Ko-lô-se 歌 羅 西 書

1 2 3 4

1:1 Tùi Siōng-tè ê chí-ì chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, Pó-lô, kap hiaⁿ-tī Thê-mô͘-thài,
1:2 phoe kià hō͘ Ko-lô-se tiàm-tī Ki-tok ê sèng-tô͘, tiong-sìn ê hiaⁿ-tī: goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:3 Goán siông-siông thòe lín kî-tó, kám-siā Siōng-tè chiū-sī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē,
1:4 in-ūi bat thiaⁿ-kìⁿ lín tī Ki-tok Iâ-so͘ ê sìn, kap ǹg lóng-chóng ê sèng-tô͘ só͘ ū ê thiàⁿ,
1:5 in-ūi só͘ kā lín khǹg tī thiⁿ-ni̍h ê ǹg-bāng, chiū-sī lín chêng tī hok-im chin-lí ê tō só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê;
1:6 chit ê hok-im í-keng kàu tī lín; chhin-chhiūⁿ tī piàn sè-kan teh kiat ké-chí, iā ná tōa châng, chhin-chhiūⁿ tī lín tiong-kan chi̍t iūⁿ, tùi lín bat thiaⁿ-kìⁿ iā chin-si̍t chai Siōng-tè ê un-tián hit ji̍t;
1:7 chhin-chhiūⁿ lín tùi Í-pa-hut só͘ ha̍k-si̍p ê, i sī goán só͘ thiàⁿ tâng chòe lô͘-po̍k ê, iā ūi-tio̍h goán chòe Ki-tok tiong-sìn ê chhe-ēng;
1:8 i iā bat chiong lín tī Sèng Sîn ê jîn-ài pò goán chai.
1:9 Só͘-í goán tùi thiaⁿ-kìⁿ ê ji̍t, thòe lín kî-tó khún-kiû bô soah, goān lín tī sîn-lêng ta̍k iūⁿ ê tì-hūi kap lêng-thong, tit-tio̍h chai I ê chí-ì kàu móa-móa,
1:10 hō͘ lín só͘ kiâⁿ ha̍p tī Chú, hoān sū hō͘ I hoaⁿ-hí, tī ta̍k hāng hó-sū kiat ké-chí, koh bat Siōng-tè ná kú ná chìn-pō͘;
1:11 koh chiàu I êng-kng ê khùi-la̍t, ēng ta̍k iūⁿ ê koân-lêng hō͘ lín ū koân-lêng, tì-kàu lín hoān sū hoaⁿ-hí thun-lún khoan-iông;
1:12 koh kám-siā Pē, in-ūi I hō͘ lán kham-tit ū hūn sèng-tô͘ ê gia̍p tī kng-bêng ê só͘-chāi;
1:13 I í-keng kiù lán thoat-lī o͘-àm ê koân-sè, lâi poaⁿ-sóa lán ji̍p I só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ ê kok;
1:14 tiàm-tī I lán tit-tio̍h sio̍k-hôe, chiū-sī lán ê chōe sià-bián;
1:15 I sī bōe tit thang khòaⁿ-kìⁿ ê Siōng-tè ê siōng, I sī thâu chi̍t ê siⁿ ê, tī lóng-chóng siū chhòng-chō ê ê tāi-seng;
1:16 in-ūi bān mi̍h tī I lâi chhòng-chō, tī thiⁿ-ni̍h kap tī tōe-ni̍h ê, ū thang khòaⁿ-kìⁿ kap bô thang khòaⁿ-kìⁿ ê, he̍k-sī chō-ūi ê, he̍k-sī tī-lí ê, he̍k-sī pān chèng-sū ê, he̍k-sī chiáng-koân ê, bān-hāng-ū lóng sī tùi I, iā ūi-tio̍h I, chiah siū chhòng-chō.
1:17 I tī bān-hāng-ū ê tāi-seng; bān-hāng-ū tiàm-tī I lâi saⁿ-kap khiā-chāi.
1:18 I sī seng-khu ê thâu, seng-khu chiū-sī kàu-hōe; I sī goân-khí-thâu, tùi sí-lâng tiong khí-lâi ê thâu chi̍t ê siⁿ ê, hō͘ I tī bān-hāng-ū tiong chòe tē it.
1:19 In-ūi Pē hoaⁿ-hí hō͘ it-chhè ê hong-sēng tiàm-tī I;
1:20 í-keng chiong I si̍p-jī-kè ê huih lâi sêng-chiū hô-pêng, chiū tùi I hō͘ bān-hāng-ū kap I pún-sin koh-chài hô, he̍k-sī tōe-chiūⁿ ê, he̍k-sī tī thiⁿ-ni̍h ê, lóng sī tùi I.
1:21 Koh lín pêng-sò͘ tī pháiⁿ ê só͘ kiâⁿ kap Siōng-tè keh-tn̄g, sim-lāi chòe tùi-te̍k,
1:22 taⁿ I tī I jio̍k-thé ê seng-khu, tùi I ê sí, í-keng hō͘ lín koh-chài hô, beh hō͘ lín chiah-ê chiâⁿ-sèng, bô hâ-chhû bô thang hiâm ê, khiā tī I ê bīn-chêng;
1:23 nā lín tn̂g-tn̂g tiàm-tī sìn, ū tōe-ki koh kian-kò͘, bô siū iô-tāng, lâi lī-khui hok-im ê ǹg-bāng, che hok-im chiū-sī lín só͘ bat thiaⁿ-kìⁿ ê, koh sī thoân tī thiⁿ-ē lóng-chóng siū chhòng-chō ê ê tiong-kan; góa Pó-lô í-keng siat-li̍p chòe i ê chhe-ēng.
1:24 Taⁿ góa ūi-tio̍h lín siū chiah ê kan-khó͘ sī hoaⁿ-hí; góa ūi-tio̍h Ki-tok ê seng-khu chiū-sī kàu-hōe, tī góa ê jio̍k-thé, pó͘-móa I só͘ bē ū chīn ê hoān-lān;
1:25 góa siat-li̍p chòe chit ê kàu-hōe ê chhe-ēng, chiàu Siōng-tè ūi-tio̍h lín só͘ kau-hù góa ê chit-hūn, lâi oân-móa Siōng-tè ê tō-lí,
1:26 chiū-sī bān sè bān tāi í-lâi só͘ khǹg-ba̍t ê ò-biāu; taⁿ í-keng hián-bêng tī I ê sèng-tô͘;
1:27 Siōng-tè ài beh hō͘ in chai chit ê ò-biāu ê êng-kng tī gōa-pang tiong ū jōa pù-ū, chiū-sī Ki-tok tiàm-tī lín, chòe êng-kng ê ǹg-bāng ê;
1:28 goán thoân I, ēng ta̍k iūⁿ ê tì-hūi khó͘-khǹg ta̍k lâng, kà-sī ta̍k lâng, beh hiàn ta̍k lâng tiàm-tī Ki-tok lâi oân-choân.
1:29 Ūi-tio̍h chit-ê góa tio̍h-bôa, chiàu I chhut-la̍t kiâⁿ tī góa lāi-bīn ê kong-iōng lâi cheng-chiàn.回聖經目錄