Tàn-í-lí 但 以 理 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1:1 Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng chē-ūi tē-saⁿ-nî, Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng, ûi lâi kong-kek i.
1:2 Chú ēng Iû-tāi ông Iok-ngá-kèng kap Siōng-tè chhù-lāi khì-kū ê chi̍t-hūn kau tī i ê chhiú; i chiong in tòa kàu Sī-ná ê tōe, ji̍p i ê siōng-tè ê chhù, ēng hiah ê khì-kū hē tī i ê siōng-tè ê khò͘-pâng-lāi.
1:3 Ông hoan-hù thài-kàm-tiúⁿ, A-si-pí-ná, tio̍h tùi Í-sek-lia̍t ê ông-chhin kap kùi-cho̍k ê tiong-kan tòa kúi-nā lâng lâi;
1:4 chiū-sī siàu-liân, bô hâ-chhû, bīn-māu súi, ū chhang-miâ tì-sek, thong-ta̍t ta̍k-iūⁿ ê ha̍k-būn, bêng-pe̍k kek-tì, kàu-gia̍h thang kun-sûi tī ông-kiong ê, tio̍h kà-sī in Ka-le̍k-tí lâng ê bûn-ha̍k kap giân-gú.
1:5 Ông chiū hun-phài chiong ông só͘ chia̍h ê hó-mi̍h kap só͘ lim ê chiú, múi-ji̍t hō͘ in chi̍t-hūn, pôe-iúⁿ in saⁿ-nî kú; jiân-āu hō͘ in kun-sûi tī ông ê bīn-chêng.
1:6 In tiong-kan ū Iû-tāi cho̍k ê lâng, Tān-í-lí, Hap-ná-nî-ngá, Bí-sa-lī, A-sat-lī-ngá.
1:7 Thài-kàm-tiúⁿ kā in hō-miâ; chheng Tān-í-lí chòe Pek-thê-sa-sat; chheng Hap-ná-nî-ngá chòe Sa-tek-la̍h; chheng Bí-sa-lī chòe Bí-soah; chheng A-sat-lī-ngá chòe A-pek-nî-ko.
1:8 Chóng-sī Tān-í-lí li̍p-chì bô beh ēng ông ê hó-mi̍h kap i só͘ lim ê chiú phah lah-sap ka-kī, só͘-í kiû thài-kàm-tiúⁿ iông-ún i bián-tit phah lah-sap ka-kī.
1:9 Siōng-tè hō͘ Tān-í-lí tī thài-kàm-tiúⁿ ê bīn-chêng tit-tio̍h un-hūi lîn-bín.
1:10 Thài-kàm-tiúⁿ kā Tān-í-lí kóng, Góa kiaⁿ-ùi góa ê chú, góa ê ông; i í-keng hun-phài lín ê lim-chia̍h; thái-thó thang hō͘ i khòaⁿ-kìⁿ lín ê bīn-māu khah-su lín tâng-nî ê siàu-liân lâng ah? nā án-ni, chiū hō͘ góa ê thâu-khak oh-tit pó-choân tī ông ê bīn-chêng.
1:11 Thài-kàm-tiúⁿ ū phài chi̍t ê kam(**kàm)-hō͘--ê koán-lí Tān-í-lí, Hap-ná-nî-ngá, Bí-sa-lī, A-sat-lī-ngá;
1:12 Tān-í-lí tùi i kóng, Kiû lí chhì-khòaⁿ lí chiah ê lô͘-po̍k cha̍p-ji̍t-kú, hō͘ goán chia̍h-chhài lim-chúi.
1:13 Jiân-āu lí thang khòaⁿ goán ê bīn-māu kap hiah ê chia̍h ông hó-mi̍h ê siàu-liân lâng ê bīn-māu; chiū chiàu lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, khoán-thāi lí chiah ê lô͘-po̍k.
1:14 Chit ê sū i ū ún-chún in, chhì in cha̍p-ji̍t kú.
1:15 Cha̍p-ji̍t-āu khòaⁿ-kìⁿ in ê bīn-māu pí hiah ê chia̍h ông ê hó-mi̍h ê siàu-liân lâng koh khah súi khah phauh.
1:16 Tùi án-ni kam-hō͘ chiū thiat--khì só͘ hō͘ in ê hó-mi̍h só͘ tio̍h lim ê chiú, hō͘ in chia̍h chhài.
1:17 Chí(**cHIT) sì ê siàu-liân lâng, Siōng-tè hō͘ in tī ta̍k-iūⁿ ê bûn-jī, ha̍k-būn, chhang-miâ, tì-sek; Tān-í-lí koh bêng-pe̍k ta̍k-iūⁿ ê īⁿ-siōng kap bāng-kìⁿ ê tiāu-thâu.
1:18 Ông só͘ tiāⁿ-tio̍h chhōa in ji̍p--khì ê ji̍t í-keng kàu, thài-kàm-tiúⁿ chiū chhōa in ji̍p-khì kàu Nî-pò͘-kah-nî-sat ê bīn-chêng.
1:19 Ông kap in kóng-ōe, tī in chèng-lâng ê tiong-kan khòaⁿ bô chi̍t-ê ōe pí-tit Tān-í-lí, Hap-ná-nî-ngá, Bí-sa-lī, A-sat-lī-ngá; só͘-í in tit-tio̍h khiā tī ông ê bīn-chêng.
1:20 Ông kìⁿ ū só͘ mn̄g in ê sū, chiū chai in ê tì-hūi chhang-miâ pí thong-kok ê phok-sū kap su̍t-sū iâⁿ-kè cha̍p-pē.
1:21 Tān-í-lí kàu Kó͘-lia̍t ông goân--nî iáu tī-teh.


回聖經目錄