Sin-bēng-kì_申 命 記

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1:1 Mô͘-se tī Iok-tàn gōa, tī khòng-iá Só͘-hut tùi-bīn ê A-la̍h-pa, chiū-sī tī Pa-lân, Tô-hut, La̍h-pan, Hap-sé-lio̍k, Tí-sat-hap ê tiong-kan, tùi Í-sek-lia̍t ê chèng-lâng só͘ kóng ê ōe, kì tī ē-tóe.
1:2 Tùi Hô-lia̍t keng-kè Se-jíⁿ soaⁿ ê lō͘ kàu Ka-te-su Pa-nî-a, ū cha̍p-it ji̍t ê lō͘-chām.
1:3 Tī tē sì-cha̍p nî, cha̍p-it ge̍h chhoe-it ji̍t, Mô͘-se chiàu Iâ-hô-hoa it-chhè só͘ bēng-lēng i ê, lóng kā Í-sek-lia̍t lâng kóng.
1:4 Hit-sî i í-keng phah-iâⁿ khiā-khí tī Hi-si̍t-pún ê A-mô͘-lī ông Se-hông, kap khiā-khí tī Í-tek-lâi, A-su-tha-lio̍k ê Pa-san ông Go̍k;
1:5 Mô͘-se tī Iok-tàn gōa ê Mô͘-ap tōe, khí-thâu thoân chit ê lu̍t-hoat kóng,
1:6 Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè tī Hô-lia̍t hoan-hù lán kóng, Lín khiā-khí chit ê soaⁿ í-keng kú lah;
1:7 tio̍h khí-sin oa̍t-tńg kàu A-mô͘-lī lâng ê soaⁿ-tōe, kap kūn-óa hia ê ta̍k só͘-chāi, tī A-la̍h-pa, tī soaⁿ-tōe, tī pîⁿ-iûⁿ, tī lâm-hng, iân-hái it-tài, Ka-lâm lâng ê tōe, kap Lī-pa-lùn, koh kàu tōa-hô, chiū-sī Pek-la̍h hô.
1:8 Taⁿ Góa ēng chit ê tōe pâi-lia̍t tī lín ê bīn-chêng, lín tio̍h ji̍p-khì tit-tio̍h i lâi chòe gia̍p, chiū-sī Iâ-hô-hoa tùi lín ê chó͘, A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Ngá-kok, chiù-chōa beh siúⁿ-sù in kap in ê hō͘-è ê tōe.
1:9 Hit-sî góa kā lín kóng, Lín ê chek-sêng, góa ka-kī chi̍t-ê tam-tng bōe khí.
1:10 Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè hō͘ lín ke-thiⁿ chōe-chōe, khòaⁿ ah, lín kin-á-ji̍t chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ hiah-chōe.
1:11 Goān Iâ-hô-hoa lín lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, hō͘ lín pí hiān-kim ke chheng-pē chōe, iā chiàu I só͘ èng-ún lín-ê sù-hok lín.
1:12 Lín ê tāng-tàⁿ, lín ê chek-sêng, kap lín ê oan-ke, góa ka-kī chi̍t-ê thái-thó tam-tng ōe khí ah?
1:13 Lín tio̍h chiàu ta̍k chi-phài kéng ū tì-hūi, ū kiàn-sek, ū bêng-bōng ê lâng, góa siat-li̍p in chòe lín ê siú-léng.
1:14 Lín ìn góa kóng, Lí só͘-kóng-ê sī hó, thang kiâⁿ-i.
1:15 Góa chiū chiong lín ta̍k chi-phài ê siú-léng, chiū-sī ū tì-hūi, ū bêng-bōng ê lâng, siat-li̍p in chòe siú-léng, chiū-sī chhian-chóng, peh-chóng, ngó͘-si̍p-hu-tióng, si̍p-hu-tióng, kap iú-si, chiàu lín ê chi-phài, lâi koán-lí lín.
