Sù-tô. Hēng-toān 使 徒 行 傳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1:1 Thê-o-hui-lô ah, góa í-keng chiong Iâ-so͘ tùi khí-thâu só͘ kiâⁿ só͘ kà-sī ê,
1:2 ti̍t-kàu I thok-tiōng Sèng Sîn bēng-lēng só͘ kéng ê sù-tô͘ liáu-āu siū chih-chiap chiūⁿ thiⁿ ê ji̍t, ta̍k hāng kì-chài tī chêng ê chheh.
1:3 I siū hāi liáu-āu, bat ēng chōe-chōe pîn-kù, tī sì-cha̍p ji̍t ê tiong-kan, chhut-hiān hō͘ sù-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ, lâi hián-bêng I ka-kī sī oa̍h, sòa káng-lūn Siōng-tè kok ê sū.
1:4 I kap in chū-chi̍p ê sî, bēng-lēng in, kóng, M̄-thang lī-khui Iâ-lō͘-sat-léng, tio̍h thèng-hāu Pē só͘ èng-ún ê, chiū-sī lín bat tùi góa thiaⁿ-kìⁿ ê;
1:5 in-ūi Iok-hān ēng chúi kiâⁿ sóe-lé; to̍k-to̍k lín, koh bô kúi ji̍t, beh tī Sèng Sîn siū sóe.
1:6 Án-ni in chū-chi̍p ê sî, mn̄g I, kóng, Chú ah, lí tī chit sî beh chiong kok ho̍k-tò hō͘ Í-sek-lia̍t mah?
1:7 I chiū kā in kóng, Pē só͘ hē tī I ka-kī koân-lāi ê sî kap kî m̄ sī lín só͘ thang chai.
1:8 To̍k-to̍k Sèng Sîn lîm-kàu lín ê sî, lín beh tit-tio̍h châi-lêng; koh tī Iâ-lō͘-sat-léng, piàn Iû-thài, kap Sat-má-lī-a, ti̍t-kàu tōe ke̍k, beh chòe góa ê kan-chèng.
1:9 Chiah ê ōe kóng liáu, in teh khòaⁿ ê sî, Iâ-so͘ siū kú-khí chiūⁿ thiⁿ; ū hûn chih-chiap I, in chiū khòaⁿ bōe kìⁿ.
1:10 I khì ê sî, in ǹg thiⁿ chù-ba̍k khòaⁿ, hut-jiân ū nn̄g lâng chhēng pe̍h saⁿ, khiā tī sin-piⁿ;
1:11 kóng, Ka-lī-lī lâng ah, siáⁿ-sū khiā-teh khòaⁿ thiⁿ? Chit ê Iâ-so͘ lī-pia̍t lín siū chih-chiap chiūⁿ thiⁿ, lín khòaⁿ I án-ni chiūⁿ thiⁿ, I ia̍h beh chiàu án-ni lâi.
1:12 Hit sî in tùi hit ê miâ kiò Kaⁿ-ná ê soaⁿ tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng, chit ê soaⁿ kūn Iâ-lō͘-sat-léng, saⁿ lī-khui ū an-hioh-ji̍t ê lō͘-chām.
1:13 Í-keng ji̍p, chiū chiūⁿ in só͘ tòa ê lâu-téng; ū Pí-tek, Iok-hān, Ngá-kok, An-tek-lia̍t, Hui-le̍k kap To-má, Pa-to-lô-mái kap Má-thài, A-le̍k-hui ê kiáⁿ Ngá-kok kap Se-lô-tí ê Se-bûn, kap Ngá-kok ê kiáⁿ Iû-tāi.
1:14 Chiah ê lâng, kap kúi-nā ê hū-jîn-lâng, í-ki̍p Iâ-so͘ ê lāu-bú Má-lī-a, chham I ê hiaⁿ-tī, lóng tâng-sim choan-bū kî-tó.
1:15 Tong-sî tâng chū-chi̍p ê chèng lâng iok-lio̍k chi̍t-pah jī-cha̍p miâ, Pí-tek tī hiaⁿ-tī tiong khiā-khí lâi kóng,
1:16 Hiaⁿ-tī ah, Sèng Sîn chioh Tāi-pi̍t ê chhùi só͘ chhàm-gú chhōa lâng lia̍h Iâ-so͘ ê Iû-tāi ê, chit ê sèng-keng èng-giām sī eng-kai.
1:17 In-ūi i bat kap goán tâng-lia̍t, koh tī chit ê kang ia̍h ū hūn.
1:18 (Taⁿ chit lâng ēng i kiâⁿ put-gī só͘ tit-tio̍h ê kang-chîⁿ lâi bóe hn̂g; seng-khu phak-lo̍h-lâi, pak-tó͘ piak-li̍h, tn̂g-á lóng lâu-chhut.
1:19 Tiàm-tī Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng lóng chai; só͘-í chiàu in ê khiuⁿ-kháu kiò hit khu hn̂g chòe A-kek-tāi-má, chiū-sī Huih-hn̂g )
1:20 In-ūi Si-phian kì-chài, kóng, Hō͘ i ê chhù pha-hng, Bô lâng tī hia khiā: koh kóng, I kàm-tok ê chit hō͘ pa̍t lâng tam-tng.
1:21 Só͘-í Chú Iâ-so͘ tī lán tiong-kan chhut-ji̍p ê sî,
1:22 tùi Iok-hān kiâⁿ sóe-lé khí, kàu Iâ-so͘ lī-pia̍t lán siū chih-chiap ê ji̍t, só͘ ū siông-siông kap goán chòe-phōaⁿ ê lâng, tī in tiong-kan tio̍h ū chi̍t-ê kap goán saⁿ-kap chòe I koh-oa̍h ê kan-chèng.
1:23 Tùi án-ni kú nn̄g lâng, chiū-sī Iok-sek, kiò chòe Pa-sat-pa, ia̍h miâ Iû-sū-to͘, koh chi̍t-ê sī Má-thê-a.
1:24 Chiū kî-tó, kóng, Chú ah, lí sī bat chèng lâng ê sim ê, tī chit nn̄g lâng tiong chí-bêng tá-lo̍h chi̍t lâng sī lí só͘ kéng ê,
1:25 lâi ū hūn tī chit ê kang, kap sù-tô͘ ê chit, chiū-sī Iû-tāi só͘ lī-khui beh khì i ka-kī ê só͘-chāi ê.
1:26 Tùi án-ni kā in liam-khau; liam-tio̍h Má-thê-a; i chiū kap cha̍p-it ê sù-tô͘ tâng lia̍t.


回聖經目錄