Chhut ai-ki̍p-ki̍_出 埃 及 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1:1 Í-sek-lia̍t ê chèng-kiáⁿ ta̍k-ê tòa i ê ke-koàn kap Ngá-kok kàu Ai-ki̍p, in ê miâ kì tī ē-tóe.
1:2 Liû-piān, Se-biān, Lī-bī, Iû-tāi;
1:3 Í-sat-ka, Se-pò͘-lûn, Piān-ngá-bín;
1:4 Tàn, Ná-hut-tha-lī, Ka-tek, A-siat.
1:5 Tùi Ngá-kok só͘-siⁿ-ê, kiōng ū chhit-cha̍p lâng; Iok-sek í-keng tī Ai-ki̍p.
1:6 Iok-sek kap i ê hiaⁿ-tī kap hit-tāi ê lâng lóng sí.
1:7 Í-sek-lia̍t lâng gâu siⁿ, gâu thoân, ke-thiⁿ chōe-chōe, koh heng-ōng, ke̍k-kî kiông-sēng; chhiong-móa hit-ê tōe.
1:8 Ai-ki̍p ū sin ê ông heng-khí, m̄-bat Iok-sek ê.
1:9 I tùi i ê peh-sìⁿ kóng, Khòaⁿ ah, chit-ê peh-sìⁿ, Í-sek-lia̍t lâng, pí lán khah-chōe, khah-kiông;
1:10 lâi ah, lán tio̍h ēng kè-chhek lâi khoán-thāi in, kiaⁿ-liáu in ke-thiⁿ chin-chōe; āu-lâi nā tú-tio̍h kau-chiàn ê sū, in kap lán ê tùi-te̍k liân-ha̍p, lâi kong-kek lán, koh tùi chit-ê tōe chiūⁿ-khì.
1:11 Tùi án-ni siat-li̍p tok-kang-ê koán-hat in, ēng tāng-tàⁿ khó͘-chhó͘ in; in chiū kā Hoat-ló khí Pí-tong Lân-sek nn̄g ê siâⁿ chòe hú-khò͘.
1:12 Chóng-sī ná khó͘-chhó͘ in, in ná chōe ná khui-khoah. Tùi án-ni chiū ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t lâng khòa-lū.
1:13 Ai-ki̍p lâng chiū tok-chek Í-sek-lia̍t lâng chòe khó͘-kang;
1:14 hō͘ in chòe-kang tio̍h-bôa, seng-hoa̍t kan-khó͘, chhiau-thô͘ chòe-chng, kap choh chhân-ni̍h hiah-ê kang; tī it-chhè só͘ chòe ê kang bô-m̄-sī chin-giâm.
1:15 Ū Hi-pek-lâi ê khioh-chiá-bú, chi̍t-ê miâ Si-hut-la̍h, chi̍t-ê miâ Phó͘-a.
1:16 Ai-ki̍p ông tùi in kóng, Lín kā Hi-pek-lâi ê hū-jîn-lâng khioh kiáⁿ, khòaⁿ in lîm-phûn ê sî; nā sī ta-po͘ gín-á, tio̍h hō͘ i sí; nā sī cha-bó͘ gín-á, thang hō͘ i oa̍h.
1:17 Chóng-sī khioh-chiá-bú kèng-ùi Siōng-tè, bô chiàu Ai-ki̍p ông ê bēng-lēng lâi kiâⁿ, kéng-jiân lâu ta-po͘ gín-á ê oa̍h-miā.
1:18 Ai-ki̍p ông chiū kiò khioh-chiá-bú lâi, tùi in kóng, Lín siáⁿ-sū án-ni chòe, lâu ta-po͘ gín-á ê oa̍h-miā?
1:19 Khioh-chiá-bú tùi Hoat-ló kóng, Hi-pek-lâi ê hū-jîn-lâng kap Ai-ki̍p ê hū-jîn-lâng bô tâng; in khah khoài-piān, khioh-chiá-bú iáu-bē kàu, in í-keng siⁿ-liáu.
1:20 Siōng-tè hó khoán-thāi khioh-chiá-bú; peh-sìⁿ ke-thiⁿ chin-chōe, ke̍k-kî kiông-sēng.
1:21 Khioh-chiá-bú in-ūi kèng-ùi Siōng-tè, Siōng-tè chiū hō͘ in chiâⁿ-ke.
1:22 Hoat-ló hoan-hù i ê chèng peh-sìⁿ kóng, Hoān só͘ siⁿ ê ta-po͘-kiáⁿ lín tio̍h kā i hiat-lo̍h hô; it-chhè ê cha-bó͘-gín-á, lín tio̍h lâu i ê sìⁿ-miā.回聖經目錄