A-mô.-sū 阿 摩 司 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1:1 Thê-ko-a bo̍k-chiá-tiong A-mô͘-sū ê ōe. Chiah ê ōe chiū-sī tī Iû-tāi ông O͘-se-a nî-kan, Í-sek-lia̍t ông Iok-hat ê kiáⁿ Iâ-lô-pho-àm ê nî-kan, tōe-tāng í-chêng nn̄g-nî, só͘ khòaⁿ-kìⁿ koan-hē Í-sek-lia̍t ê sū.
1:2 I kóng, Iâ-hô-hoa tùi Sek-an âu-kiò, tùi Iâ-lō͘-sat-léng chhut I ê siaⁿ; bo̍k-chiá ê chháu-tiûⁿ pi-ai, Ka-bi̍t ê soaⁿ-téng ko͘-tâ.
1:3 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Tāi-má-sek hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi i ēng phah gō͘-kak ê thih-khì phah Ki-lia̍t.
1:4 Góa beh kàng-hé tī Hap-siat ê ke, sio-bia̍t Piān-hap-ta̍t ê kiong-tiān.
1:5 Góa beh chám-tn̄g Tāi-má-sek ê mn̂g-kông, chián-tû A-bûn pîⁿ-iûⁿ khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap Pek-i-tiân chiáng-koân-pèng--ê; A-lân lâng beh siū-lia̍h kàu Kiat-jíⁿ; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:6 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Ka-sat hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in lia̍h kui-cho̍k ê peh-sìⁿ kau hō͘ Í-tong.
1:7 Góa beh kàng-hé tī Ka-sat ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān.
1:8 Góa beh chián-tû A-si̍t-tu̍t khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap A-si̍t-ki-lûn chiáng-koân-pèng--ê; ia̍h beh oa̍t-tńg chhiú kong-kek Í-kek-lûn; Hui-lī-sū lâng só͘ chhun--ê, beh lóng bia̍t-bô; che sī Chú Iâ-hô-hoa kóng--ê.
1:9 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Chhui-lô hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in chiong kui-cho̍k ê peh-sìⁿ kau hō͘ Í-tong, ia̍h bô kì-liām hiaⁿ-tī ê bêng-iok.
1:10 Góa beh kàng-hé tī Chhui-lô ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān.
1:11 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h Í-tong hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi i kia̍h-to tui-jip i ê hiaⁿ-tī, lóng bô lîn-bín; i ê siū-khì béng-lia̍t, hoat-chhut bô soah, éng-oán khǹg siū-khì.
1:12 Góa beh kàng-hé tī Thê-bān, sio-bia̍t Pho-su-la̍h ê kiong-tiān.
1:13 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Ūi-tio̍h A-bûn-cho̍k hoān-chōe kàu saⁿ-pái, ia̍h kàu sì-pái, Góa bô beh bián i ê hêng-hoa̍t; in-ūi in phòa-khui Ki-lia̍t ū sin-īn ê hū-jîn-lâng, beh khui-khoah in ê kéng-kài.
1:14 Góa beh tī kau-chiàn hoah-hiàm ê ji̍t, kńg-lê-hong kông-hong ê ji̍t, khí-hé tī La̍h-pa ê siâⁿ-chhiûⁿ, sio-bia̍t i ê kiong-tiān.
1:15 In ê ông kap i hiah ê siú-léng, beh chòe chi̍t-ē hō͘ lâng lia̍h-khì; che sī Iâ-hô-hoa kóng--ê.回聖經目錄