1:16 Tng-sî góa bēng-lēng lín ê sím-phòaⁿ-koaⁿ kóng, Lín tī lín hiaⁿ-tī tiong sím-phòaⁿ, he̍k-sī lâng kap i ê hiaⁿ-tī, á-sī kap in tiong-kan ê chhut-gōa lâng, ū saⁿ-kò, tio̍h chiàu kong-tō phòaⁿ-toàn;
1:17 sím-phòaⁿ ê sî, m̄-thang khòaⁿ lâng ê gōa-māu, jio̍k kap kiông pîⁿ-pîⁿ tio̍h thiaⁿ i; m̄-thang kiaⁿ-ùi lâng; in-ūi sím-phòaⁿ sio̍k tī Siōng-tè; lín oh kái-koat ê sū, hō͘ i kàu góa chia, góa chiū phòaⁿ-toàn i.
1:18 Hit-sî góa chiong lín só͘ eng-kai kiâⁿ ê sū lóng bēng-lēng lín.
1:19 Lán chiàu Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè só͘ bēng-lēng lán ê, tùi Hô-lia̍t khí-sin, keng-kè lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ hit ê tōa koh thang kiaⁿ ê khòng-iá, lō͘ tùi A-mô͘-lī lâng ê soaⁿ-tōe; lán chiū kàu Ka-te-su Pa-nî-a.
1:20 Góa tùi lín kóng, Lín í-keng kàu Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè siúⁿ-sù lán A-mô͘-lī lâng ê soaⁿ-tōe.
1:21 Khòaⁿ ah, Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, í-keng chiong hit ê tōe pâi-lia̍t tī lí ê bīn-chêng; lí tio̍h chiàu Iâ-hô-hoa lí ê lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè só͘ tùi lí kóng ê, chiūⁿ-khì lâi tit-tio̍h i chòe-gia̍p; bo̍h-tit kiaⁿ, bo̍h-tit lún.
1:22 Hit-sî lín lóng chiū-kūn góa lâi kóng, Lán tio̍h chhe lâng tāi-seng khì, kā lán thau-khòaⁿ hit ê tōe, hê-hok lán, khòaⁿ lán tio̍h tùi sím-mi̍h lō͘ chiūⁿ-khì, sím-mi̍h siâⁿ ji̍p-khì.
1:23 Che ōe góa khòaⁿ chòe-hó; góa chiū tùi lín tiong-kan kéng cha̍p-jī lâng, múi chi-phài chi̍t lâng;
1:24 in chiū oa̍t-tńg-sin chiūⁿ soaⁿ-tōe khì, kàu Í-si̍t-kok ê soaⁿ-kok, thau-khòaⁿ i.
1:25 In chhiú-ni̍h the̍h hit só͘-chāi ê ké-chí, tòa lâi kàu lán hia, hê-hok lán kóng, Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lán-ê, sī hó ê thó͘-tōe.
1:26 Chóng-sī lín m̄-khéng chiūⁿ-khì, pōe Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè ê bēng-lēng;
1:27 koh tī lín ê pò͘-pîⁿ-lāi ai-oàn kóng, In-ūi Iâ-hô-hoa oàn-hūn lán, só͘-í chhōa lán chhut Ai-ki̍p tōe, beh chiong lán kau tī A-mô͘-lī lâng ê chhiú, châu-bia̍t lán.
1:28 Lán beh chiūⁿ-khì toh-lo̍h ah? Lán ê hiaⁿ-tī hō͘ lán sit-chì, kóng, Hia ê peh-sìⁿ pí lán khah tōa khah lò, siâⁿ khoah-tōa koh kian-kò͘, koâiⁿ kàu tú-thiⁿ; koh goán tī-hia khòaⁿ-kìⁿ A-la̍p cho̍k ê lâng.
1:29 Góa chiū tùi lín kóng, Bo̍h-tit lún, bo̍h-tit kiaⁿ in.
1:30 Kiâⁿ tī lín ê bīn-chêng ê Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, beh thòe lín kau-chiàn, chhin-chhiūⁿ I tī Ai-ki̍p ūi-tio̍h lín lâi kiâⁿ tī lín ba̍k-chiu-chêng it-chhè ê sū;
1:31 koh chhin-chhiūⁿ I kiâⁿ tī khòng-iá, tī-hia lí khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè tī lí it-chhè só͘ kiâⁿ ê lō͘ ū cháiⁿ-iūⁿ iāng lí, chhin-chhiūⁿ lâng iāng i ê kiáⁿ chi̍t-iūⁿ, kàu lín kàu tī chit ê só͘-chāi.
