Thiap-sat-lô-nî-ka hō. 帖 撒 羅 尼 迦 後 書

1 2 3

1:1 Pó-lô kap Se-lah í-ki̍p Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ Thiap-sat-lô-nî-ka lâng ê kàu-hōe, chiū-sī tiàm-tī lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê:
1:2 goān lín tùi Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:3 Hiaⁿ-tī ah, goán eng-kai ūi-tio̍h lín siông-siông kám-siā Siōng-tè, che pún sī ha̍p-gî ê, in-ūi lín ê sìn it-hoat tióng-tōa, koh lín chèng lâng ta̍k ê saⁿ-thiàⁿ ê sim lóng chhiong-chiok;
1:4 tì-kàu goán tī Siōng-tè chiah ê kàu-hōe chiong lín lâi khoa-kháu, in-ūi lín tī it-chhè ê khún-tio̍k kap só͘ siū ê hoān-lān tiong, ū chûn thun-lún kap sìn ê sim;
1:5 che chiū-sī Siōng-tè kong-gī sím-phòaⁿ bêng ê pîn-kù, hō͘ lín thang sǹg chòe ōe kham-tit tī Siōng-tè ê kok, chiū-sī lín ūi-tio̍h i siū-khó͘ ê.
1:6 In-ūi Siōng-tè chiàu kong-gī, beh ēng hoān-lān pò-èng hiah ê hō͘ lín tú-tio̍h hoān-lān ê lâng,
1:7 iā beh hō͘ lín chiah ê siū hoān-lān ê lâng kap goán tâng tit-tio̍h an-hioh, chiū-sī tī Chú Iâ-so͘ kap I ū koân-lêng ê thiⁿ-sài, tī hé-iām tiong,
1:8 tùi thiⁿ hián-hiān ê sî, lâi pò-oan tī hiah ê m̄ bat Siōng-tè kap m̄ sūn-ho̍k lán ê Chú Iâ-so͘ ê hok-im ê;
1:9 chit hō lâng beh siū hêng-hoa̍t, chiū-sī éng-oán ê bia̍t-bô, lī-khui Chú ê bīn-chêng kap I koân-lêng ê êng-kng,
1:10 tng Chú lîm-kàu ê ji̍t, chiū-sī I beh tī chiah ê sèng-tô͘ tit-tio̍h êng-kng, iā tī hit ji̍t I beh tī lóng-chóng sìn ê lâng tit-tio̍h o-ló, in-ūi goán tùi lín só͘ kan-chèng ê lín ū sìn.
1:11 Ūi-tio̍h án-ni goán iā siông-siông thòe lín kî-tó, goān lán ê Siōng-tè khòaⁿ lín chòe ōe kham-tit tī só͘ siū ê tiàu, koh ēng koân-lêng lâi oân-móa it-chhè só͘ him-bō͘ ê hó, kap tùi sìn só͘ chòe ê kang,
1:12 hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ tī lín tit-tio̍h êng-kng, lín iā tī I tit-tio̍h êng-kng, chiàu lán ê Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un.


回聖經目錄