Thê-mô.-thài hō. 提 摩 太 後 書

1 2 3 4

1:1 Tùi Siōng-tè ê chí-ì, chiàu tī Ki-tok Iâ-so͘ oa̍h-miā ê èng-ún, chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘ Pó-lô,
1:2 phoe kià hō͘ góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ Thê-mô͘-thài; goān lí tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ tit-tio̍h un-tián, lîn-bín, pêng-an.
1:3 Góa kám-siā Siōng-tè, chiū-sī góa sòa-chiap lia̍t-chó͘, ēng chheng-khì ê liông-sim só͘ ho̍k-sāi ê, tī kî-tó ê sî góa siàu-liām lí bô soah,
1:4 kì-tit lí ê lâu ba̍k-sái, mî-ji̍t him-bō͘ kìⁿ-tio̍h lí, hō͘ góa móa-sim hoaⁿ-hí;
1:5 liām-tio̍h lí sim-lāi bô ké ê sìn, chit ê sìn sī tāi-seng tiàm-tī lí ê gōa-má Lô-í, kap lí ê lāu-bú Iú-nî-ki, góa chhim sìn chit ê sìn iā sī tiàm-tī lí.
1:6 Ūi-tio̍h chit ê iân-kò͘ góa tiám-chhíⁿ lí, ài lí chiong Siōng-tè tùi góa ê hōaⁿ chhiú só͘ hō͘ lí ê un-sù koh hùn-chì, chhin-chhiūⁿ hō͘ hé koh iām chi̍t iūⁿ.
1:7 In-ūi Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù lán ê, m̄ sī kiaⁿ-hiâⁿ ê sim-sîn, chiū-sī koân-lêng, jîn-ài, siú-kí ê sim-sîn.
1:8 Só͘-í kā lán ê Chú chòe kan-chèng, bo̍h-tit lia̍h-chòe kiàn-siàu, iā bo̍h-tit lia̍h góa chòe Chú ê siû-hoān lâi kiàn-siàu; tio̍h chiàu Siōng-tè ê koân-lêng ūi-tio̍h hok-im saⁿ-kap siū-khó͘;
1:9 I kiù lán, ēng sèng ê tiàu tiàu lán, m̄ sī chiàu lán ê kiâⁿ-chòe, sī chiàu I ka-kī ê chí-ì kap un-tián, chit ê un-tián chiū-sī éng sè-tāi ê tāi-seng tī Ki-tok Iâ-so͘ siúⁿ-sù lán ê,
1:10 nā-sī hiān-kim tùi lán ê Kiù-chú Ki-tok Iâ-so͘ ê hián-hiān lâi piáu-bêng ê. I í-keng hòe-bô sí, koh tùi hok-im hō͘ oa̍h-miā kap bōe pāi-hoāi ê lóng hián-bêng;
1:11 góa ūi-tio̍h chit-ê siū siat-li̍p chòe soan-thoân ê, chòe sù-tô͘, chòe kàu-su.
1:12 Ūi-tio̍h chit ê iân-kò͘ góa iā siū chiah ê kan-khó͘; nā-sī góa bô lia̍h-chòe kiàn-siàu; in-ūi góa bat góa só͘ sìn ê, iā chhim sìn I ōe pó-siú góa só͘ kau-thok I ê, kàu tī hit ji̍t.
1:13 Lí tùi góa só͘ thiaⁿ-kìⁿ hiah ê toan-chèng ê ōe ê bô͘-iūⁿ, tio̍h ēng tī Ki-tok Iâ-so͘ ê sìn kap jîn-ài lâi chip-siú i.
1:14 Só͘ kau-thok lí ê hó-sū, lí tio̍h óa-khò tiàm-tī lán ê Sèng Sîn lâi kò͘-siú i.
1:15 Hoān-nā tī A-se-a ê lâng í-keng pōe góa, che sī lí só͘ chai; kî-tiong ū Hui-kiat-lō͘ Hek-mô͘-kî-nî.
1:16 Goān Chú lîn-bín O-nî-sek-hut ê ke, in-ūi i ta̍uh-ta̍uh pó͘ góa ê cheng-sîn, iā bô lia̍h góa kòa thih-liān chòe kiàn-siàu.
1:17 I tī Lô-má ê sî un-khûn chhē góa kàu kìⁿ-tio̍h,
1:18 (goān Chú hō͘ i tī hit ji̍t tùi Chú lâi tit-tio̍h lîn-bín); iā i tī Í-hut-só͘ ēng jōa chōe hāng ho̍k-sāi góa, lí iā bêng-bêng chai.


回聖經目錄