Sat-bó-jíⁿ hā-koàn_撒 母 耳 記 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1:1 Sò-lô sí-liáu, iā Tāi-pi̍t thâi-sí A-má-le̍k lâng tò-lâi ê sî, Tāi-pi̍t tòa tī Sé-kek-la̍h nn̄g-ji̍t.
1:2 Kàu tē-saⁿ ji̍t, khòaⁿ ah, ū chi̍t-lâng tùi iâⁿ-pôaⁿ, tùi Sò-lô hia, lâi, i-chiûⁿ thiah-li̍h, thâu-khak sám thô͘-hún, kàu Tāi-pi̍t hia, chiū phak tī tōe--nih pài i.
1:3 Tāi-pi̍t mn̄g i kóng, Lí tùi toh-lo̍h lâi? I ìn kóng, Góa tùi Í-sek-lia̍t ê kun-iâⁿ cháu-lâi.
1:4 Tāi-pi̍t koh mn̄g i, kóng, Tāi-chì cháiⁿ-iūⁿ? chhiáⁿ lí kā góa kóng. I ìn kóng, Peh-sìⁿ tùi chiàn-tīn tô-cháu, peh-sìⁿ chōe-chōe tó-teh sí--khì; Sò-lô kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan iā sí.
1:5 Tāi-pi̍t kā tùi i kóng ê siàu-liân lâng kóng, Lí cháiⁿ-iūⁿ chai Sò-lô kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan sí ah?
1:6 Kā i kóng ê siàu-liân lâng kóng, Góa ngó͘-jiân kàu Ki-lī-pho soaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Sò-lô òa(**óa) tī i ê chhiuⁿ, ū chiàn-chhia bé-peng jip-óa i.
1:7 I oa̍t-thâu khòaⁿ góa, chiū kiò góa; góa ìn kóng, Góa tī-chia.
1:8 I mn̄g góa kóng, Lí sī sím-mi̍h lâng? Góa ìn kóng, Góa sī A-má-le̍k lâng.
1:9 I koh kā góa kóng, Chhiáⁿ lí kūn-óa góa lâi thâi-sí góa, in-ūi góa chin thòng-khó͘, góa ê sìⁿ-miā iáu hó-hó.
1:10 Góa chiū kūn-óa i, lâi thâi-sí i, in-ūi góa chai i tó--lo̍h-khì liáu, tek-khak bōe oa̍h; góa chiū the̍h i thâu-khak--nih ê bián-liû, kap i ê chhiú-khoân, tòa kàu góa ê chú chia.
1:11 Tāi-pi̍t chiū thiah-li̍h saⁿ, kun-tè i ê lâng iā sī án-ni.
1:12 Ūi-tio̍h Sò-lô kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan kap Iâ-hô-hoa ê peh-sìⁿ, kap Í-sek-lia̍t ke, pi-ai thî-khàu kìm-chia̍h kàu ji̍t-àm, in-ūi in tó tī to-ē.
1:13 Tāi-pi̍t kā tùi i kóng ê siàu-liân lâng kóng, Lí tùi toh-lo̍h lâi? Ìn kóng, Góa sī chhut-gōa lâng ê kiáⁿ, A-má-le̍k lâng.
1:14 Tāi-pi̍t tùi i kóng, Lí chhun-chhiú thâi-sí Iâ-hô-hoa só͘ boah-iû-ê, cháiⁿ-iūⁿ bô kiaⁿ ah?
1:15 Tāi-pi̍t kiò chi̍t ê siàu-liân lâng, kóng, Lí kūn-óa khì thâi-sí i. I chiū khì phah hō͘ i sí.
1:16 Tāi-pi̍t kā i kóng, Lí ê huih kui tī lí ê thâu-khak, in-ūi lí ê chhùi ka-kī kan-chèng lí kóng, Góa thâi-sí Iâ-hô-hoa só͘ boah-iû-ê.
1:17 Tāi-pi̍t chòe ai-ko, tui-tō Sò-lô kap i ê kiáⁿ Iok-ná-tan.
1:18 Koh kóng, Chiong chit ê ai-ko kà-sī Iû-tāi lâng; chit ê ai-ko miâ kiò Keng-ko, siá tī Ngá-soah-jíⁿ ê chheh. Koa kóng,
1:19 Í-sek-lia̍t ah, lí ê êng-hián--ê siū thâi tī soaⁿ-thâu; Hāi ah, eng-hiông-ê sí kàu án-ni ah!
1:20 Bo̍h-tit tī Ka-te̍k pò-kò, Bo̍h-tit tī A-si̍t-ki-lûn ê ke-lō͘ pò-iông, Kiaⁿ-liáu Hui-lī-sū ê cha-bó͘-gín-ná hoaⁿ-hí. Kiaⁿ-liáu bô siū kat-lé ê lâng ê cha-bó͘-gín-ná tāi-ia̍t.
1:21 Ki-lī-pho soaⁿ ah, Goān bô lō͘-chúi, bô hō͘, tī lí hia, iā bô chhut lé-mi̍h ê chhân; In-ūi tī-hia ióng-sū ê tîn-pâi siū hiat-ka̍k, Sò-lô ê tîn-pâi, chhin-chhiūⁿ bô siū boah-iû ê.
1:22 Tùi siū-thâi-ê ê huih, tùi ióng-sū ê iû, Iok-ná-tan ê keng bô tò-thè, Sò-lô ê to bô khang-khang tò-tńg.
1:23 Sò-lô kap Iok-ná-tan oa̍h ê sî thang thiàⁿ, thang hoaⁿ-hí ê; Sí ê sî iā bô pun-lī; In pí eng-chiáu khah-kín, Pí sai khah-kiông.
1:24 Í-sek-lia̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ ah, tio̍h ūi-tio̍h Sò-lô thî-khàu, I bat hō͘ lín chhēng chu-âng-sek lâi hoaⁿ-hí; Hō͘ lín ê i-ho̍k ū n̂g-kim ê chng-thāⁿ.
1:25 Ióng-sū cháiⁿ-iūⁿ tó tī chiàn-tīn! Iok-ná-tan siū-thâi tī lí ê soaⁿ-thâu.
1:26 Góa ê hiaⁿ Iok-ná-tan ah, góa ūi lí siong-sim; Góa chīn-chāi hoaⁿ-hí lí; Lí ê thiàⁿ góa chin kî-biāu, Iâⁿ-kè hū-jîn-lâng ê thiàⁿ.
1:27 Ióng-sū sí kàu án-ni, Chiàn-khì húi-bia̍t kàu án-ni!


回聖經目錄