1:32 Chóng-sī lín tī chit ê sū m̄-sìn Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè;
1:33 I tī lō͘-ni̍h, tī lín ê thâu-chêng teh kiâⁿ, kā lín chhē an-iâⁿ ê só͘-chāi; mî-sî ēng hé, ji̍t-sî ēng hûn, chí-sī lín só͘ tio̍h kiâⁿ ê lō͘.
1:34 Iâ-hô-hoa thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe ê siaⁿ, chiū siū-khì, chiù-chōa kóng,
1:35 Chit ê pháiⁿ sè-tāi ê lâng koat-toàn bô chi̍t-ê ōe khòaⁿ-kìⁿ Góa chiù-chōa siúⁿ-sù lín lia̍t-chó͘ ê hó-tōe;
1:36 chí-ū Iâ-hu-nî ê kiáⁿ Ka-le̍k beh tit-tio̍h khòaⁿ-kìⁿ; koh Góa beh ēng i só͘ ta̍h-tio̍h ê tōe siúⁿ-sù i, kap i ê kiáⁿ-sun; in-ūi i choan-sim tè Iâ-hô-hoa.
1:37 Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘ iā siū-khì góa, kóng, Lí iā bōe tit-tio̍h ji̍p hit ê só͘-chāi;
1:38 kun-sûi lí ê, Lùn ê kiáⁿ Iok-su-a, i beh ji̍p-khì hia; lí tio̍h ióng-chòng i ê sim-chì, in-ūi i beh hō͘ Í-sek-lia̍t lâng sêng-chiap hit ê só͘-chāi;
1:39 koh lín ê gín-ná, chiū-sī lín só͘ kóng beh siū-lia̍h-ê, kap kin-á-ji̍t lín hiah-ê bōe hiáu hó-pháiⁿ ê kiáⁿ-jî, beh ji̍p-khì hia; Góa beh chiong hit só͘-chāi hō͘ in, in beh tit-tio̍h chòe-gia̍p;
1:40 lūn-kàu lín, lín tio̍h oa̍t-tò-tńg khí-sin, tùi Âng-hái ê lō͘ khì khòng-iá.
1:41 Hit-sî lín ìn góa kóng, Goán tek-chōe Iâ-hô-hoa; taⁿ goán beh chiàu Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè it-chhè só͘ bēng-lēng ê, chiūⁿ-khì kau-chiàn. Tùi hit-tia̍p lín ta̍k-lâng tòa kun-khì, sûi-piān chiūⁿ-khì soaⁿ-tōe.
1:42 Iâ-hô-hoa kā góa kóng, Lí tio̍h kā in kóng, M̄-thang chiūⁿ-khì, iā m̄-thang kau-chiàn; in-ūi Góa bô tī lín tiong-kan, kiaⁿ-liáu lín thâi-su tùi-te̍k.
1:43 Góa chiū kā lín kóng; chóng-sī lín m̄ thiaⁿ-thàn, pōe-ge̍k Iâ-hô-hoa ê bēng-lēng, chū-choan chiūⁿ-khì soaⁿ-tōe.
1:44 Tiàm tī soaⁿ-ni̍h ê A-mô͘-lī lâng chiū chhut-lâi kong-kek lín, chhin-chhiūⁿ phang tui-kóaⁿ lín chi̍t-poaⁿ, tī Se-jíⁿ thâi-iâⁿ lín, ti̍t-kàu Hô-jíⁿ-má.
1:45 Lín chiū tò-tńg lâi, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng thî-khàu; chóng-sī Iâ-hô-hoa m̄-thiaⁿ lín ê siaⁿ, iā m̄ àⁿ hī-khang ǹg lín.
1:46 Lín chiū tiàm tī Ka-te-su chōe-chōe ji̍t, chiàu lín tiàm tī-hia ê ji̍t.


回聖經目錄