông-hong tùi pak-hng lâi, ū tōa phiàn hûn, ū iām-iām-sih ê hé, i ê chiu-ûi ū kng, tùi hit tiong-kan ê hé-lāi hoat-chhut chhin-chhiūⁿ hó͘-phek ê sek-tì.
1:5 Koh tùi hit tiong-kan chhut-hiān sì ê oa̍h-mi̍h ê hêng-siōng. In ê khoán-sit sī án-ni; ū lâng ê hêng-siōng.
1:6 Ta̍k-ê ū sì ê bīn, ta̍k-ê ū sì ki si̍t.
1:7 In ê kha sī ti̍t-ti̍t, kha-jiah-tóe chhin-chhiūⁿ gû-á ê kha-tôe; lóng chhàn-lān chhin-chhiūⁿ bôa-kng ê tâng ê chhiah-ba̍k.
1:8 Tī in sì-bīn ê si̍t-ē koh ū lâng ê chhiú, chit ê sì ê oa̍h-mi̍h-ê bīn kap si̍t chiū-sī án-ni;
1:9 in ê si̍t lóng saⁿ-liân-chiap; kiâⁿ ê sî, seng-khu m̄-bián oa̍t, lóng ti̍t-ti̍t chìn-chêng khì.
1:10 Lūn-kàu in ê bīn ê hêng-siōng, in ū lâng ê bīn; in sì-ê tī chiàⁿ-pêng ū sai ê bīn, in sì-ê tī tò-pêng ū gû ê bīn; in sì-ê iā ū eng-chiáu ê bīn.
1:11 In ê bīn sī án-ni; in ê si̍t tùi téng-bīn thí-khui; chit-ê hit-ê nn̄g ê si̍t saⁿ-liân, koh ū nn̄g ê si̍t khàm seng-khu.
1:12 In ta̍k-ê ti̍t-ti̍t kiâⁿ chìn-chêng; sîn beh khì toh-lo̍h, in chiū khì hia; kiâⁿ ê sî, seng-khu m̄-bián oa̍t.
1:13 Lūn-kàu oa̍h-mi̍h ê khoán-sit, in ê hêng-siōng chhin-chhiūⁿ to̍h ê hé-thòaⁿ, koh chhin-chhiūⁿ hé-pé ê hêng-siōng, khí-khí lo̍h-lo̍h tī oa̍h-mi̍h ê tiong-kan; hé chin kng, tùi hé-tiong hoat-chhut sih-nà.
1:14 Hiah ê oa̍h-mi̍h cháu-khì cháu-lâi, chhin-chhiūⁿ sih-nà teh sih.
1:15 Góa teh khòaⁿ oa̍h-mi̍h ê sî, khòaⁿ ah, ū chhia-lûn tī tōe-chiūⁿ, tī oa̍h-mi̍h ê piⁿ-á, chiàu i ê sì-bīn.
1:16 Chhia-lûn kap in ê chòe-hoat ê khoán-sit chhin-chhiūⁿ n̂g ê ge̍k ê sek-tì; sì ê lûn ê hêng-siōng siāng chi̍t-khoán; in ê khoán-sit kap chòe-hoat sī chhin-chhiūⁿ lûn-tiong ū lûn.
1:17 Lûn kiâⁿ ê sî, sì-bīn lóng ōe kiâⁿ--tit; kiâⁿ ê sî m̄-bián oa̍t.
1:18 Lūn-kàu chhia-lûn ê khoân sī chin-koâiⁿ thang kiaⁿ; sì ê lûn ê khoân ū ba̍k-chiu móa-móa.
1:19 Oa̍h-mi̍h kiâⁿ ê sî, lûn iā tī in ê sin-piⁿ teh kiâⁿ; oa̍h-mi̍h kú-khí lī-khui tōe ê sî, lûn iā kú-khí.
1:20 Sîn só͘ beh khì ê só͘-chāi, in iā khì; sîn nā khì tī-hia, lûn iā tī in ê sin-piⁿ kú-khí; in-ūi oa̍h-mi̍h ê sîn tī lûn ê lāi-bīn.
1:21 Hiah-ê nā kiâⁿ, chiah-ê iā kiâⁿ, hiah-ê nā thêng, chiah-ê iā thêng; hiah-ê nā kú-khí lī-khui tōe ê sî, lûn iā tī in ê sin-piⁿ kú-khí; in-ūi oa̍h-mi̍h ê sîn tī lûn ê lāi-bīn.
1:22 Oa̍h-mi̍h ê thâu-khak ê téng-bīn ū kiong-chhong ê hêng-siōng, khòaⁿ-liáu chhin-chhiūⁿ thang-kiaⁿ ê chúi-chiⁿ ê sek-tì, pho͘ tī in ê thâu-khak ê téng-bīn.
1:23 Tī kiong-chhong ê ē-bīn in ê si̍t thí ti̍t-ti̍t, tāi-ke saⁿ-tùi; koh ū nn̄g ki si̍t khàm i ê seng-khu ê chit-pêng, iā koh ū nn̄g ki si̍t khàm i ê seng-khu ê hit-pêng.
1:24 In kiâⁿ ê sî, góa thiaⁿ-kìⁿ in ê si̍t ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ chōe-chōe chúi ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ Choân-lêng--ê ê siaⁿ, ū hōa-hōa-jióng ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ kun-tūi ê siaⁿ; in thêng ê sî, si̍t chiū pàng--lo̍h-lâi.
1:25 Tī in thâu-khak-téng kiong-chhong ê téng-bīn ū siaⁿ; in thêng ê sî, si̍t chiū pàng--lo̍h-lâi.
1:26 Tī in thâu-khak-téng kiong-chhong ê téng-bīn ū pó-chō ê hêng-siōng, chhin-chhiūⁿ lâm-sek ê pó-chio̍h; tī pó-chō hêng-siōng ê téng-bīn ū hêng-siōng chhin-chhiūⁿ lâng ê khoán-sit.
1:27 Góa khòaⁿ-kìⁿ tùi i ê io ê hêng-siōng ê téng-bīn ū hó͘-phek ê sek-tì, tī i ê lāi-bīn chiu-ûi ū hé ê hêng-siōng; iā khòaⁿ-kìⁿ tùi i ê io ê hêng-siōng ê ē-bīn ū chhin-chhiūⁿ hé ê hêng-siōng chiū-ûi chin-kng.
1:28 Tī lo̍h-hō͘ ê ji̍t hûn-tiong khēng ê hêng-siōng cháiⁿ-iūⁿ, chiu-ûi ê kng ê hêng-siōng iā sī án-ni. Góa chi̍t-ē khòaⁿ-kìⁿ, chiū phak tī tōe--nih; koh thiaⁿ-kìⁿ chi̍t-ūi kóng-ōe--ê ê siaⁿ.


回聖經目錄