I-hut-só. 以 弗 所 書

1 2 3 4 5 6

1:1 Tùi Siōng-tè ê chí-ì chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, Pó-lô, phoe kià hō͘ tiàm Í-hut-só͘ chiah ê sèng-tô͘, tiong-sìn tī Ki-tok Iâ-so͘ ê;
1:2 goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:3 Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Siōng-tè, iā sī I ê Pē, tit-tio̍h o-ló; I tī Ki-tok bat siúⁿ-sù lán tī thiⁿ-ni̍h ta̍k hāng sio̍k tī sîn ê hok-khì;
1:4 chiū-sī chiàu I chhòng-chō sè-kan ê tāi-seng tī Ki-tok kéng lán, hō͘ lán tī I ê bīn-chêng chiâⁿ-chòe sèng, bô thang hiâm;
1:5 I chiàu I ê chí-ì só͘ hoaⁿ-hí ê, ēng jîn-ài tāi-seng tiāⁿ-tio̍h lán tùi Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h chòe kiáⁿ, lâi kui tī I,
1:6 hō͘ I un-tián ê êng-kng tit-tio̍h o-ló; chit ê un-tián chiū-sī I tī só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ siúⁿ-sù lán ê;
1:7 tiàm-tī I lán tùi I ê huih tit-tio̍h sio̍k-hôe, sià-bián chōe-kòa, chiàu I un-tián ê pù-ū;
1:8 I chiong chit ê un-tián, ēng ta̍k iūⁿ ê tì-hūi kap kiàn-sek, siúⁿ-sù lán kàu móa-móa;
1:9 í-keng hō͘ lán chai I chí-ì ê ò-biāu, chiàu I ê hó-ì, chiū-sī I tī pún-sin só͘ tāi-seng tiāⁿ-tio̍h ê,
1:10 beh tī chiah ê ji̍t-kî oân-móa ê sî, siat-hoat hō͘ bān mi̍h, put-lūn tī thiⁿ-ni̍h ê tī tōe-ni̍h ê, lóng tī Ki-tok lâi ha̍p-it;
1:11 tiàm-tī I lán iā chiâⁿ-chòe ke-gia̍p, chiū-sī tāi-seng siū tiāⁿ-tio̍h ê, chiàu hit ê thàn ka-kī ê chí-ì kiâⁿ bān-hāng-ū ê ê ì-sù,
1:12 beh hō͘ I ê êng-kng tùi goán tāi-seng ǹg-bāng tī Ki-tok ê lâng tit-tio̍h o-ló;
1:13 tiàm-tī I lín iā í-keng thiaⁿ-kìⁿ chin-lí ê tō, kiù lín ê hok-im, kì-jiân sìn chiū tiàm-tī I ū siū só͘ èng-ún ê Sèng Sîn khàm-ìn,
1:14 I chiū-sī chòe lán sêng-chiap gia̍p ê chún-tǹg, kàu Siōng-tè só͘ tit-tio̍h ê gia̍p sio̍k-hôe, hō͘ I ê êng-kng tit-tio̍h o-ló.
1:15 In-ūi án-ni góa kì-jiân thiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan tī Chú Iâ-so͘ ê sìn, kap hián-chhut tī chèng sèng-tô͘ ê jîn-ài,
1:16 chiū ūi-tio̍h lín kám-siā bô soah, kî-tó ê sî siàu-liām lín;
1:17 kiû lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Siōng-tè, êng-kng ê Pē, siúⁿ-sù lín tì-hūi khé-sī ê Sîn, lâi chhim bat Siōng-tè;
1:18 lín ê sim-ba̍k tit-tio̍h kng-bêng, hō͘ lín chai I tiàu lâng só͘ ǹg-bāng ê sī cháiⁿ-iūⁿ, I ê gia̍p tī sèng-tô͘ tiong êng-kng ê pù-ū kàu cháiⁿ-iūⁿ,
1:19 koh chai I ê koân-lêng ǹg tī lán chiah ê sìn ê lâng tōa kàu cháiⁿ-iūⁿ,
1:20 chiàu I chêng só͘ bat kiâⁿ tī Ki-tok tōa koân-lêng tōa khùi-la̍t ê kong-iōng, hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, tī thiⁿ-ni̍h chē I ê tōa pêng,
1:21 pôaⁿ-kè lóng-chóng pān chèng-sū ê, chiáng-koân ê, châi-lêng ê, tī-lí ê, kap it-chhè só͘ hō ê miâ, m̄ nā tī kim-sè iā tī lâi-sè, lóng pôaⁿ-kè hn̄g-hn̄g;
1:22 koh hō͘ bān-hāng-ū hâng-ho̍k tī I ê kha-ē, koh chiong I chòe koán bān-ū ê thâu, lâi siúⁿ-sù kàu-hōe;
1:23 kàu-hōe sī I ê seng-khu, I só͘ chhiong-móa ê; I iā sī ēng bān ū chhiong-móa bān ū ê.


回聖經目錄