Thoân-tō傳 道 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


1:1 Tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe-ông, Tāi-pi̍t ê kiáⁿ, Thoân-tō ê ōe.
1:2 Thoân-tō--ê kóng, Khang-hu ê khang-hu; khang-hu ê khang-hu; hoān-sū lóng sī khang-hu.
1:3 Lâng it-chhè ê tio̍h-bôa, chiū-sī i tī ji̍t-kng ê ē-bīn só͘ tio̍h-bôa-ê ū sím-mi̍h lī-ek ah?
1:4 Chi̍t-tāi kè-khì, koh chi̍t-tāi lâi, chóng-sī tōe iû-goân tī-teh.
1:5 Ji̍t-chhut, ji̍t-lo̍h, kín-kín cháu tò-tńg i só͘ chhut-lâi ê só͘-chāi.
1:6 Hong chhe ǹg lâm, koh tò-tńg ǹg pak, tńg-se̍h bô soah, iā tò-tńg tī i tńg-se̍h ê khoân.
1:7 Kang-hô lóng lâu-lo̍h hái, chóng-sī hái iā bô móa; kang-hô lâu kàu toh-lo̍h, chiū koh lâu kàu hia.
1:8 Bān-sū lô-khó͘ kàu-ke̍k, lâng kóng bōe chīn; ba̍k-chiu khòaⁿ, khòaⁿ bōe pá, hī-khang thiaⁿ, thiaⁿ bōe tīⁿ.
1:9 Só͘ beh ū ê, sī chêng í-keng ū, só͘ beh chòe--ê sī chêng í-keng chòe; tī ji̍t-kng ê ē-bīn bô ū sin ê sū.
1:10 Kiám ū sím-mi̍h sū, lâng thang kí i kóng, Lí khòaⁿ chit-ê sī sin ê? Tī lán í-chêng ê sè-tāi, chá-chá í-keng ū lah.
1:11 Í-keng kè ê sè-tāi, bô lâng kì-tit; chiong-lâi ê sè-tāi, āu-lâi ê lâng iā bōe-kì-tit.
1:12 Góa Thoân-tō--ê, bat tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe Í-sek-lia̍t ông.
1:13 Góa choan-sim ēng tì-hūi gián-kiù chhâ-khó thiⁿ-ē só͘ chòe it-chhè ê sū, chiū chai Siōng-tè só͘ hō͘ lâng tio̍h-bôa--ê sī khó͘-thàng ê tio̍h-bôa.
1:14 Góa khòaⁿ-kìⁿ ji̍t-kng ê ē-bīn só͘ chòe it-chhè ê sū; khòaⁿ ah, lóng sī khang-hu, lóng sī lia̍h-hong.
1:15 Oan-khiau--ê bōe-ōe hō͘ i ti̍t, khoat-hām--ê bōe-ōe sǹg--tit.
1:16 Góa ê sim-lāi siūⁿ kóng, Khòaⁿ ah, góa tit-tio̍h tōa tì-hūi, iâⁿ-kè góa í-chêng it-chhè tī Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng; koh góa sim le̍k-kè chōe-chōe tì-sek kap chai-bat.
1:17 Góa choan-sim tì-ì ài chai tì-hūi, ài chai tian-kông kap gû-gōng, chiū chai che iā-sī lia̍h-hong.
1:18 In-ūi chōe-chōe tì-hūi chiū chōe-chōe hoân-ló, ke-thiⁿ chai-bat chiū ke-thiⁿ iu-siong.


回聖經目錄