Í-su-thiap-ki_以 斯 帖 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1:1 Tng A-hap-sûi-ló͘ ê sî, (chit ê A-hap-sûi-ló͘ koán-hat chi̍t-pah jī-cha̍p-chhit séng, tùi Ìn-tō͘ kàu Kó͘-si̍t;)
1:2 tng hiah ê ji̍t, A-hap-sûi-ló͘ ông tī Su-san ông-kiong chē i ê kok-ūi.
1:3 Chē-ūi tē-saⁿ nî, ūi-tio̍h i it-chhè ê siú-léng jîn-sîn pān-toh; Pho-su Má-tāi ū koân-sè ê, kok-séng ê kùi-cho̍k kap siú-léng, tī i ê bīn-chêng.
1:4 Hit-sî hián-chhut i êng-kng ê kok ê pù-ū, kap ka-kī hó ê ui-giâm ê chun-kùi, le̍k-kè chōe-chōe ji̍t, chiū-sī chi̍t-pah poeh-cha̍p ji̍t.
1:5 Chiah ê ji̍t í-keng móa, ông koh ūi-tio̍h tiàm tī Su-san kiong tōa-sòe ê peh-sìⁿ pān-toh chhit-ji̍t kú, tī ông-kiong hn̂g ê īⁿ;
1:6 ū pe̍h, ū chhiⁿ, ū lâm ê pò͘-lî, ēng iù-tōe kap chí-sek ê soh pa̍k gûn-khoân tī tāi-lí-chio̍h ê thiāu; ū kim gûn ê chhn̂g, pâi tī âng, pe̍h, n̂g, o͘, tāi-lí-chio̍h só͘ pho͘ ê tōe.
1:7 Ēng kim ê khì-kū hō͘ lâng lim, khì-kū chi̍t-ê chi̍t-khoán; ông ê chiú chin-chōe, chiàu ông ê hù-chiok;
1:8 lim-chiú ū tiāⁿ-tio̍h ê lē, m̄-chún bián-kióng lâng, in-ūi ông bēng-lēng kiong-lāi it-chhè ê sîn-po̍k, hō͘ lâng kok chiàu i ê ì-sù.
1:9 Ông-hō͘ Óa-si̍t-thê tī A-hap-sûi-ló͘ ông ê kiong-lāi, iā ūi-tio̍h hū-lú pān-toh.
1:10 Kàu tē-chhit ji̍t ông ūi-tio̍h chiú sim tek-kái, chiū bēng-lēng Bí-hō͘-bān, Pí-su-tha, Hap-pho-ná, Pí-kek-tha, A-poa̍t-tha, Se-ta̍t, Kah-ka, chiū-sī siông-siông kun-sûi tī A-hap-sûi-ló͘ ông bīn-chêng hí(**hit) chhit ê thài-kàm,
1:11 tòa ông-hō͘ Óa-si̍t-thê tì ông-hō͘ ê bián-liû kàu ông ê bīn-chêng, hō͘ hiah ê peh-sìⁿ jîn-sîn khòaⁿ i ê súi, in-ūi i ê bīn-māu chin hó-khòaⁿ;
1:12 chóng-sī ông-hō͘ Óa-si̍t-thê m̄-khéng lâi, m̄-thàn thài-kàm só͘ thoân ông ê bēng-lēng; só͘-í ông chin siū-khì, sim-lāi chhin-chhiūⁿ hé-to̍h.
1:13 Ông chiū mn̄g hiah ê bat sî-sū ū tì-hūi ê lâng, (in-ūi ông ū tiāⁿ-tio̍h ê lē, beh pān tāi-chì tio̍h tāi-seng mn̄g chai lu̍t-lē, bêng-pe̍k hoat-tō͘ ê lâng.
1:14 Hit-sî tī ông ê chó-iū siông-siông kìⁿ ông ê bīn, tī kok-lāi chē koâiⁿ-ūi--ê, ū Pho-su kap Má-tāi chhit ê tāi-sîn, chiū-sī Kah-sī-ná, Sī-ta̍t, Ap-má-tha, Tha-si, Bí-le̍k, Má-se-ná, Bí-bó͘-kan;)
1:15 ông mn̄g in kóng, Ông-hō͘ Óa-si̍t-thê bô chun-thàn thài-kàm só͘ thoân A-hap-sûi-ló͘ ông ê bēng-lēng, taⁿ chiàu-lē lán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ pān i ah?
1:16 Bí-bó͘-kan tī ông kap hiah ê tāi-sîn ê bīn-chêng ìn kóng, Ông-hō͘ Óa-si̍t-thê só͘-chòe-ê m̄-nā koan-gāi ông, iā sī koan-gāi A-hap-sûi-ló͘ ông tī ta̍k-séng só͘-ū ê tāi-sîn kap chèng peh-sìⁿ;
1:17 in-ūi ông-hō͘ só͘ chòe ê sū, beh thoân kàu chèng hū-lú, beh kóng, A-hap-sûi-ló͘ ông tiàu ông-hō͘ Óa-si̍t-thê kàu ông ê bīn-chêng, chóng-sī i m̄ lâi, án-ni in ōe biáu-sī in ê tiōng-hu;
1:18 kin-á-ji̍t Pho-su kap Má-tāi ê chèng hu-jîn thiaⁿ-kìⁿ ông-hō͘ só͘ chòe ê sū, beh tùi ông ê tāi-sîn án-ni kóng; tùi án-ni beh siⁿ-khí chōe-chōe biáu-sī kap siū-khì.
1:19 Ông nā lia̍h-chòe hó, chiū chhut jū-chí siá tī Pho-su kap Má-tāi ê lu̍t-lē-tiong, hō͘ i bōe kóe-ōaⁿ--tit, m̄-chún Óa-si̍t-thê koh kàu A-hap-sûi-ló͘ ông ê bīn-chêng; ông iā tio̍h chiong ông-hō͘ ê ūi siúⁿ-sù pí i khah hó ê lâng;
1:20 ông só͘ kàng ê jū-chí piàn-thoân tī i ê kok, (i ê kok khoah-tōa), chiū hū-lú lóng beh chun-kèng i ê tiōng-hu, bô-lūn chun-kùi pi-chiān.
1:21 Ông kap hiah ê tāi-sîn lóng lia̍h i ê ōe chòe hó; ông chiū chiàu Bí-bó͘-kan ê ōe lâi kiâⁿ;
1:22 chhut-chiàu tī ông hiah ê séng, kàu ta̍k-séng chiàu in ê bûn-jī, kàu ta̍k-ūi ê peh-sìⁿ chiàu in ê khiuⁿ-kháu, hō͘ chòe tiōng-hu--ê ta̍k-ê tī ke-lāi chòe chú; ta̍k-ê chiàu i ê peh-sìⁿ ê khiuⁿ-kháu.


回聖經目錄